Forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker mv., Lesja kommune, Oppland.

DatoFOR-2006-08-30-1350
PublisertII 2006 hefte 5
Ikrafttredelse30.08.2006
Sist endret
EndrerFOR-1995-10-27
Gjelder forLesja kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1981-03-13-6-§52a, LOV-1981-03-13-6-§81, LOV-1981-03-13-6-§86
Kunngjort07.12.2006
KorttittelForskrift for tømming av slamavskillere, Lesja

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Lesja kommunestyre 30. august 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, § 52a, § 81 og § 86.

I

§ 1.Denne forskrift erstatter kap. III Tømming av slam fra slamskillere, i forskrift 27. juni 19851 for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, septiktanker, tette tanker m.v. og for avfallsgebyr, Lesja kommune, Oppland.
1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.
§ 2.Varsel om når tømming vil finne sted vil bli gitt 1 uke før tømming skal utføres.
§ 3.Abonnentene skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming. Renovatøren og kommunen er ikke ansvarlig for skade på veg i forbindelse med tømmingen. Overdekking av kumlokk og lignende med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres. De som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.
§ 4.For eiendommer med fast bosetting skal slamavskilleren tømmes 1 gang hvert 2. år.
§ 5.Hytte- og fritidseiendommer skal tømme slamavskilleren hvert 4. år.
§ 6.Tette tanker skal tømmes 1 gang hvert år eller oftere etter behov.
§ 7.Abonnenter med fettavskillere må tømme disse hvert år.
§ 8.Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til
a)avløpsvannets mengde og egenskaper,
b)forebygging av lekkasjer, og
c)begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp.
§ 9.Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt.
§ 10.For eiendommer med fast bosetting og for eiendommer med tette tanker skal det for slamtømmingen betales årlig gebyr til kommunen.

II

Forskriften trer i kraft straks.