Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sømna kommune, Nordland.

DatoFOR-2006-09-20-1671
PublisertII 2007 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forSømna kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort25.01.2007
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Sømna

Fastsatt av Sømna kommunestyre 20. september 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt så fremst at det ikke strider mot lokal brannlovgivning

A.åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål,
B.brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke,
C.brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta,
D.bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk,
E.sankthansbål,
F.ranke- og flatebrenning i skogbruket,
G.brenning i forbindelse med brannøvelse.
§ 6.Dispensasjon

Det faste planutvalget kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av det faste planutvalget i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunestyret, eller til fylkesmannen dersom vedtaket er fattet av kommunestyret.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar, jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2007.