Forskrift for tømming av slam fra sanitæranlegg, Eigersund kommune, Rogaland.

DatoFOR-2006-05-15-971
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse17.09.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forEigersund kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§79
Kunngjort17.08.2006
KorttittelForskr for tømming av slam fra sanitæranlegg, Eigersund

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Eigersund kommunestyre 15. mai 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, § 30, § 34 og § 79.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å sikre en forsvarlig miljøkvalitet ved private avløpsanlegg, slik at forurensninger ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

§ 2.Definisjoner

Med forkortelsen DIM menes i denne forskrift Dalane Miljøverk IKS.

Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av tømmeordningen. Dersom eiendommen er leid/festet bort for 30 år eller mer, kan festeren regnes som abonnent.

Med standard anlegg menes en tank med 1-3 kamre og inntil 4,0 m³ våtvolum for bolig eller hytte/fritidshus. Tanken skal være plassert ikke mer enn 40 meter fra oppstillingsplass for tankbil og mindre enn 7 meter høydeforskjell fra bunn tank til sugestussen på bilen.

Bomtur kalles frammøte av slamrenovatøren på eiendom når det ikke kan foretas tømming av forskjellige årsaker, for eksempel at veien til tankanlegget ikke er kjørbar på grunn av dårlig vedlikehold eller hinder i veien, eller at tankanlegget ikke er tilgjengelig for tømming.

Ekstra tilkjøring kalles frammøte av slamrenovatør på eiendom utenom planlagt tømmerute. Ekstra tilkjøring oppstår etter tidligere bomtur eller ekstraordinært tømmebehov.

§ 3.Virkeområde

Denne forskrift gjelder:

-Kommunen Eigersund.
-Innsamling av sanitært avløpsvann og slam fra mindre renseinnretninger som slamavskillere, samlekummer/-tanker, minirenseanlegg, priveter og lignende.
-Alle eiendommer med bolig, hytte, fritidshus, forsamlingshus eller bedrifter som har eget sanitæranlegg etter kommunens bestemmelser.
-Abonnentens ansvar for adkomst og klargjøring av sanitæranlegget for tømming.
-Fastsettelse av gebyr for renovasjonstjenesten.
§ 4.Innsamling

I kommunen er det lovpålagt tømming av sanitært avløpsvann og slam. Alle eiendommer mv. som faller innenfor § 3 omfattes av denne avfallsordningen.

Den kommunale renovasjonsordningen omfatter tømming av private sanitæranlegg for slam

DIM skal sørge for innsamling av slammet i henhold til denne forskrift.

Uten skriftlig tillatelse fra kommunen kan ingen samle inn sanitært slam i kommunen.

§ 5.Unntak

DIM kan administrativt i enkeltsaker og etter skriftlig søknad gjøre unntak eller gi dispensasjoner fra bestemmelser i regelverket dersom rimelig grunn tilsier dette. Søknader om unntak eller dispensasjoner skal inneholde korrekt angivelse av eier, adresse og gårds- og bruksnummer.

§ 6.Adkomster

Abonnenten skal sørge for kjørbar adkomstvei til sanitæranlegget slik at dette kan tømmes av tankbil med sugepumpe. Fra biloppstillingsplassen til sanitæranlegget må horisontalavstanden ikke være over 40 meter og sugehøyden ikke over 7 meter målt fra bilens sugestuss til bunn av tank som skal tømmes.

Henting etter privat vei kan bare skje etter skriftlig avtale med veieieren og på de vilkår DIM setter til veistandard og vedlikehold. Som kjørbar vei menes vei som har tilstrekkelig bredde, kurvatur og stigningsforhold. Veien må ha en fri høyde på minst 4,0 meter. DIM skal holdes skadesløs for skader som oppstår ved trafikkering av renovasjonsbil på privat vei.

Renovatøren som utfører tømmearbeidet for DIM, har rett til adkomst og plassering av nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

§ 7.Klargjøring

Abonnenten skal sørge for at anlegget som skal tømmes, er lett tilgjengelig. Overdekning på tank- og kumlokk av jord, snø eller is skal fjernes av abonnenten før tømming skal skje. Løsøre, inventar, beplantning mv. skal flyttes eller sikres mot skade i traseen for tømmeslangen.

Trær, busker og kratt langs adkomstveien må være ryddet i tilfredsstillende bredde og høyde, slik at tømmebilen og utstyr kan komme fram uten å påføres skader. Om vinteren må adkomstveien være brøytet og om nødvendig strødd.

§ 8.Forandring av abonnementsforhold

Abonnenten skal gi melding til DIM om eierskifte, fraflytting, bruksendring eller nedlegging/omlegging av sanitæranlegg.

§ 9.Varsling

DIM vil varsle abonnenten om forestående tømming. Varslingen skal normalt skje skriftlig ca. 10 dager før planlagt tømming.

§ 10.Tømmehyppighet
-Standard slamavskiller for boliger skal normalt tømmes for slam hvert andre år.
-Standard slamavskiller for hytter og fritidshus skal normalt tømmes for slam hvert fjerde år. Dersom brukstiden pr. år overstiger 90 dager, skal anlegget tømmes hvert andre år.
-For forsamlingshus og bedriftsanlegg, samt spesielle avløpsanlegg som tette tankanlegg, minirenseanlegg og priveter, gjelder tømmehyppighet som fastsatt av kommunen for den enkelte eiendom.
§ 11.Utførelse

Tømmingen skal utføres på en hygienisk god måte og slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand. Grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

§ 12.Renovasjonsgebyrer

Abonnenten skal betale et renovasjonsgebyr for tømmetjenesten etter hver gang tømming er foretatt. Gebyret skal dekke utgifter til administrasjon, innsamling, transport og behandling av slammet etter forurensningsmyndighetenes krav. Gebyrsatsene fastsettes årlig av kommunestyret i samsvar med gebyrsatser vedtatt i årsbudsjettet for DIM.

Renovasjonsgebyret fastsettes på grunnlag av kostnader forbundet med tømming av standard anlegg med tillegg for ekstra stort volum, langt slangeutlegg, stor sugehøyde og eventuelt andre ekstratjenester som er nødvendig for å få tømt anlegget.

Dersom abonnenten etter varsling ikke har klargjort anlegget for tømming, ilegges han et tilleggsgebyr som skal dekke utgiftene med det unødvendige frammøte (Bomtur).

Dersom det er nødvendig med tømming utenom ordinær tømmeplan, må abonnenten dekke de faktiske utgiftene for den ekstra tilkjøringen til eiendommen (Ekstra tilkjøring).

Renovasjonsgebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av renovasjonsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene, § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 13.Klage

Klager på vedtak fattet administrativt av DIM med hjemmel i denne forskrift, rettes skriftlig til kommunen og avgjøres av kommunen.

§ 14.Straff

Ved overtredelse av denne renovasjonsforskrift kan abonnenten straffes med bøter etter forurensningslovens § 79, annet ledd.

Tekniske retningslinjer for slamavskillere, tette tanker og andre avløpsanlegg 

Generelle bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med disse retningslinjene er å sikre at avløpsanlegg fungerer etter hensikten og at det er lagt til rette for en forsvarlig tømming av slam og for en visuell kontroll av anleggets funksjon.

§ 2.Virkeområde

Retningslinjene gjelder alle avløpsanlegg med slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv. som skal tømmes for slam.

§ 3.Adkomstvei

Det skal være kjørbar vei frem til avløpsanlegget, slik at dette kan tømmes av tankbil med sugepumpe. Som kjørbar vei menes vei som har tilstrekkelig bredde, kurvatur og stigningsforhold. Veien må ha en fri høyde på minst 4,0 meter. Om vinteren må veien være brøytet for snø og om nødvendig strødd. Fra biloppstillingsplassen til sanitæranlegget bør horisontalavstanden ikke være over 40 meter og sugehøyden ikke over 7 meter målt fra bilens sugestuss til bunn av tank som skal tømmes.

§ 4.Adkomst til avløpsanlegg

For avløpsanlegg som ligger nedgravd eller under bakkenivå, gjelder følgende krav:

a)Lokket skal ligge synlig oppe i dagen.
b)Lokket skal være av selvlåsende type eller annen sikring for at ikke barn eller uvedkommende kan åpne lokket.
c)Fra lokket og ned i tank som skal tømmes skal det være en lysåpning på minimum 600 mm, og slik at det er mulig å tømme alle kammer ovenfra med sugeslange. Dersom nedstigning er nødvendig eller kan være aktuelt, skal lysåpningen være på minimum 800 mm. 

Krav til slamavskillere

Slamavskilleren har som oppgave å fjerne flytende og sedimenterbare stoffer i avløpsvannet før dette ledes ut i grunnen eller slippes ut i vassdrag eller sjø. For videre rensing gjelder Forskrift om begrensing av forurensning, kap. 16. Utslipp fra mindre avløpsanlegg.

§ 5.Krav til utforming

Slamavskilleren skal tilfredsstille følgende krav:

a)Totalt våtvolum (volumet under utløpsrørets underkant) og antall kamre fremgår av nedenstående tabell 1.

Våtvolumet i 1. kammer skal gjøres tilnærmet dobbelt så stort som våtvolumet i hvert av de etterfølgende kamre.

b)Slamavskilleren skal utføres slik at vannet får lengst mulig vei gjennom kammeret, og slik at flyteslam og bunnslam holdes tilbake i slamavskilleren.

Innløpsrøret føres fritt inn i 1. kammer minst 5 cm over vannstanden. Utløpet fra slamavskilleren skal være dykket (se fig.). Overforingen fra siste kammer skal skje minst 30 cm under vannoverflaten. Dette kan skje med T-rør eller ved anlegg av skjerm som begge skal stikke minst 20 cm over vannoverflaten.

Utløpsanordningen skal utføres lett tilgjengelig for rensing.

Tilkopling til ledning ved inn- og utløp av slamavskilleren skal skje ved fleksibel rørskjøt (f.eks. tetningsring av gummi) som plasseres like utenfor slamavskillerens yttervegger. Ved at skjøtene tillater vinkelendringer kan rørbrudd ved setninger i grunnen unngås.

c)Forbindelsen mellom kamrene skal utføres med rør av minimum 100 mm eller åpning med tilsvarende areal.

Forbindelsen mellom 1. og 2. kammer plasseres slik at avløpsvannet overføres til 2. kammer fra et nivå som tilsvarer 1/3 av dybden regnet fra overflaten. Fra 2. til 3. kammer skal overføringen skje fra et nivå som tilsvarer 1/3 av dybden regnet fra bunnen (se fig. 2 og 3).

d)Slamavskilleren skal være tett. Den skal tilfredsstille kravene i NS-3162, NS-3163 og NS-3164.
e)Slamavskilleren skal plasseres og utformes slik at tømming av slam fra hvert kammer er mulig.
f)Slamavskillere for boliger skal tømmes hvert annet år, for fritidshus hvert fjerde år. 

lf-20060515-0971-01-01.gif 

lf-20060515-0971-02-01.gif 

Krav til tette tanker

Tette tanker skal bare brukes som midlertidig avløpsløsning i en tidsavgrenset periode eller i tilfeller hvor andre avløpsløsninger av praktiske eller tekniske årsaker ikke er mulige eller aktuelle å gjennomføre.

§ 6.Krav til utforming av tette tanker

Tette oppsamlingstanker for avløpsvann skal tilfredsstille følgende krav:

a)Totalt våtvolum skal være på minst 6,0 m³ pr. boenhet for klosettavløp fra boliger eller fritidsbebyggelse.
b)Totalt våtvolum skal være på minst 10,0 m³ pr. boenhet for klosettavløp og øvrig avløpsvann fra boliger eller fritidsbebyggelse.
c)Tanken skal være tett og uten overløp for avløpsvann.
d)I tanken skal det være nivåføler som gir synlig eller hørbar alarm når det er under 1,0 m³ restvolum pr. boenhet, igjen i tanken.
§ 7.Tømmefrekvens

Tette oppsamlingstanker for avløpsvann skal tømmes før de er fulle og minst én gang årlig. Ved tømming skal renovatøren skrive en kvittering/rapport om tømt volum, tømmedato og eventuelle feil eller mangler ved tanken. 

Krav til andre anlegg

§ 8.Prefabrikkerte minirenseanlegg

Prefabrikkerte minirenseanlegg skal være i henhold til SFT's Kvalitetsnormer for minirenseanlegg (TA-1403/1997) og typegodkjent i henhold til disse eller europeisk standard EN-2566-3 «Små avløpsrenseanlegg inntil 50 personekvivalenter (pe) - Del 3: Prefabrikkert og/eller montert på stedet.»

§ 9.Tette kjemikalieklosett

Tette kjemikalieklosetter for tømming frarådes generelt og bør ikke forekomme som permanent løsning.