Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Vestby kommune, Akershus.

DatoFOR-2006-09-11-1079
PublisertII 2006 hefte 4
Ikrafttredelse01.10.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestby kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort21.09.2006
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Vestby

Fastsatt av Vestby kommunestyre 11. september 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Dette vil igjen medføre bedre avfallshåndtering og økt utnyttelse av ressurser gjennom avfallsreduksjon, materialgjenvinning og energiutnyttelse.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

Det vises også til brannvernlovens forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Det er forbudt å gjøre opp ild i og i nærheten av skogsmark i tidsrommet 15. april til 15. september uten brannvesenets tillatelse.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.
b)Brenning av rent trevirke i vedovn, dvs. materialer som ikke er impregnert, malt eller overflatebehandlet på annen måte.
c)Brenning av avispapir, melkekartonger og liknende i vedovn.
d)Sankthansbål.
§ 6.Dispensasjon

Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter skriftlig søknad. Før dispensasjon gis, skal søknaden ha vært forelagt kommunelegen til uttalelse.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunens særskilte klageorgan. Fylkesmannen er klageinstans for vedtak fattet av kommunestyret.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 1. oktober 2006.