Forskrift for tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, Lier kommune, Buskerud.

DatoFOR-2006-06-20-1001
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2007
Sist endret
EndrerFOR-1990-10-30
Gjelder forLier kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort31.08.2006
KorttittelForskrift for tømming av avløpsvann, Lier

Fastsatt av Lier kommunestyre 20. juni 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensinger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, jf. § 30 tredje ledd og § 34. Oppheves ved forskrift 4 mai 2010 nr. 1182 (i kraft 1 jan 2011).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og -vann i hele kommunen.

§ 2.Definisjoner
1.Ansvarlig: Eier, fester eller bruker av eiendom som omfattes av den kommunale tømmeordningen.

Eier er økonomisk ansvarlig for festers og brukers plikter overfor kommunen. Er eiendommen festet bort for 30 år eller mer, er festeren økonomisk ansvarlig om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at samlet festetid blir mer enn 30 år.

2.Tanksystem: System med en eller flere tanker for oppsamling og rensing av avløpsvann, f.eks. minirenseanlegg, slamavskiller, tett oppsamlingstank for avløpsvann.
§ 3.Tvungen tømmeordning

Kommunen skal sørge for tømming av tanksystem. Kommunen kan gjennomføre dette i egen regi eller ved avtale med entreprenør.

Krav til kommunal tømming gjelder også minirenseanlegg. I tillegg skal disse ha skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale i henhold til forurensningsloven med forskrifter. Kopi av slik avtale sendes kommunen. 

Kommentar:

Forskriften krever at all tømming skal foretas av kommunen eller kommunens entreprenør. Dette gjelder uansett hvor ofte systemet må tømmes.

For minirenseanlegg skal ansvarlig i tillegg inngå egen drifts- og vedlikeholdsavtale i henhold til forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensing § 12-13. Som forurensingsmyndighet kan kommunen stille krav til innholdet av slik avtale.

§ 4.Krav til tømming

Tømming skal foretas:

a)For eiendom med fast bosetting og toalett tilknyttet tanksystem: minst hvert 2. år.
b)For eiendom med fast bosetting uten toalett tilknyttet system, og for fritidsbebyggelse: minst hvert 4. år.
c)For eiendom med tett tank: minst hvert år.

Kommunen kan foreta hyppigere tømming.

Ansvarlig skal føre tilsyn med systemet og melde fra til kommunen ved behov for tømming. 

Kommentar:

Hyppigere tømming kan være aktuelt f.eks. der slamavskiller er mindre enn kravene i tidligere forskrift om utslipp fra spredt bebyggelse (forskrift 8. juli 1992 nr. 519 om utslipp fra separate avløpsanlegg).

§ 5.Gebyr

Gebyr gis som stykkprisgebyr pr. tømming eller som årsgebyr uavhengig av antall tømminger.

For anlegg med krav til spesielt hyppig tømming kan kommunen kreve egen avtale med eier om tømming, basert på dekning av faktiske kostnader. 

Kommentar:

Gebyrsatsene skal settes slik at utgifter og inntekter går mest mulig i balanse. Gebyrinntekt skal ikke overstige kommunens kostnader til ordningen. Satsene framgår av kommunens gebyrregulativ for vann- og avløpstjenester.

Bestemmelsen i 2. ledd tar sikte på å dekke anlegg med helt spesielle krav. Dette har vært tilfelle med f.eks. fjernhjelpleiren på Lierskogen.

§ 6.Krav til kjørbar vei

Atkomstvei skal ha kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle kjøring med tømmebil. Tømmebil må kunne snu forsvarlig eller rygge inn uten problemer.

Om vinteren skal veien og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd.

§ 7.Varsel og forberedelse

Varsel om når tømming skal foretas, blir gitt gjennom media eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

Ansvarlig skal etter varsling sørge for at system som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil. Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord o.l. skal være fjernet før tømming.

§ 8.Gjennomføring

Den som utfører tømming, har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Tømming skal utføres slik at beboer ikke sjeneres unødig av støy, lukt o.l. Systemet skal forlates i lukket stand og grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

§ 9.Rett til inspeksjon

Kommunen kan befare og kontrollere så vel anlegg under utførelse som eksisterende anlegg. Kontrolløren skal legitimere seg uoppfordret.

§ 10.Straff

Brudd på forskriften straffes med bøter etter forurensningsloven § 79 2. ledd.

§ 11.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2007.

Samtidig oppheves forskrift 30. oktober 19901 for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av installasjoner og avskillere for oljeholdig avløpsvann og slamavskillere, privet, tette tanker m.v. fra sanitært avløpsvann og for avfallsgebyr, Lier kommune, Buskerud.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.