Forskrift for husholdningsavfall, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2006-09-26-1136
PublisertII 2006 hefte 4
Ikrafttredelse15.10.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forKristiansund kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort12.10.2006
KorttittelForskrift om husholdningsavfall, Kristiansund

Fastsatt av Kristiansund kommune 26. september 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 34, jf. § 37, § 79, § 83 og § 85.

§ 1.Mål for avfallssektoren

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall i Kristiansund kommune.

§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i Kristiansund kommune.

Forskriften gjelder også for hytter og fritidseiendommer, herunder eiendommer på Grip.

Denne forskriften gjelder kildesortering, oppsamling, innsamling og transport av husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften oppsamling, innsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger hvis mengder ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

Forskriften gjelder også eiendommer der det oppstår næringsavfall og som er med i den kommunale renovasjonsordningen.

Forskriften gjelder også avfallsgebyr.

Kristiansund kommune kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

§ 3.Definisjoner

Som avfall forstås (jf. forurensningslovens § 27) i denne forskrift kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.m. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Forurensningsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og farlig avfall.

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Med matavfall menes matrester fra vanlige husholdninger og storhusholdninger, dvs. avfall fra produksjon, servering og salg av mat og matvareprodukter, samt rester etter måltider.

Med våtorganisk avfall forstås lett nedbrytbart organisk avfall, som matavfall, planterester, hageavfall og vått husholdningspapir.

Med restavfall menes avfall det ikke er opprettet egne sorteringsordninger for. Dette er avfall som blir igjen etter kildesortering og sentralsortering av husholdnings- og næringsavfall. Restavfallet leveres til forbrenningsanlegg eller avfallsdeponi som har konsesjon for mottak av slike fraksjoner.

Med EE-avfall menes kasserte produkter som er avhengig av elektriske strømmer eller elektromagnetiske felt for å fungere.

Med KFK-holdige kuldemøbler menes kjøle- og fryseenheter som inneholder KFK (fullhalogenerte klorfluorkarbon) i kuldekretsen.

Abonnent er eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen.

Med oppsamlingsenhet for avfall menes container, beholder, renovasjonsdunk, eller sekk. Kristiansund kommune bestemmer valg av type og utforming ut fra hva Kristiansund kommune finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt.

Med hentested menes her sted hvor oppsamlingsenhetene stilles i påvente av innsamling.

Med oppstillingsplass menes oppsamlingsenhetens plassering på eiendommen og kan være det samme som hentestedet, jf. § 9.

Kildesortere er å holde avfallets ulike fraksjoner separert fra hverandre etter hvert som de oppstår (ved kilden). De kildesorterte fraksjonene skal behandles videre hos abonnenten ved hjemmekompostering, plasseres i egne oppsamlingsenheter for henting, eller leveres til returpunkt eller gjenvinningsstasjon.

Med tømmefrekvens menes antall tømminger av oppsamlingsenheten innenfor et gitt tidsrom.

Med returpunkt menes lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor publikum kan levere/sortere en eller flere avfallsfraksjoner, for eksempel glass, klær og plast.

Med gjenvinningsstasjon menes et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av avfall. Gjenvinningsstasjoner er betjent (Hagelin).

Med hentesystem menes et kildesorteringssystem der kildesortert avfall hentes av godkjent avfallsinnsamler så nær kilden som mulig.

Med bringesystem menes et kildesorteringssystem der publikum selv bringer sitt kildesorterte avfall til en mottaksplass, f.eks. et returpunkt eller en gjenvinningsstasjon.

Med storhusholdning menes hotell, restaurant/kafé, sykehus, mindre produsent av hel- og halvfabrikata, matvareforretning, kantine og lignende.

Med kompostering menes biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med lufttilgang.

§ 4.Kommunal innsamling av avfall 

Lovpålagt innsamling av husholdningsavfall

I Kristiansund kommune er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, jf. lov av 13. mars 1981 nr. 6, om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Alle eiendommer mv. som faller innenfor § 2 omfattes av denne avfallsordningen.

Kristiansund kommune kan etter grunngitt skriftlig søknad, og etter at ev. kommunehelseansvarlig har uttalt seg, gi fritak for særskilte eiendommer.

For eiendommer som ikke er bebodd og der det ikke oppstår husholdningsavfall i en periode på mer enn 6 måneder kan det søkes om fritak. I slike tilfelle skal oppsamlingsenheten fjernes fra oppstillingsplassen.

Kristiansund kommune kan stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av avfallet, for å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig best mulig håndtering og disponering av avfallet.

Uten skriftlig tillatelse fra kommunen kan ingen samle inn husholdningsavfall i Kristiansund kommune.

Det er ikke tillatt å henlegge avfall utenom godkjent avfallsanlegg. Det er heller ikke tillatt å brenne avfall utenom godkjent anlegg, slik at det kan medføre fare for forurensning eller hygieniske ulemper for omgivelsene (jf. forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner). Det er heller ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall o.l. i naturen. 

Kommunal renovasjon

Den kommunale renovasjonsordningen omfatter husholdningsavfall og annet avfall som beskrevet i § 5. 

Matavfall fra storhusholdninger

Kristiansund kommune har innført krav om oppsamling av matavfall fra storhusholdninger som kantiner, restauranter, forretninger m.m. der det oppstår mer enn 40 kg matavfall pr. uke. Oppsamlingen av dette avfallet skjer ved bruk av spesielle oppsamlingsenheter for matavfall. Kristiansund kommune kan gjøre endringer i denne ordningen, herunder bestemme at denne ordningen skal opphøre. 

Farlig avfall

Kristiansund kommune skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mengder farlig avfall under grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om gjenvinning og behandling av farlig avfall. Farlig avfall fra husholdninger skal leveres kommunens mottak på Hagelin eller returpunkt for dette.

Virksomheter med mer enn 400 kg farlig avfall pr. år henvises til private godkjente avfallsaktører.

§ 5.Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal avfallsordning. Slikt avfall skal bringes til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av næringsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg.

Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe farlig avfall og næringsavfall til godkjent behandlingsanlegg eller til annen godkjent sluttbehandling.

For næringsavfall som hensiktsmessig kan samles inn sammen med husholdningsavfall kan Kristiansund kommune tilby innsamling sammen med husholdningsavfallet.

For de fleste avfallstyper som ikke omfattes av den tvungne avfallsordningen, tilbyr Kristiansund kommune i samarbeid med private avfallsaktører mottak på Hagelin.

Kristiansund Kommune kan også, der dette er hensiktsmessig, tilby egen innsamling av næringsavfall som faller utenfor den kommunale innsamlingen.

§ 6.Krav til sortering m.m. av avfallet

Abonnenter som omfattes av lovpålagt kommunal avfallsordning plikter å kildesortere avfallet, etter nærmere anvisning, for de avfallsfraksjoner Kristiansund kommune etablerer innsamlings- og mottaksordninger for. Avfall levert til kommunal avfallsordning, kan bli manuelt sortert/kontrollert av Kristiansund kommune. Abonnenten er selv ansvarlig for at avfall som skal holdes konfidensielt er makulert. Abonnenten er også ansvarlig for at gjenstander som ikke er avfall feilaktig blir tatt med på innsamlingen av det ordinære avfallet når disse plasseres ved oppsamlingsenheten. 

Hentesystemet - fraksjoner

Alle abonnenter som inngår i lovpålagt kommunal avfallsordning skal kildesortere avfallet i følgende fraksjoner:

-Papp, papir og drikkekartong, som legges i grønn renovasjonsdunk.
-Restavfall, som legges i grå/sort renovasjonsdunk.

Det er ikke tillatt å legge andre typer avfall i renovasjonsdunkene enn det som er nevnt ovenfor.

Kristiansund kommunen bestemmer tømmefrekvenser for disse fraksjonene og kan gjøre endringer i utvalg og antall fraksjoner. 

Bringesystemet - returpunkter og gjenvinningsstasjoner

Andre kildesorterte fraksjoner skal bringes og leveres til returpunkter:

-Klær, skal abonnenten selv etter behov bringe til containere på sentrale steder. Klærne må være rene og pakket inn i plast.
-Glass- og metallemballasje, skal abonnenten selv ved behov bringe til glass-/metallcontainere på sentrale steder.
-Plastemballasje, skal abonnenten selv etter behov bringe til containere på sentrale steder.
-EE-avfall og KFK-holdige kuldemøbler skal abonnenten bringe til gjenvinningsstasjonen på Hagelin eller til forhandler.

Husholdningsavfall som er for stort eller tungt til å kunne legges i egen renovasjonsdunk eller i returpunkter, kan på bestemte vilkår leveres til Hagelin gjenvinningsstasjon.

Gjenstander som kan komme til nytte for andre og gjenbrukes kan leveres gjenbrukshallen på Hagelin. Gjenstandene leveres uten godtgjørelse. Betjeningen avgjør om gjenstanden skal mottas til gjenbruk.

Kristiansund kommune kan gjøre endringer i utvalg og antall fraksjoner.

§ 7.Kompostering

Hageavfall bør så langt det er mulig komposteres i egen hage, alternativt leveres til gjenvinningsstasjon (Hagelin).

Abonnenter som har eget hageareal som er egnet for bruk av kompost, kan inngå kontrakt med Kristiansund kommune om hjemmekompostering av våtorganisk avfall. De abonnenter som tegner slik kontrakt og derved reduserer sin egen avfallsmengde, får en reduksjon i avfallsgebyret, såfremt abonnenten ikke legger våtorganisk avfall i renovasjonsdunken. Det kreves at komposteringen skjer i en kompostbinge som er godkjent av Kristiansund kommune. Abonnenten må selv anskaffe denne. Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene.

Eventuelle anvisninger fra Kristiansund kommune skal følges, og det kan bli ført kontroll med at kontrakten etterleves.

§ 8.Anskaffelse av oppsamlingsenheter

Alle oppsamlingsenheter tilhører Kristiansund kommune, som også har ansvaret for anskaffelse og utsetting. Enhetene er av en slik type og tilstand at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr. Kommunen avgjør når en enhet må repareres eller fornyes, og foretar reparasjon og utskifting etter behov. Hver enkelt enhet er registrert på den enkelte eiendom og skal ikke flyttes ved endringer i eier- eller festeforhold.

Kristiansund kommune kan pålegge flere abonnenter å bruke felles oppsamlingsenhet når dette er hensiktsmessig i forhold til mål for avfallssektoren slik dette fremgår av § 1.

Abonnent kan også selv ta initiativ til deling av en eller flere oppsamlingsenheter med nabo(er). Dette må avtales med Kristiansund kommune. Det kan gis reduksjon i avfallsgebyret ved slik nabodeling.

Ved kildesortering av avfall til materialgjenvinning kan Kristiansund kommune dele ut flere oppsamlingsenheter til samme abonnent.

§ 9.Plassering av oppsamlingsenheter og krav til veistandard 

Generelle anvisninger

Plasseringen skal godkjennes av Kristiansund kommune. For nybygg skal plasseringen også godkjennes av bygningsrådet.

Oppsamlingsenheter skal kunne åpnes uhindret, stå på et stødig underlag og sikres mot vær og vind. Eventuelle sikringsanordninger skal være enkle og de skal være godkjent av renovatør. Oppsamlingsenheten skal som hovedregel stå lett tilgjengelig ved gate/vei. Plassering i kjellerrom, avlåste rom eller andre steder hvor henting blir vanskelig, tillates som hovedregel ikke.

Med transportvei menes her vei for manuell transport. Slike veier skal gi problemfri transport, dvs. være fri for trapper og andre hindringer.

Dersom renovatøren må passere dører eller porter, må disse utstyres med stoppere som låser døren eller porten i åpen stilling. Alle dørterskler må utstyres med faste kjøreramper. Hentestedet skal ligge så nær veikant som mulig. Transportveien skal ikke overstige 5 m.

Abonnenten kan velge å plassere oppsamlingsenheten på en annen egnet plass på eiendommen (oppstillingsplass). Abonnenten må da sørge for frembringing til hentested på tømmedagen. 

Veistandarder

Med privat adkomstvei menes her privat vei som renovasjonsbilen kan benytte frem til hentested. Slike veier skal være kjørbare for større kjøretøy med hensyn til tilstrekkelige snumuligheter og stigningsforhold. Privat adkomstvei skal tåle akseltrykk på 10 tonn, ha fri veibredde på minimum 3,0 meter og fri høyde på minimum 4,0 meter.

I perioder med is og snø må privat adkomstvei, transportvei og hentested være tilstrekkelig måket for snø og om nødvendig sandstrødd. Kristiansund kommune kan i slike perioder påby en annen plassering av oppsamlingsenhetene enn hva som kreves i resten av året.

§ 10.Dispensasjon

Bestemmelsene i § 9 skal praktiseres med smidighet slik at Kristiansund kommune kan dispensere fra hovedregelen i forbindelse med husvære for eldre og uføre som av helsemessige årsaker ikke kan plassere oppsamlingsenhetene etter hovedregelen eller frembringe disse. Dispensasjon fra hovedregelen kan også gis dersom en plassering eller frembringelse medfører etter forholdene urimelig store kostnader for abonnenten eller allmenne hensyn tilsier dette.

§ 11.Bruk av oppsamlingsenheter

Oppsamlingsenheter skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen.

Fuktig avfall, skarpe eller knuselige gjenstander mv. skal være forsvarlig innpakket. Aske, avfall fra støvsuger og annet avfall som kan gi støvplage, må være emballert slik at det ikke oppstår støvplage under innsamling. Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert.

Flytende avfall, større metallgjenstander, stein og jord, større mengder hageavfall, sand/grus eller bygningsavfall skal ikke legges i oppsamlingsenheten.

I oppsamlingsenheten må det heller ikke legges etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall.

Farlig avfall skal bringes til Hagelin miljøstasjon. Det henvises også til § 4 og § 5 i forskriften. I tvilstilfeller skal kommunen kontaktes på forhånd.

Enheter for kildesortert avfall skal kun inneholde den type avfall som Kristiansund kommune til enhver tid bestemmer.

Alt avfall som settes fram for tømming skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet. Denne skal ikke være fylt mer enn at lokket lett kan lukkes. Avfallet skal være forsvarlig innpakket og skal ikke pakkes fastere enn at enheten kan tømmes uten besvær. På vinterstid er brukeren ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast.

Det er abonnentens ansvar å sørge for nødvendig renhold av oppsamlingsenhet og hentested. Oppsamlingsenheter som er bortkomne eller ødelagt på grunn av normal slitasje, blir erstattet av kommunen.

Abonnenten må sette riktig oppsamlingsenhet fram til hentested innen kl. 07.00 tømmedagen for å ha krav på innsamling.

Abonnenten er ansvarlig for at oppsamlingsenheten ikke sprer avfall og volder skade ved at den kommer på avveier fra oppstillingsplass eller hentested. Om nødvendig skal abonnenten etablere sikringsordninger som hindrer at denne flytter seg eller velter av vind eller lignende. Sikringsordningen skal likevel ikke være til hinder for renovatøren sitt arbeid.

Abonnenten skal bringe oppsamlingsenheten tilbake fra hentested til oppstillingsplass samme dag som den er tømt.

Kristiansund kommune kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på oppsamlingsenheten, hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

Kristiansund kommune er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften.

§ 12.Bruk av oppsamlingsenheter for hytter og fritidsboliger.

Oppsamlingsenheter som er utplassert og merket for hytter og fritidsboliger, skal bare benyttes av brukere av hytter og fritidsboliger.

For Grip utføres kommunal innsamling av husholdningsavfall bare i perioden med faste båtanløp om sommeren. Alle på Grip skal i denne perioden selv bringe avfallet til utplasserte oppsamlingsenheter på kaia. Utenom denne perioden må den enkelte selv sørge for å bringe avfallet til godkjent mottak.

Forøvrig gjelder bestemmelsene i denne forskriften.

§ 13.Kommunens plikter

Renovatøren er bare pliktig til å ta med avfall hvor oppsamlingsenheten er brukt og plassert som beskrevet i § 9 og § 11.

Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støv, støy, lukt o.l. Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør. Renovatøren skal sette dunken tilbake på hentestedet og godkjent etablert sikring av beholder skal benyttes av renovatøren.

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutine som fastsettes av Kristiansund kommune og kunngjøres på egnet måte.

Ved endring i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

§ 14.Abonnentens plikter

Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheter skjer i samsvar med denne forskriften.

Abonnenten står også ansvarlig for nødvendig renhold og vedlikehold av oppsamlingsenheter og hentested, samt for eventuelle skader på oppsamlingsenhetene pga. feilaktig bruk, hærverk eller lignende.

Eventuelle endringer i abonnementsforhold skal omgående meldes til Kristiansund kommune.

Både avfallsrom og nedkastsjakter skal utføres i samsvar med gjeldende byggeforskrifter. Ved bruk av nedkastsjakter skal abonnenten selv sørge for at avfallet overføres fra nedkastsjakt til oppsamlingsenhet.

Kristiansund kommune kan pålegge stengning av nedkastsjakter, hvis dette er ønskelig ut ifra forskriftens målsetting.

§ 15.Gebyrplikt

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskrifter skal betale avfallsgebyr.

Ved registrering av ny abonnent, eller ved endring av eksisterende abonnement, blir nytt gebyr regnet fra den første i måneden etter at endringen er meldt til Kristiansund kommune. Tilsvarende blir gebyret regnet frem til den siste dagen i måneden der gebyrplikten avsluttes.

Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall plikter å straks melde fra til Kristiansund kommune dersom han ikke står i gebyrregisteret for husholdningsavfall.

Gebyr betales også for ulike tilleggstjenester som f.eks. ved levering av avfall på gjenvinningsstasjon eller behandlingsanlegg.

Avfallsgebyrets størrelse reguleres gjennom vedtak i bystyret.

§ 16.Gebyrdifferensiering

For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning kan kommunen innføre differensierte gebyrsatser.

Differensiering kan skje på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, materialgjenvinning mv.

§ 17.Innkreving og renter

Avfallsgebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndriving av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Abonnenten skal betale gebyr for hver oppsamlingsenhet, jf. § 2.

§ 18.Klageadgang

Enkeltvedtak etter denne forskriften truffet av forvaltningsorgan oppnevnt av bystyret, kan påklages til Kristiansund kommune eller særskilt oppnevnt klagenemd (driftsutvalget). For enkeltvedtak truffet av bystyret skal klagen rettes til fylkesmannen.

§ 19.Sanksjoner og straff

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra Kristiansund kommune om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør nekte å tømme oppsamlingsenhet før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle helsemessige problemer kan Kristiansund kommune også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd kan også tas i bruk for situasjoner med oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert, for dårlig vintervedlikehold av transportveien eller på annen måte er i strid med bestemmelsene i denne forskrift.

Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensningsloven § 79 annet ledd.

§ 20.Forholdet til helseforskrifter

De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.

§ 21.Ikrafttredelse

Denne forskriften erstatter det som omhandler avfall i tidligere forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskiller, privet, tette tanker m.v. og for avfallsgebyr av 5. mars 19961, og trer i kraft 15. oktober 2006.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.