Forskrift for husholdningsavfall, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2006-10-31-1709
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forMalvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy og Leksvik kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85, LOV-1982-11-19-66, FOR-2003-04-25-486
Kunngjort02.08.2007
KorttittelForskrift om husholdningsavfall, Innherred

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Malvik kommunestyre 27. mars 2006, Selbu kommunestyre 18. september 2006, Meråker kommunestyre 28. august 2006, Stjørdal kommunestyre 21. september 2006, Frosta kommunestyre 20. juni 2006, Levanger kommunestyre 10. mai 2006, Verdal kommunestyre 2. oktober 2006 (med unntak av § 2-2 fritidsrenovasjon), Inderøy kommunestyre 20. mars 2006, Mosvik kommunestyre 16. mars 2006, Leksvik kommunestyre 31. oktober 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 83 og § 85 og lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjeneste i kommunene og forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern.

I

§ 1.Mål for avfallssektoren

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall i kommunen.

§ 2.Virkeområde
§ 2-1.Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i kommunen. Hver enkelt seksjonert del av boligen er en gebyrenhet. På grunneiendom med tre eller flere selvstendige boenheter reknes hver enkelt boenhet som en gebyrenhet. Likt med selvstendig boenhet reknes to hybler med felles kjøkken. Utover to hybler som deler felles kjøkken, reknes èn boenhet pr. to hybler. Kommunen avgjør i tvilstilfelle hva som skal regnes som selvstendig boenhet i bygning som ikke er seksjonert (leilighet).

Som selvstendig gebyrenhet i bygning som ikke er seksjonert - som borettslag - reknes alltid hver enkelt boenhet med eget kjøkken som egen gebyrenhet.

Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel.

§ 2-2.Forskriften gjelder for hytter, fritidseiendommer og andre bygg som nyttes som fritidshus i kommunen.

Eiendom som blir fraflyttet og blir stående ubebodd kan etter søknad bli innvilget renovasjon for hytte og fritidsrenovasjon.

§ 2-3.Forskriften gjelder for permanent oppsatt campingvogn. Med permanent menes her oppstilling på samme oppstillingsområde i 4 måneder eller mer. Campingvogn plassert på lagerplass blir ikke regnet som permanent oppstilt den tiden den står på lager og det kan dokumenteres at den ikke er i bruk.

Regulerte campingplasser med permanent oppsatte campingvogner inngår også i ordningen. IR IKS skal - med utgangspunkt i reguleringsbestemmelsene og i samarbeid med grunneier - bestemme hvor mange campingvogner som kommer innunder ordningen.

§ 2-4.Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling, behandling og transport av husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften oppsamling, innsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger hvis mengder ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.
§ 2-5.Forskriften gjelder også eiendommer der det oppstår næringsavfall og som er med i den kommunale renovasjonsordningen.
§ 2-6.Hvis det er klart urimelig å pålegge hytte- og fritidsabonnement, kan kommunen gi fritak.

Kommunen kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

§ 3.Kommunal innsamling av avfall 

Lovpålagt innsamling av husholdningsavfall

I kommunen er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, jf. forurensningsloven. Alle eiendommer mv. som faller innenfor § 2 omfattes av denne avfallsordningen, samt ev. annet avfall som er med i den samme ordningen (for eksempel enkelte typer næringsavfall). Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon for særskilte eiendommer.

Kommunen kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av avfallet, for å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig best mulig håndtering og disponering av avfallet.

Uten skriftlig tillatelse fra kommunen kan ingen samle inn husholdningsavfall i kommunen.

Det er ikke tillatt å henlegge avfall utenom godkjent avfallsanlegg. Det er heller ikke tillatt å brenne avfall utenom godkjent anlegg, å grave ned eller henlegge avfall og lignende i naturen. 

Smitte- og risikoavfall

Kommunene har egen ordning for innsamling av risikoavfall fra helseinstitusjoner (legekontorer, tannlegekontorer og lignende). Det er ikke tillatt å levere slikt avfall innblandet i annet avfall til kommunal avfallsordning. 

Farlig avfall

Kommunen skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter, ref. avfallsforskriften. For farlig avfall fra husholdninger tilbyr kommunen egen innsamlingsordning eller mottak ved gjenbrukstorg. For farlig avfall fra virksomheter tilbyr kommunen, mot betaling, mottak ved gjenbrukstorget for farlig avfall.

§ 4.Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal avfallsordning. Slikt avfall skal bringes til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av næringsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg.

Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe farlig avfall og næringsavfall til godkjent behandlingsanlegg eller til annen godkjent sluttbehandling. For næringsavfall som hensiktsmessig kan samles inn sammen med husholdningsavfall kan kommunen tilby innsamling sammen med husholdningsavfallet.

§ 5.Krav til sortering m.m. av avfallet 

Hentesystem - fraksjoner

Alle abonnenter som omfattes av lovpålagt kommunal avfallsordning plikter å kildesortere avfallet, etter nærmere anvisning, for de avfallsfraksjoner kommunen etablerer innsamlingsordninger for. Fraksjonene skal holdes adskilt og legges i egne oppsamlingsenheter hos hver abonnent.

Hytte- og fritidseiendommer kan også bli pålagt kildesortering etter gjeldende anvisninger.

Det er ikke tillatt å legge andre typer avfall i oppsamlingsenheten enn det som er nevnt ovenfor. For nærmere opplysninger om tømmefrekvenser henvises til egen informasjon.

Abonnenten må selv sørge for å makulere konfidensielt materiale. 

Kompostering og alternativ behandling

Abonnenter kan inngå kontrakt om hjemmekompostering av våtorganisk avfall. De abonnenter som tegner slik kontrakt og derved reduserer sin egen avfallsmengde, får en reduksjon i avfallsgebyret, såfremt abonnenten ikke legger våtorganisk avfall i oppsamlingsenhetene.

Abonnenter som har husdyr med gjødselkjeller i bruk hele året, kan inngå kontrakt om å tømme det organiske avfallet fra eget kjøkken i gjødselkjelleren (alternativ behandling). Denne ordningen er basert på tillatelse fra helsemyndighetene. Forandring i denne tillatelsen kan gjøre slutt på ordningen.

Eventuelle anvisninger fra kommunen om ordningene skal følges og det kan bli ført kontroll med at kontraktene etterleves. Bleier inngår ikke i disse to ordningene, da må dunk for organisk avfall brukes. Det gis reduksjon i avfallsgebyret ved kontraktskriving av disse to ordningene. 

Bringesystemet - returpunkter og gjenbrukstorg

Andre kildesorterte fraksjoner (for eksempel glass og metall) skal bringes og leveres til returpunkter eller gjenbrukstorg. Kommunen kan gjøre endringer i utvalg og antall fraksjoner. Husholdningsavfall som er for stort eller tungt til å kunne legges i oppsamlingsenheten hos hver abonnent skal på bestemte vilkår leveres til godkjent gjenvinningsstasjon.

§ 6.Anskaffelse av oppsamlingsenheter

Alle oppsamlingsenheter tilhører kommunen, som også har ansvaret for anskaffelse og utsetting. Enhetene er av en slik type og tilstand at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr. Kommunen avgjør når en enhet må repareres eller fornyes og foretar reparasjon og utskifting etter behov. Hver enkelt enhet er registrert på den enkelte eiendom og skal ikke flyttes ved endringer i eier- eller festeforhold. Ved kildesortering av avfall til gjenvinning kan kommunen dele ut flere beholdere til samme abonnent.

§ 7.Plassering av oppsamlingsenheter og krav til veistandard

Oppsamlingsenhetene må plasseres slik at de ikke fører til unødvendig sjenanse for andre. Oppsamlingsenhetene settes frem til veien der renovasjonsbilen kjører på hentedagen for avfall. Plassering av oppsamlingsenhetene på tømmedagen må være slik at renovatøren ikke hindres av snø, is, vann, trær og busker eller andre sperringer. Snørydding eller sandstrøing kan være påkrevd. Trær og busker som er til vesentlig hinder skal fjernes av abonnenten. I perioder med snø og is kan det også være nødvendig å ha annen plassering av oppsamlingsenhetene som skal tømmes enn resten av året.

Det er anledning til å inngå avtale med nabo(-er) om deling av en eller flere oppsamlingsenheter. Dette må avtales med kommunen og det gis reduksjon i avfallsgebyret ved slik nabodeling.

I hovedsak skal det kjøres etter offentlig vei, kjøring på private veier kun etter skriftlig avtale. Kjørbar vei er vei som tilfredsstiller kravet til kjørbarhet for renovasjonsbilen sommer og vinter. Kriteriene for kjørbarhet reguleres i den skriftlige avtalen. Vinterstid må veien og snuplass være brøytet/strødd.

Kommunen kan i enkelttilfeller samtykke i annen plassering enn det som er beskrevet ovenfor, mot et ekstragebyr som bestemmes i forbindelse med årlig gebyrfastsettelse.

§ 8A.Bruk av oppsamlingsenheter

Oppsamlingsenheter skal kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskriften og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen. Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert og lagt i beholderen. Aske, avfall fra støvsuger og annet avfall som kan gi støvplage, må være emballert slik at det ikke oppstår støvplage under innsamling. Flytende avfall skal ikke legges i beholderen. I beholderen skal det heller ikke legges etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall (farlig avfall).

Enheter for kildesortert avfall skal kun inneholde den type avfall som kommunen til enhver tid bestemmer.

Alt avfall som settes fram for tømming skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket lett kan lukkes slik at hygieniske ulemper ikke kan oppstå. Avfallet skal være forsvarlig innpakket og skal ikke pakkes fastere enn at enheten kan tømmes uten besvær.

Abonnenten er ansvarlig for at beholderen ikke volder skade ved at den kommer på avveier fra oppstillingsplass eller hentested. Om nødvendig skal abonnenten etablere sikringsordninger som hindrer at beholderen flytter seg eller velter av vind eller lignende. Sikringsordningen skal likevel ikke være til hinder for renovatøren sitt arbeid.

Kommunen kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på oppsamlingsenhet(-er) hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

Kommunen er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften.

§ 8B.Bruk av oppsamlingsenheter for hytter og fritidsboliger

Kommunen skal sørge for nødvendig renhold av beholder, hentested og oppstillingsplass for beholdere til bruk for hytter og fritidsboliger. Beholdere som er utplassert og merket for hytter og fritidsboliger, skal bare benyttes av brukere av hytter og fritidsboliger. Forøvrig gjelder bestemmelsene i denne forskriften.

§ 9.Kommunens plikter

Kommunen er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket kan lukkes helt igjen og hvor abonnenten for øvrig har oppfylt de krav han er pålagt gjennom forskriften.

Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støv, støy, lukt o.l. Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør. Eventuelt etablert sikring av beholder skal benyttes av renovatør.

Oppsamlingsenheten skal bli satt på plass etter tømming.

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutine som fastsettes av kommunen og kunngjøres på egnet måte.

Ved endring i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

§ 10.Abonnentens plikter og rettigheter

Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheter skjer i samsvar med denne forskriften.

Abonnenten står også ansvarlig for nødvendig renhold og vedlikehold av oppsamlingsenheter og hentested, samt for eventuelle skader på oppsamlingsenhetene pga feilaktig bruk, hærverk eller lignende.

Eventuelle endringer i abonnementsforhold skal omgående meldes til kommunen. Ubebodde bruksenheter i mer enn 6 måneder kan overføres til hytte- og fritidseiendom etter søknad til kommunen.

Kommunen kan pålegge kjølerom ved innendørs lagring av avfall.

§ 11.Gebyrplikt

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskrifter skal betale avfallsgebyr. Ved registrering av ny abonnent, eller ved endring av eksisterende abonnement, blir nytt gebyr regnet fra endringsdatoen. Tilsvarende blir gebyret regnet frem til dato gebyrplikten meldes avsluttet. Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall plikter å straks melde fra til kommunen dersom han ikke står i gebyrregisteret for husholdningsavfall.

§ 12.Gebyrdifferensiering

For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning har kommunen innført differensierte gebyrsatser. Differensiering skjer på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, gjenvinning mv. Gebyr og gebyrdifferensiering vedtas årlig av kommunen.

§ 13.Innkreving og renter

Avfallsgebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndriving av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende. Abonnenten skal betale gebyr for hver abonnementsenhet, jf. § 2. Kommunen har overlatt registrering og innkreving av gebyr til Innherred Renovasjon IKS.

§ 14.Delegering

Myndighet etter følgende paragrafer i denne forskriften er delegert til Innherred Renovasjon IKS: § 2 (unntatt § 2-6), § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8A, § 8B, § 9, § 10, § 13 og § 16. (unntatt er § 16.2). Den myndighet som i denne forskriften er lagt til Innherred Renovasjon IKS, er gitt med hjemmel i Forurensningsloven § 83.

§ 15.Klageadgang

Vedtak i denne forskriften kan påklages i henhold til forvaltningsloven.

§ 16.Feil sortering
§ 16-1.Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra kommunen om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan kommunen nekte å tømme oppsamlingsenhet før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle helsemessige problemer kan kommunen også i slike tilfeller sørge for innkjøring og/eller sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning. Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd kan også tas i bruk for situasjoner med oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert, eller på annen måte i strid med bestemmelsene i denne forskrift.
§ 16-2.Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensningsloven § 79 annet ledd.
§ 17.Forholdet til helseforskrifter

De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med kommunehelsetjenesteloven og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet. All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2007.