Forskrift for husholdningsavfall og slam, Stor-Elvdal kommune, Hedmark.

DatoFOR-2006-06-21-900
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2006
Sist endret
EndrerFOR-1998-10-20-1546
Gjelder forStor-Elvdal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort13.07.2006
KorttittelForskr for husholdningsavfall m.m., Stor-Elvdal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Stor-Elvdal kommunestyre 21. juni 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 83 og § 85.

I

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Mål for avfallssektoren

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall, samt innsamling og transport av avløpsslam i kommunen.

§ 2.Virkeområde, husholdningsavfall og slamtømming

For husholdningsavfall omfatter forskriften alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i kommunen, herunder også hver enkelt seksjonerte del av bygning og hver enkelt selvstendige bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes alltid hver enkelt bolig med eget kjøkken. Likt med selvstendig bruksenhet regnes inntil to hybler med felles kjøkken. Utover to hybler som deler felles kjøkken, regnes én bruksenhet per to hybler. Kommunen avgjør i tvilstilfelle hva som skal regnes som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert. Forskriften gjelder også for hytter og fritidseiendommer.

I tillegg omfatter forskriften kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av husholdningsavfall, samt oppsamling, innsamling og transport av farlig avfall hvis mengder ikke overstiger grensen som til enhver tid gjelder i kapitlet om farlig avfall i avfallsforskriften.

Forskriften omfatter også slamtømming, avfallsgebyr og gebyr for tømming av slam. Kommunen kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

§ 3.Definisjoner 

Som avfall forstås (jf. forurensningslovens § 27) i denne forskrift kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.m. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Forurensningsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall (farlig avfall og større gjenstander). 

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. 

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. Avfall fra primærnæring og næringsmessig utleie regnes som næringsavfall. 

Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr. 

Smittefarlig avfall er smittefarlig, potensielt smittefarlig, estetisk skjemmende eller stikkende/skjærende avfall fra sykehus, sykehjem, legekontor, tannlegekontor, veterinærer og lignende. Avfallstypen omfatter ikke patologisk avfall. 

Med våtorganisk avfall forstås lett nedbrytbart organisk avfall, som matavfall, planterester, hageavfall og vått husholdningspapir. 

Med restavfall menes avfall det ikke er opprettet egne sorteringsordninger for. 

Abonnent er eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. 

Som abonnementsenhet regnes enten en bruksenhet slik den er definert i § 2, eller en hytte/fritidsbolig med bruksareal på mer enn 15 m² , jf. Norsk Standard NS-3940. Anneks regnes ikke som egen bruksenhet så lenge det ikke er innredet for selvstendig bruk, jf. bestemmelsen om bruksenhet i § 2. Med hjemmel i forurensingsloven kan også andre boenheter som skaper husholdningsavfall, som brakker, permanent oppsatt campingvogn eller bobil, husbåt eller liknende, regnes som en abonnementsenhet. 

Med oppsamlingsenhet for avfall menes sekk, beholder eller container. Kommunen bestemmer valg av type og utforming ut fra hva kommunen finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt. Stativ eller annet utstyr for oppbevaring av sekker med avfall regnes ikke som en del av oppsamlingsenheten. 

Med hentested menes her sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling. 

Kildesortere er å holde de ulike avfallstypene separert fra hverandre etter hvert som de oppstår (ved kilden). Det kildesorterte avfallet skal plasseres i egne oppsamlingsenheter for henting, eller leveres til returpunkt eller gjenvinningsstasjoner. 

Med tømmefrekvens menes antall tømminger av oppsamlingsenheten innenfor et gitt tidsrom. 

Med returpunkt menes lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor publikum kan levere en eller flere sorterte avfallstyper, for eksempel glass, papp osv. 

Med gjenvinningsstasjon menes et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av separert avfall. Gjenvinningsstasjoner er betjent, og tilgjengelig innenfor angitte åpningstider. 

Med FIAS menes Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as.

Kapittel 2. Renovasjonsordningen for husholdningsavfall

§ 4.Kommunal innsamling av avfall 

Lovpålagt innsamling av husholdningsavfall

I kommunen er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6, om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Alle eiendommer mv. som faller innenfor § 2 omfattes av denne avfallsordningen.

Den kommunale renovasjonsordningen omfatter husholdningsavfall samt eventuelt annet avfall som er med i den samme ordningen.

Kommunen kan etter grunngitt skriftlig søknad, og etter at ev. kommunehelseansvarlig har uttalt seg, gi dispensasjon for særskilte eiendommer. Gjeldende dispensasjonsgrunner er omtalt i egen instruks vedtatt av kommunen.

Kommunen kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av avfallet, for å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig best mulig håndtering og disponering av avfallet.

Kommunen overtar eiendomsretten til avfallet som samles inn med hjemmel i denne forskriften. Ingen kan samle inn husholdningsavfall i kommunen uten skriftlig tillatelse fra kommunen.

Det er ikke tillatt å henlegge avfall utenom godkjent avfallsanlegg eller oppsamlingsenhet. 

Farlig avfall

Kommunen skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mengder farlig avfall under grensen som til enhver tid gjelder i kapitlet om farlig avfall i avfallsforskriften.

For farlig avfall fra husholdninger tilbyr kommunen egen innsamlingsordning eller mottak. For farlig avfall fra virksomheter tilbyr kommunen mottak for farlig avfall mot betaling.

§ 5.Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal avfallsordning. Slikt avfall skal bringes til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte.

For næringsavfall som hensiktsmessig kan samles inn sammen med husholdningsavfall kan kommunen tilby innsamling sammen med husholdningsavfallet.

§ 6.Krav til sortering m.m. av avfallet

Abonnenter som omfattes av lovpålagt kommunal avfallsordning plikter etter nærmere anvisning å kildesortere avfallet for de avfallstypene kommunen etablerer innsamlings- og mottaksordninger for. Avfall levert til kommunal avfallsordning, kan bli manuelt sortert/kontrollert. Abonnenten er selv ansvarlig for at avfall han vil holde konfidensielt er makulert.

Avfallstyper som kommunen tilbyr henting av i oppsamlingsenheter som deles ut til abonnentene, skal holdes atskilt og legges i egne oppsamlingsenheter i samsvar med kommunens anvisninger. Det er ikke tillatt å legge andre typer avfall i oppsamlingsenheten enn det som kommunen har anvist. For opplysninger om tømmefrekvenser henvises det også til egen informasjon.

Andre kildesorterte avfallstyper skal bringes og leveres til returpunkter eller gjenvinningsstasjoner. Kommunen bestemmer utvalg og antall avfallstyper dette gjelder for.

Husholdningsavfall som er for stort eller tungt til å kunne legges i oppsamlingsenhetene hos hver abonnent eller til returpunkter, skal på bestemte vilkår leveres til godkjent mottak.

§ 7.Anskaffelse av oppsamlingsenheter

Kommunen har ansvaret for anskaffelse og utdeling/utsetting av oppsamlingsenheter, jf. § 3. De utdelte oppsamlingsenhetene er registrerte på den enkelte eiendom og skal ikke flyttes ved endringer i eier- eller festeforhold.

Kommunen kan godkjenne eller pålegge flere abonnenter å bruke fellesbeholder, eller andre lignende renovasjonsordninger når dette er hensiktsmessig.

Sekkestativ eller eventuelle fellesbeholdere må bekostes og eies av abonnenten. Bruk av slike enheter må på forhånd godkjennes av kommunen.

§ 8.Plassering av oppsamlingsenheter på tømmedag og krav til veistandard 

Generelle anvisninger

Abonnenten må sette rett oppsamlingsenhet fram til hentested innen kl. 07.00 tømmedagen for å ha krav på innsamling. Abonnenten skal bringe eventuell beholder tilbake fra hentested til oppstillingsplass samme dag som den er tømt.

Alle oppsamlingsenheter må plasseres slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til sjenanse (dvs. praktisk og estetisk) for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming. På hentestedet skal enhetene plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag i bakkenivå. Det skal settes av tilstrekkelig areal til plassering og håndtering av beholdere.

Enhetene skal plasseres slik at renovatørene er sikret mot forulempninger fra husdyr. Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet medfører ulemper, kan kommunen kreve at enhetene omplasseres.

I perioder med is og snø må kjøreveg, gangveg og hentested være tilstrekkelig måket for snø, sandstrødd og uten fare for takras o.l. Kommunen kan i slike perioder kreve en annen plassering av oppsamlingsenhetene enn hva som er tillatt resten av året. 

Krav til standard på kjøreveg

Kjøreveg som renovasjonsbilen benytter frem til hentested for oppsamlingsenhetene skal sommer som vinter ha snuplass eller være gjennomgående, ha tilstrekkelig med vegbredde/møteplasser, og for øvrig ha tilfredsstillende kurvatur, stigningsforhold og styrke. Kjørevegene skal tåle akseltrykk på 6 tonn, ha veibredde på minimum 3,0 meter og fri høyde på minimum 3,5 meter over hele vegbredden. Snuplass skal være tilfredsstillende for renovasjonskjøretøy, og kan være vegkryss, på gardsplass e.l. Bruk av atkomstveg/gardsplass som snuplass skal være avtalt med grunneier. Hentested som nødvendiggjør rygging lengre enn 15 meter blir ikke godkjent. Kjøreveg/snuplass skal på tømmedag være ryddet for hindringer og risikofaktorer.

Privat kjøreveg kan godkjennes dersom det er minst tre abonnementer langs vegen. 

Hindringer ved henting av oppsamlingsenhet

Med gangveg menes her strekningen for manuell transport av oppsamlingsenheter. Slike veger skal gi problemfri transport av oppsamlingsenhetene og være fri for hindringer. 

Konkrete anvisninger

Sekker med husholdningsavfall kan plasseres maksimal 10 m fra kjøreveg. Andre oppsamlingsenheter skal plasseres ved kjøreveg.

Hentestedet skal ligge innenfor angitt maksimalavstand fra kjøreveg, og være lett tilgjengelig.

Kommunen kan i enkelttilfeller samtykke i annen plassering enn det som er beskrevet ovenfor, eventuelt mot et ekstragebyr som bestemmes i forbindelse med årlig gebyrfastsettelse.

Private kjøreveger inkludert eventuell snuplass, gangveger, samt utforming av hentested, søppelrom etc. skal godkjennes av kommunen.

§ 9A.Bruk av oppsamlingsenheter for husholdningsavfall

Oppsamlingsenheter må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskriften, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen.

Fuktig avfall, skarpe eller knuselige gjenstander, sprøytespisser mv. skal være forsvarlig innpakket før plassering i oppsamlingsenheten. Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert og lagt i oppsamlingsenheten. Aske, avfall fra støvsuger og annet avfall som kan gi støvplage, må være emballert slik at det ikke oppstår støvplage under innsamling.

Flytende avfall skal ikke legges i oppsamlingsenheten. I oppsamlingsenheten må det videre ikke legges større metallgjenstander, stein og jord, sand/grus eller bygningsavfall. I oppsamlingsenheten må det heller ikke legges etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall.

Smittefarlig avfall eller farlig avfall skal ikke legges i oppsamlingsenheten. Opplysninger om hvor slikt avfall kan leveres fås ved henvendelse til kommunen eller FIAS. Det henvises også til § 4 og § 5 i foreliggende forskrift.

Oppsamlingsenhetene skal kun inneholde den type avfall som kommunen til enhver tid bestemmer.

Alt avfall som settes fram for tømming skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at hygieniske ulemper ikke kan oppstå. For avfallssekker skal vekten av utplassert sekk ikke overstige 20 kg. For beholdere skal lokket lett kunne lukkes, samt at avfallet skal være forsvarlig innpakket og ikke pakkes fastere enn at enheten kan tømmes uten besvær. På vinterstid er brukeren ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast i beholderen.

Abonnenten er ansvarlig for avfallet inntil det er hentet av renovatøren eller det er levert godkjent avfallsmottak.

Oppsamlingsenheter som er bortkommet, eller ødelagt utover normal bruk, skal erstattes økonomisk av abonnent. Det er abonnentens ansvar å sørge for nødvendig renhold av hentested, samt eventuell beholder.

Abonnenten er ansvarlig for at oppsamlingsenheten ikke volder skade ved at den kommer på avveier fra oppstillingsplass eller hentested. Om nødvendig skal abonnenten etablere sikringsordninger som hindrer at oppsamlingsenheten flytter seg eller at avfallet blir spredd utover pga. dyr, vind eller lignende. Sikringsordningen skal likevel ikke være til hinder for renovatøren sitt arbeid.

Kommunen kan pålegge den enkelte abonnent å skifte til en abonnementstype som øker det tilgjengelige oppsamlingsvolumet hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

Kommunen er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften.

§ 9B.Bruk av oppsamlingsenheter for hytter og fritidsboliger

Kommunen skal sørge for nødvendig renhold av oppsamlingsenhet, hentested og oppstillingsplass for fellesenheter reservert hytter og fritidsboliger. § 7, § 8 og § 9A i denne forskrift gjelder derfor ikke for hytter og fritidsboliger.

Oppsamlingsenheter som er utplassert og merket for hytter og fritidsboliger, skal bare benyttes av brukere av hytter og fritidsboliger med mindre kommunen har bestemt annen ordning. Disse er beregnet for vanlig husholdningsavfall fra hytter og fritidsboliger. For disse oppsamlingsenheter er det forbud mot levering av bygningsavfall, møbler, varm aske, flytende avfall, latrineavfall, etsende avfall, eksplosivt avfall, selvantennelig avfall, smittefarlig avfall eller farlig avfall. Slike typer avfall skal leveres på tilrettelagte mottak, for eksempel på gjenvinningsstasjoner.

§ 10.Kommunens plikter

Renovatøren er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet der vekten på sekken ikke overstiger 20 kg, eller der lokket på beholderen kan lukkes helt igjen, og hvor abonnenten for øvrig har oppfylt de krav han er pålagt gjennom forskriften.

Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støv, støy, lukt o.l. Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør. Eventuelt etablert sikring av beholder skal benyttes av renovatør.

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutine som fastsettes av kommunen og kunngjøres på egnet måte.

Ved endring i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

§ 11.Abonnentens plikter

Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheter skjer i samsvar med denne forskriften.

Eventuelle endringer i abonnementsforhold skal omgående meldes til kommunen.

Kapittel 3. Tømming av slam

§ 12.Tvungen tømming av slam fra slamavskillere mv.

Tvungen tømming av slam gjelder alle eiendommer i kommunen med slamavskiller, tett tank eller minirenseanlegg. For tømming av slam regnes hvert anlegg på samme eiendom som en abonnementsenhet.

Det kan gjøres unntak der eieren etter søknad og skriftlig avtale med kommunen selv sørger for forsvarlig tømming, og der enheten som skal tømmes er utenfor rekkevidden av utstyret kommunen benytter ved slamtømming.

§ 13.Abonnentens plikter vedrørende slam

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelige for tømming med bil. Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord o.l. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

§ 14.Slamtømming, tømmefrekvens

Varsel om når tømming vil finne sted vil bli gjort kjent gjennom pressen eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskilleren, skal slamavskilleren tømmes minst hvert annet år. For eiendommer med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskilleren og for fritidsbebyggelse, skal slamavskilleren tømmes minst hvert fjerde år. Tette oppsamlingstanker tømmes minst hvert år.

I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet.

Minirenseanlegg tømmes /vedlikeholdes i henhold til kommunens godkjenning.

Tømming skal utføres slik at beboerne ikke sjeneres unødig av støy eller lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

Kapittel 4. Avfallsgebyr og gebyr for tømming av slam

§ 15.Gebyrplikt

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskrifter skal betale avfallsgebyr og eventuelt gebyr for tømming av slam. Abonnenten skal betale gebyr for hver abonnementsenhet, jf. § 3 og § 12. Gebyrets størrelse fastsettes årlig av kommunen.

Ved registrering av ny abonnent, eller ved endring av eksisterende abonnementsenhet, blir nytt gebyr regnet fra den første i måneden etter at endringen er meldt til kommunen. Tilsvarende blir gebyret regnet frem til den siste dagen i måneden der gebyrplikten avsluttes.

Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall plikter å straks melde fra til kommunen dersom han ikke står i gebyrregisteret for husholdningsavfall.

Eier eller fester av eiendom med slamavskiller, tett tank eller minirenseanlegg plikter straks å melde fra til kommunene dersom han ikke står i gebyrregisteret for slamtømming.

Gebyr betales også for ulike tilleggstjenester som f.eks. ved levering av avfall på gjenvinningsstasjon eller annet mottaksanlegg.

§ 16.Gebyrdifferensiering

For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning kan kommunen innføre differensierte gebyrsatser. Differensiering kan skje på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, materialgjenvinning mv.

Gebyret for tømming av slam kan differensieres i forhold til slammengde eller størrelse på tank, slamavskiller e.l.

§ 17.Innkreving og renter

Gebyret med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndriving av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Kommunen kan ved å inngå en egen avtale med interkommunalt avfallsselskap, overlate registrering og innkreving av gebyr til Fjellregionens Interkommunale Avfallsselskap AS.

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

§ 18.Forholdet til helseforskriftene

De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.

§ 19.Delegering til interkommunalt selskap

Gjennom selskapsavtale eller andre typer avtaler, kan kommunen delegere en del av forvaltningsmyndigheten i denne forskrift til Fjellregionens Interkommunale Avfallsselskap AS.

Den myndighet som eventuelt delegeres til Fjellregionens Interkommunale Avfallsselskap AS er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 83.

§ 20.Klageadgang

Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2b og forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverket i forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven.

Klagen sendes til kommunen. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges frem for en særskilt klagenemnd.

§ 21.Sanksjoner og straff

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet, eller feilaktig bruk av oppsamlingsenheten i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra kommunen om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av disse eller andre bestemmelser kan renovatør nekte å tømme oppsamlingsenhet før regelbruddet er rettet opp. For å unngå eventuelle helsemessige problemer kan kommunen i slike tilfeller også sørge for separat innkjøring og eventuelt sortering av avfallet for abonnentens regning.

Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensningsloven § 79 annet ledd.

II

Forskriften gjøres gjeldende fra 1. juli 2006. Samtidig oppheves renovasjonsforskrift 20. oktober 1998 nr. 1546 for Stor-Elvdal kommune, Hedmark.