Forskrift for tømming av slamavskillere, mindre renseanlegg, priveter, tette tanker mv., Eidsberg kommune, Østfold.

DatoFOR-2006-06-15-1695
PublisertII 2007 hefte 2
Ikrafttredelse01.07.2006
Sist endret
EndrerFOR-1995-06-29
Gjelder forEidsberg kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort26.04.2007
KorttittelForskrift for tømming av slamavskillere, Eidsberg

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Eidsberg kommunestyre 15. juni 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26 tredje ledd, § 30 annet og tredje ledd og § 34.

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder tømming av mindre renseanretninger som slamavskillere, mindre renseanlegg og samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og gråvann samt oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann i hele kommunen. Unntatt fra virkeområdet er mindre renseanretninger som produserer tørrslam.

Forskriften gjelder også tømme- og behandlingsgebyr.

§ 2.Definisjoner 

Mindre renseanretninger og samlekummer: alle typer anretninger som har som formål å samle opp og/eller rense sanitært avløpsvann og gråvann fra en eller flere eiendommer som ikke er tilknyttet et kommunalt avløpsnett. 

Sanitært avløpsvann: avløp fra husholdning og næringsvirksomhet der vannklosett er tilkoblet. 

Gråvann: tilsvarer sanitært avløpsvann men der avløp fra vannklosett ikke er tilkoblet. 

Tørrslam: slam som er tørkebehandlet (høy tørrstoff%) og der tømming gjøres av personell ved pålagt servicebesøk iht. forskriftsmessig godkjenning av anleggstypen. 

Abonnent: eier av eiendom som omfattes av den kommunale tømmeordning. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.

Kap. 2. Tømming av slam fra slamavskiller mv.

§ 3.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er gjort tilgjengelig for tømming med tømmebil. Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord, o.l. skal fjernes av abonnenten før tømming utføres.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Abonnenten må kontakte kommunen dersom pålagt tømming må foretas til et annet tidsrom enn varslet fra kommunens side. Abonnenten plikter å sørge for tilstrekkelig tømming av eget anlegg jf. § 6 annet ledd.

§ 4.Kommunens plikter

Varsel om tømming gis gjennom presse eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

§ 5.Tømmeordningen

For eiendom med fast bosetting og med sanitært avløp, skal tømming foretas en gang pr. år.

For eiendom med fast bosetting og med gråvann, samt for fritidsbebyggelse, skal tømming foretas hvert 3. år.

I spesielle tilfeller kan kommunen fastsette en annen tømmehyppighet.

Tømming skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand og grinder, porter og dører skal lukkes og eventuelt låses.

§ 6.Ekstra tømming

Dersom varslet tømming ikke kan utføres pga. forhold som kan tilskrives manglende oppfølging av abonnentens plikter, kan kommunen foreta tømming og ekstra kostnader belastes abonnenten.

Tømming utover ordningen beskrevet i § 5 bestiller abonnent direkte fra renovatør til abonnentens kostnad. Tømmingen skal rapporteres til kommunen (dato, mengde og lignende).

§ 7.Søknad om fritak

Eiendom som av særskilte grunner ikke produserer avløp over lengre periode enn 6 måneder kan etter søknad innvilges midlertidig fritak fra ordningen beskrevet i § 5. Anlegg som ikke skal være i drift skal tømmes. Fritak for gebyr for utført planlagt tømming før søknad er mottatt, innvilges ikke jf. § 3 tredje ledd. Eier skal melde kommunen umiddelbart om endringer i bruksforhold av eiendommen.

Kap. 3. Gebyr for tømming og behandling av slam

§ 8.Gebyr

Gebyret skal dekke kommunens kostnader for tjenesten. Kostnadene omfatter administrasjon, tømming av slam samt behandling av slam ved kommunens renseanlegg.

§ 9.Hvem skal betale gebyr

Abonnenten skal betale et årlig gebyr til kommunen. Gebyrets størrelse fastsettes av kommunestyret.

§ 10.Innkreving av gebyr

Gebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av gebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 og § 27 tilsvarende.

Kap. 4. Avsluttende bestemmelser

§ 11.Klage

Enkeltvedtak fattet etter denne forskrift kan påklages til kommunens klageorgan i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Gebyrstørrelsen regnes som forskrift og kan ikke påklages jf. forvaltningslovens § 2 første ledd.

§ 12.Straff

Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensningslovens § 79 annet ledd.

§ 13.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2006. Fra samme tid oppheves forskrift 29. juni 19951 for tømming av slamavskillere m.v. i Eidsberg kommune, Østfold.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.