Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Trondheim kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2006-06-15-944
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse15.06.2006
Sist endretFOR-2014-10-30-1938
Endrer
Gjelder forTrondheim kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1998-07-17-61-§2-9
Kunngjort10.08.2006
Rettet13.10.2010, tilføyd § 5 pkt. 9. 27.01.2011, fjernet nr. 7. i vedlegget.
KorttittelForskrift om ordensreglement, skoler i Trondheim

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Trondheim bystyre 15. juni 2006 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2-9. Endret ved forskrifter 23 sep 2010 nr. 1312, 30 okt 2014 nr. 1938.

I. Innledning

§ 1.Hjemmel

Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæring (opplæringslova) og i medhold av bystyrevedtak 15. juni 2006, fastsettes forskrift om felles ordensreglement for skolene i Trondheim.

§ 2.Formål

Trondheimsskolen skal være preget av samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå denne målsettingen og for å sikre at skolesamfunnet skal være en lærings- og arbeidsplass der alle trives og får muligheten til å gjøre en god jobb.

§ 3.Virkeområde

Ordensreglementet omfatter alle grunnskoler. Reglementet kan ikke fravikes.

I tillegg skal den enkelte skole lage utfyllende ordensregler tilpasset skolens behov. Rektor fastsetter disse etter høring i skolens ulike organer.

Ordensreglementet gjelder for alle aktiviteter i skolens regi, uavhengig av sted. Ordensreglementet gjelder også skoleveien.

II. Regler og sanksjoner

§ 4.Generell oppførsel

Som elev har du både rettigheter og plikter:

1. Du har krav på:
-at alle behandler deg på en ordentlig måte
-at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred
-at du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal plaging/mobbing
-at du får et godt lærings- og skolemiljø
-at lærere og ansatte griper inn og reagerer mot mobbing.
2. Du har plikt til å:
-behandle andre på en ordentlig måte
-vise andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred
-ikke plage, sjikanere eller mobbe noen, hverken fysisk, psykisk eller verbalt
-arbeide for et godt lærings- og skolemiljø.
3. Farlige gjenstander

Det er ikke tillatt å ta med eller bære kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade en selv eller andre.

4. Rusmidler

Det er forbudt å være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk (snus/skrå), alkohol, narkotika eller andre rusmidler.

5.0 Mobbing og annen voldelig adferd

Voldelig adferd eller trusler om vold skal ikke aksepteres i Trondheimsskolen. Mobbing er fysiske og/eller psykiske angrep som over tid er rettet mot en eller flere elever og/eller ansatte. Dette regnes som vold.

5.1 Kjønnsrelatert trakassering

Forskjellsbehandling, fysisk eller psykisk angrep på grunn av kjønn er ikke tillatt. Kjønnsrelatert, herunder også seksualisert trakassering, er et problem parallelt med mobbing som ikke tillates i Trondheimsskolen.

5.2 Rasisme

Negative fordommer og generaliserende oppfatninger om etniske grupper, og diskriminering, dvs. nektelser av lik behandling på etnisk grunnlag, er ikke akseptabelt.

5.3 Religiøs trakassering

Negativ forskjellsbehandling eller mobbing i forhold til religiøs tilknytning er ikke tillatt.

6. Juks

Ved juks eller forsøk på juks i forbindelse med skolearbeid, kan rektor selv fastsette at arbeidet annuleres og/eller benytte annet refselsestiltak.

7. Symbolbruk

Det er ikke tillatt å bruke symboler for rusmidler eller noe som kan virke støtende, på klær, smykker, plakater og lignende.

8. Bruk av privat IKT-utstyr

Privat IKT-utstyr skal være avslått i undervisningstiden. Lærer ved den enkelte skole kan tillate bruk av privat IKT-utstyr i undervisningstiden når dette skjer i undervisningsrelatert sammenheng.

Dersom eleven bryter regelen for bruk av privat IKT-utstyr, kan privat IKT-utstyr inndras for resten av undervisningstimen.

Ved gjentatte brudd på regelen, kan rektor inndra privat IKT-utstyr for en hel dag. Ved vurderingen skal det blant annet legges vekt på hvor forstyrrende bruken av IKT-utstyret er for undervisningen og alvorligheten av bruddet.

Ved alvorlige brudd på regelen, eksempelvis fotografering eller videoopptak av krenkende art, skal rektor vurdere politianmeldelse.

Rektor skal skriftliggjøre vurderingen som nevnt i punkt 8 tredje og fjerde ledd.

0Endret ved forskrift 30 okt 2014 nr. 1938.
§ 5.Sanksjoner - tiltak ved brudd på ordensreglene
1.Kontroll

Ved skjellig grunn til mistanke om overtredelse av § 4, pkt. 3 og/eller pkt. 4 kan skolens ledelse foreta en ytre kontroll av elevenes eiendeler, f.eks. sekker og vesker, samt oppbevaringssteder som disponeres av elevene, f.eks. garderobeskap, bokskap og lignende.

2.Refselsestiltak

Før alvorlige refselsestiltak iverksettes, har eleven krav på å forklare seg muntlig overfor den/de som skal fatte vedtaket. Eleven har i møte med skolen rett til å ta med seg en person.

3.Straffbare forhold

Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, skal skolen be om politiets bistand til å gjennomføre kontroll eller andre tiltak.

Dette gjelder forhold som tyveri, skadeverk, vold, trusler, tvang, narkotika, rasistiske utsagn og handlinger, seksuell trakassering, sjikane på grunn av religion eller livssyn og lignende.

Elevens foreldre/foresatte skal så vidt mulig varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om bistand. Foreldre/foresatte skal uansett varsles skriftlig om at det er søkt om politiets bistand.

Straffbare forhold skal anmeldes til politiet.

Dersom den fornærmede er en elev, avgjør eleven/foreldre/foresatte om forholdet skal anmeldes.

4.Erstatningsansvar

Ved bevisst skade eller skadeverk på skolens eiendom og utstyr kan eleven, i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter reglementet her, også bli erstatningsansvarlig, jf. skadeserstatningslovens § 1-1. Foreldre er erstatningsansvarlige etter skadeserstatningslovens § 1-2, for tiden inntil kr 5000.

Det samme gjelder ved tap eller ødeleggelse av bøker og annet utstyr.

Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers/ansattes eiendeler.

5.Brudd på ordensreglene kan medføre følgende tiltak:
a.Muntlig irettesettelse.
b.Muntlig melding til foreldre/foresatte.
c.Skriftlig melding til foreldre/foresatte.
d.Gjenstander som blir brukt på en farlig, provoserende eller krenkende måte kan bli inndratt. Inndratte gjenstander kan leveres tilbake til foreldre/foresatte.

Ulovlige gjenstander overleveres politiet.

Ulovlige rusmidler overleveres politiet.

e.Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, fjerne tagging, vaske o.l.).
f.Beskjed om å møte utenom vanlig skoletid.
g.Midlertidig eller permanent gruppetilhørighet. Foreldre/foresatte informeres.
h.Utestenging av enkeltelever fra spesielle arrangementer, aktiviteter og verv.
i.Individuelt undervisningsopplegg.
6.Bortvisning:

Ved bruk av vold og/eller trusler, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på ordensreglementet, kan elever på 8.-10. klassetrinn vises bort fra undervisningen i inntil tre dager. Elever på 1.-7. klassetrinn kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer og resten av dagen.

Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha hørt eleven muntlig og rådført seg med lærerne til eleven. Myndigheten til å foreta bortvisning skal ikke delegeres til den enkelte lærer slik opplæringsloven § 2-10 åpner for. Før det blir gjort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refselsestiltak.

Foreldre/foresatte til elevene skal varsles før bortvisning iverksettes for resten av dagen på 1.-7. klassetrinn, og før bortvisning for hele dager på 8.-10. klassetrinn, jf. opplæringsloven § 2-10.

7.Flytting av elev til annen skole

«Når omsynet til dei andre elevane tilseier det, kan ein elev i særlege tilfelle flyttast til ein annan skole enn den skolen eleven har rett til å gå på etter første leddet. Før det blir gjort vedtak om å flytte ein elev, skal ein ha prøvd andre tiltak», jf. opplæringslovens § 8-1, 3 avsnitt.

Rådmannen tar avgjørelse i slike saker.

8.Ugyldig fravær

Den enkelte skole fastsetter regler for fravær i sitt ordensreglement.

Dersom eleven er borte fra skolen mer enn tre dager, skal hjemmet kontakte skolen.

9.Karakter i orden og oppførsel

Karakteren i orden og oppførsel skal som hovedprinsipp settes ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler i dette ordensreglementet, eller den enkelte skoles tilleggsreglement. I tillegg kan karakteren settes ned ved spesielt grove brudd på reglementet selv om det er snakk om en enkelthendelse jf. forskrift til opplæringsloven § 3-5.

0Endret ved forskrifter 23 sep 2010 nr. 1312, 30 okt 2014 nr. 1938.

III. Saksbehandling

1.Generelt

Saksbehandling ved brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringslovens § 2-9, samt saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, herunder kap. III - kap. VI ved enkeltvedtak.

2.Kunngjøring

Reglementet for orden og oppførsel, både det kommunale og det lokale, gjøres kjent for elever, foreldre/foresatte og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse.

IV. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 15. juni 2006.

IKT-reglement for elever i grunnskolen i Trondheim kommune

Virkeområde

Ordensreglementet ved grunnskoler i Trondheim kommune er det overordnete reglement. IKT-reglementet for grunnskoler i Trondheim kommune regulerer elevenes bruk av IKT-ressurser og kommer som et tillegg til Ordensreglementet. 

1.Reglementets formål
-Målgruppen for reglementet er elever i grunnskolen
-Reglementet avklarer akseptabel bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for målgruppen
-Reglementet søker å hindre utilsiktede og uønskede hendelser
-Reglementet vil beskytte brukere og trygge den pedagogiske læringssituasjonen
-Reglementet skal bidra til å avgrense roller, rettigheter og plikter for elever og kommunen.
2.Reglementets omfang
-Bruk av kommunens IKT-utstyr som disponeres ved skolene
-Bruk av privat IKT-utstyr i forbindelse med skolen og/eller via kommunens nettverk
-Bruk av programvare som kommunen har gjort tilgjengelig
-Publisering av innhold på nett og kommunikasjon ved bruk av privat eller kommunens IKT-utstyr
-Elevers IKT-bruk utenom skoletid er i utgangspunktet hjemmets ansvarsområde, men atferd som har tydelig tilknytning til skolen kan likevel falle inn under skolens ansvarsområde.
3.Elevens rettigheter
-Eleven har rett til opplæring i bruk av IKT for å kunne oppnå målene om IKT-ferdigheter i henhold til Kunnskapsløftet
-Eleven har rett på tilgang til velfungerende IKT-utstyr i undervisningen
-Alle elever har rett på lik tilgang til IKT-utstyr i forbindelse med gjennomføringen av digital eksamen og nasjonale prøver
-Eleven har rett til å bli informert om innholdet i IKT-reglementet av skolen
-Kommunen kan kun utlevere eller bruke opplysninger om en enkelt elev eller data som tilhører en elev hvor dette fremgår av inngått samtykke, vedtatte reglementer eller følger av lovgivning for øvrig
-Eleven har rett til å få med seg private data som skolen ikke lenger har anledning til å ta vare på
-Skolen vil slette alle personopplysninger om elevene som den ikke lenger har bruk for, men dette gjelder ikke hvis skolen er lovpålagt å oppbevare opplysningene.
4.Elevenes plikter
-Elever plikter å følge skolens pålegg og instrukser om bruk av IKT-utstyr
-Elever på ungdomstrinnet plikter å sette seg inn i den informasjonen som skolen gir om regler og vilkår for bruk av IKT-utstyr
-IKT-utstyret som er plassert ved den enkelte skole skal behandles pent
-IKT-utstyret som brukes i skoletiden skal bare brukes til skolerelaterte oppgaver
-I skoletiden skal privat IKT-utstyr, som mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og lignende, kun brukes etter avtale med skolen
-Chat, spill, privat e-post eller generell surfing skal kun skje etter avtale med skolen
-Publisering av innhold på nett og kommunikasjon gjennom kommunens IKT-utstyr skal på ingen måte inneholde tekst, bilder, lyd eller video som er av støtende art, eller som henger ut enkeltpersoner eller grupper
-Digital mobbing skal ikke forekomme uavhengig om det skjer gjennom eget eller kommunens IKT-utstyr
-Brukernavn og passord skal holdes hemmelig og skal kun anvendes av den aktuelle eleven
-Elever kan ikke installere egen programvare på kommunes IKT-utstyr
-Installasjon av programvare på PC-ene som gjør at uvedkommende får adgang til kommunens nettverk skal ikke forekomme
-Eleven plikter å gjøre så godt han/hun kan for å ikke bringe virus eller annen ødeleggende programvare inn i kommunens IKT-utstyr
-Eleven plikter å bruke godt nettvett når han/hun bruker kommunes IKT-utstyr
-Eleven plikter å undersøke og respektere opphavsretten til materiale som tekst, bilder, musikk, film eller lyd som legges ut på hjemmesider, fellesområder og blogger
-Eleven må få samtykke fra medelever/foresatte til å legge ut bilder, lyd og video av dem
-Elever plikter å varsle skolen ved mistanke om at andre bryter reglementet.
5.Inngrep og sanksjoner
-Brudd på IKT-reglementet kan føre til sanksjoner fra skolen/kommunen
-Skolen har et ansvar for å gripe inn overfor elever som mobber eller trakasserer lærere eller andre elever
-Elever som mobber, diskriminerer eller trakasserer andre ved bruk av kommunens IKT-utstyr kan bli utestengt fra all IKT-bruk i en periode fastsatt av skolen. Særskilt alvorlige tilfeller kan bli anmeldt
-Bruk av skolens IKT-utstyr som strider mot norsk lov kan bli anmeldt
-PC-er som brukes under eksamen kan bli kontrollert før og etter avholdt eksamen for å avdekke forsøk på juks
-Elever som utfører skade på kommunens IKT-utstyr kan bli holdt erstatningsansvarlig
-All datatrafikk ved den enkelte skole kan bli logget
-Brudd på IKT-reglementet kan også føre til sanksjoner i henhold til skolens generelle ordensreglement.
6.Ansvarsfraskrivelse
-Kommunen er ikke ansvarlig for tap av data eller skade på IKT-utstyr som skyldes forhold utenfor kommunens kontroll.
0Tilføyd ved forskrift 23 sep 2010 nr. 1312.