Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2006-09-26-1139
PublisertII 2006 hefte 4
Ikrafttredelse15.10.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forKristiansund kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2003-12-05-1909
Kunngjort12.10.2006
KorttittelForskrift om næringsavfallsgebyr, Kristiansund

Fastsatt av Kristiansund kommune 26. september 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a og delegeringsvedtak 5. desember 2003 nr. 1909.

§ 1.Virkeområdet

Forskriften gjelder innkreving av gebyr i Kristiansund kommune til dekning av kommunens kostnader knyttet til tilsyn med besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall.

§ 2.Plikt til å betale gebyr

Besitter av næringsavfall som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, skal betale gebyr for kommunens tilsyn med handtering av dette avfallet.

§ 3.Gebyr(er) for tilsyn utført av kommunen

For tilsyn utført av kommunen skal det betales gebyrer for medgått tid. Gebyrets størrelse framgår av kommunens gebyrregulativ.

§ 4.Generelle prinsipper for beregning og fastsettelse av gebyr

Gebyrene skal samlet ikke overstige kommunens kostnader ved tilsynsordningen. Kommunen fastsetter og justerer den til enhver tid gjeldende gebyrsats.

§ 5.Innkreving av gebyr, renter mv.

I etterkant av tilsynet, som skal dokumenteres gjennom en tilsynsrapport, vil virksomheten motta underretning fra kommunen om gjeldende gebyrsats for tilsynet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter at virksomheten har mottatt skriftlig varsel om betaling.

§ 6.Unntak

Kommunen kan i det enkelte tilfelle, når særlige grunner foreligger, nedsette eller frafalle gebyrer.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 15. oktober 2006.