Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Evenes kommune, Nordland.

DatoFOR-2006-06-12-5005
Publisert
Ikrafttredelse01.07.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forEvenes kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, 19.07.2001 nr. 1706
Kunngjort
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Evenes

Hjemmel: Fastsatt av Evenes kommunestyre 12. juni 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Miljødirektoratet eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål,
b)brenning av avfallstrevirke, med unntak av impregnert og malt trevirke,
c)brenning av avispapir og liknende hjemme eller på hytta,
d)bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall dersom dette kan skje uten at naboer eller andre påføres ulemper ved brenning,
e)Sankthansbål,
f)Ranke- og flatebrenning i skogbruket
g)Halmbrenning i jordbruket.
§ 6.Dispensasjon

Rådmannen, eller den han bemyndiger, kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av rådmann i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunestyret.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 1. juli 2006.