Forskrift for hjemmekompostering av matavfall, Tjeldsund kommune, Nordland

DatoFOR-2006-05-04-5000
Publisert
Ikrafttredelse04.05.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forTjeldsund kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort
KorttittelForskrift om hjemmekompostering, Tjeldsund

Hjemmel: Fastsatt av Tjeldsund kommunestyre 4. mai 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 83 og § 85. 

Forskriften er et tillegg til forskrift for husholdningsavfall fastsatt av kommunestyret 4. mai 2006.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder alle som får tillatelse til hjemmekompostering i henhold til denne forskrift.

§ 2.Definisjoner 

Matavfall: Matrester fra egen husholdning og hageavfall. 

Hjemmekompostering: Varmkompostering av matavfall i godkjente beholdere i egen hage eller tomt, etter retningslinjer fastsatt av kommunen.

§ 3.Hvem kan drive med hjemmekompostering

Bare de som oppfyller de krav som til enhver tid gjelder kan drive hjemmekompostering. De som etter søknad får tillatelse til å hjemmekompostere, må inngå en egen avtale med kommunen om dette.

§ 4.Krav til hjemmekompostering

Kompostbeholderen anskaffes og bekostes av abonnenten selv. Beholderen skal oppfylle de kriterier kommunen fastsetter i egen kravspesifikasjon, samt godkjennes av kommunen.

Abonnenten må kunne benytte ferdig kompost på egen eiendom. Abonnenten skal dokumentere effektiv drift gjennom en prøveperiode på minimum et år. Komposteringen skal være kontinuerlig hele året.

Kompostbeholderen skal plasseres på egen eiendom, minimum 10 meter fra bolighus eller uteplass på annen eiendom. Kun ved skriftlig avtale mellom berørte parter kan dette kravet fravikes.

§ 5.Reduksjon av renovasjonsgebyret

De som får tillatelse til hjemmekompostering av matavfall i henhold til denne forskrift, gis en reduksjon i det kommunale renovasjonsgebyret. Gebyrreduksjonen fastsettes av kommunestyret, og skal tilsvare kommunens reduserte behandlingskostnader for matavfallet.

§ 6.Kontroll

Kommunen kan til enhver tid foreta inspeksjon hos den enkelte for å påse at forutsetningene i denne forskriften og tilhørende krav og avtale overholdes. Hvis det påvises at abonnenten kvitter seg med avfallet i avfallsbeholderen for brennbart avfall, eller annen ikke godkjent måte, kan kommunen inndra tillatelsen til hjemmekompostering og fjerne gebyrreduksjonen.

§ 7.Klage

Vedtak som er fattet av kommunen eller andre som er delegert myndighet i medhold til av denne forskriften, kan påklages etter forvaltningslovens regler.

§ 8.Delegering

Tjeldsund kommunes myndighet og oppgaver etter denne forskrift kan delegeres og/eller overføres til andre. Vedtak om slik delegering eller overføring fattes av kommunestyret.