Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sandnes kommune, Rogaland.

DatoFOR-2006-09-05-1129
PublisertII 2006 hefte 4
Ikrafttredelse05.09.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandnes kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort12.10.2006
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Sandnes

Fastsatt av Sandnes kommune 5. september 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens Forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
c)Vedovn: ovn godkjent i henhold til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

Det presiseres at nedbrenning av bygninger og annet rivingsavfall ikke tillates.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål,
b)brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke,
c)brenning av avispapir og liknende i vedovn i bolig eller i fritidsbolig,
d)bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall på egen eiendom utenfor tettbygd strøk,
e)sankthansbål (unntatt er forurensende avfall som for eksempel bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, plast- og isolasjonsmateriale),
f)ranke- og flatebrenning i skogbruket/landbruket (som brennes på stedet),
g)halmbrenning i jordbruket (brenning av halmstubber ute på jordet).

Ved brenning i henhold til pkt. d), e), f) og g) skal brannvesenet varsles, og brenning må foregå på dagtid (unntatt sankthansbål). Bålbrenning skal godkjennes av grunneier i tillegg til varsling til brannvesenet.

§ 6.Dispensasjon

Sandnes kommune kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen v/kommunalteknisk sjef fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunens særskilte klagenemnd, eller til fylkesmannen dersom vedtaket er fattet av bystyret.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar, jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 5. september 2006.