Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Nesodden kommune, Akershus

DatoFOR-2006-05-18-4970
Publisert
Ikrafttredelse18.05.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNesodden kommune, Akershus
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Nesodden

Hjemmel: Fastsatt av Nesodden kommune 18. mai 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål, jf. forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002 kap. 8. § 8-2 og § 8-3.
b)Brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke.
c)Brenning av avispapir og liknende i vedovn i bolig eller fritidsbolig.
d)Sankthansbål etter tillatelse fra brannvesenet. Det gis ikke tillatelse til brenning av annet enn rene materialer.
§ 6.Dispensasjon

Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunens klagenemnd (eventuelt til fylkesmannen dersom vedtaket er fattet av kommunestyret).

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar i form av bøter og/eller fengsel inntil 3 måneder, jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 18. mai 2006.