Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Askøy kommune, Hordaland

DatoFOR-2006-09-21-1733
PublisertII 2008 hefte 4
Ikrafttredelse21.09.2006
Sist endretFOR-2015-12-17-1884
Endrer
Gjelder forAskøy kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort01.10.2008   kl. 14.30
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Askøy

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Askøy kommunestyre 21. september 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9. Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1884.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor Askøy kommunes grenser.

§ 3.Definisjoner
a)Åpen brenning: brenning som skjer utendørs, inkludert bråtebrenning og gressbrenning.
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke er godkjent av Statens forurensingstilsyn eller fylkesmannen, eller er godkjent etter sentrale forskrifter med hjemmel i forurensningsloven.
c)Rent trevirke: ubehandlet trevirke.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av denne forskriftens § 5.

Både innendørs og utendørs brenning av impregnert, malt eller lakkert trevirke, samt avfall og emballasje, er forbudt.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende åpen brenning er tillatt:

a)Grilling av mat på utegrill.
b)Åpen brenning i utepeis og kaffebål.
c)Brenning av rent trevirke i vedovn.
d)Brenning av avispapir og liknende i vedovnen hjemme eller på hytta.
e)Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk.

I perioden 15. april-15. september er det likevel forbud mot all åpen brenning i eller i nærheten av skogsmark uten tillatelse fra brannsjefen, jf. forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

§ 6.Dispensasjon

Etter søknad kan brannsjefen i særlige tilfeller dispensere fra forbud i § 4.

§ 7.Tilsyn

Brannsjefen i Askøy kommune fører tilsyn med at forskriften overholdes.

§ 8.Klage

Klageorgan for enkeltvedtak truffet av rådmannen i medhold av denne forskriften, er Klagenemnden i Askøy kommune.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskriften kan medføre straffeansvar etter forurensningsloven.

§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 21. september 2006.

Merknader til forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Askøy kommune, Hordaland

Merknadene er en veiledning for å utdype innholdet i den enkelte bestemmelse. Merknadene er i seg selv ikke bindende, men skal tjene som en rettledning. Forskriften og merknadene bør ses i sammenheng for å få en best mulig forståelse av forskriftens bestemmelser. 

Til § 1. Formål

Forskriftens formål er å fremme helse og trivsel og miljø for kommunens innbyggere.

Utslippene av miljøgifter fra åpen brenning er relativt høye hvor røyk fra slik brenning rammer spesielt den delen av befolkningen som har kroniske luftveissykdommer eller allergiproblemer. Småbrenning representerer samtidig utslipp som kan bidra til en forverret forurensningssituasjon lokalt, regionalt og sentralt, da forbrenningen ofte er ufullstendig, urenset og i bakkenivå. Både i konsentrasjoner og i samlet mengde, er utslipp av f.eks. tjærestoffer, dioksiner og tungmetaller fra åpen brenning og brenning av avfall i småovner, langt høyere enn fra moderne forbrenningsanlegg med røykgassrensing. 

Til § 2. Virkeområde

Forskriften gir et generelt forbud mot alle former for utendørs avfallsbrenning og åpen brenning, med de unntak som er angitt i § 5.

Bråtebrenning er ofte av lokal karakter, materialet er ofte fuktig og utvikler mye røyk i bakkenivå. Kompostering av hageavfall er en bedre ressursutnyttelse. 

Til § 3. Definisjoner

Åpen brenning gjelder alle former for utendørs brenning uavhengig av hva som brennes. 

Til § 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Forbudet gjelder all åpen brenning og all brenning av avfall i småovner med de unntak som er angitt i § 5. Det gjelder også andre innretninger med åpen brenning, f.eks. vedfyrte badestamper. Slike innretninger skal heller ikke fyres med annet enn ved, f.eks. diesel eller parafin eller brennbart avfall.

Med denne forskriften forbys på generelt grunnlag all åpen brenning og brenning av avfall i småovner. 

Til § 5. Unntak fra forbudet

a)Ved åpen brenning i utepeis og kaffebål forutsettes bruk av rent trevirke.
b)Brenning av rent trevirke i vedovn. Impregnert, malt eller overflatebehandlet trevirke avgir miljøgifter både under brenning og i asken og tillates ikke brukt.
c)Brenning av avispapir og liknende i vedovnen hjemme eller på hytta. Minner om de etablerte returordninger for papir og henstiller om at disse i det alt vesentlige benyttes.
d)Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk. 

Til § 6. Dispensasjon

Askøy kommune kan etter søknad dispensere fra forskriften. Det må særlige grunner til for å kunne gi en slik dispensasjon. Eksempel på en særlig grunn er bråtebrenning for rydding av beite eller vedlikehold av kulturlandskap på gårdsbruk eller i kulturlandskap. Et annet eksempel kan være brenning av kondemnable hus som ledd i brannvesenets øvingsopplegg. I slike tilfeller må det foretas en helse- og miljøfaglig vurdering hvor blant annet spredningsforhold, boligtetthet, forurensningsbelastning som området har før brenning, om boligen er miljøsanert, årstid, nabovarsel, høring av naboer og vurdering av andre behandlingsløsninger osv.

Med miljøsanering menes fjerning av bygningsdeler, inventar mv. som inneholder komponenter som kan være til skade eller ulempe for miljøet, før brenning foretas. Eksempler på slike komponenter er lysstoffrør, PCB-holdige kondensatorer og isolerglassruter, elektriske- og elektroniske komponenter, trykkimpregnert materialer, PVC og blyholdige kabler. En mer utførlig omtale fremgår av «Håndbok i miljøsanering av bygninger» som er utgitt i forbindelse med ØkoBygg-programmet.

Kommunen har ikke myndighet til å gi dispensasjon for brenning av næringsavfall/-produksjonsavfall, eller brenning av avfall i småovner beregnet for brenning av avfall, da dette krever utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11. 

Til § 7. Tilsyn

Ved overtredelse av bestemmelser i forskriften kan kommunen benytte følgende virkemidler:

-pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd.
-forurensningsgebyr etter forurensningsloven § 73.
-iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges, jf. forurensningsloven § 74.
-kreve refusjon av utgifter i forbindelser med gjennomføring av tiltak etter forurensningsloven § 74.
-anmelde forholdet, jf. forurensningsloven § 78 og § 79. 

Til § 8. Klage

De enkeltvedtak som rådmannen treffer i medhold av denne forskriften kan påklages. 

Til § 9. Straff

I medhold av forurensningsloven § 78 kan den som forurenser i strid med loven eller forskrift gitt i medhold av forurensingsloven, straffes med bøter og/eller fengsel inntil 3 måneder.

0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1884.