Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Modum kommune, Buskerud.

DatoFOR-2006-05-08-517
PublisertII 2006 hefte 2
Ikrafttredelse08.05.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forModum kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort18.05.2006
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Modum

Fastsatt av Modum kommunestyre 8. mai 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)åpen brenning på grillinnretninger og utepeiser hele året og kaffebål i utmark i perioden 15. september - 15. april.
b)brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert trevirke.
c)brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta.
d)bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk.
e)Kontrollert nedbrenning av bygninger som ledd i brannvesenets øvelser, utenfor tettbebygd strøk, og etter forutgående nabovarsling og godkjenning fra kommunen (miljøvern, kommunelege).
f)brenning i privat regi, av reint trevirke i forbindelse med riving av bygninger, utenfor tettbebygd strøk og etter forutgående nabovarsling og godkjenning fra kommunen (miljøvern, kommunelege, brannsjef).
g)Sankthansbål, etter godkjenning fra brannsjefen.
h)ranke- og flatebrenning i skogbruket, etter godkjenning fra kommunen (skogrukssjef, brannsjef).
i)brenning av halmstubb ute på jorder (ikke oppsamlet halmavfall og bearbeidet halm i bunter/baller).
j)brenning av kvist/røtter og ikke-nyttbart, reint trevirke i forbindelse med anleggsarbeider, utenfor tettbebygd strøk og etter godkjenning av kommunen (miljøvern, kommunelege, brannsjef).
§ 6.Dispensasjon

Hovedutvalg for teknisk sektor kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av hovedutvalg for teknisk sektor i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunestyret. Vedtak truffet av kommunestyret kan også påklages i medhold av forvaltningslovens bestemmelser.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 8. mai 2006.