Forskrift for slam, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2006-10-31-1710
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forMalvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy og Leksvik kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1982-11-19-66, FOR-2003-04-25-486
Kunngjort02.08.2007
KorttittelForskrift for slam, Innherred

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Malvik kommunestyre 27. mars 2006, Selbu kommunestyre 18. september 2006, Meråker kommunestyre 28. august 2006, Stjørdal kommunestyre 21. september 2006, Frosta kommunestyre 20. juni 2006, Levanger kommunestyre 10. mai 2006, Verdal kommunestyre 2. oktober 2006, Inderøy kommunestyre 20. mars 2006, Mosvik kommunestyre 16. mars 2006 og Leksvik kommunestyre 31. oktober 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, § 34 og lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern.

I

§ 1.Formål

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling og transport av slam i kommunen.

§ 2.Virkeområde

Forskriftene gjelder tømming og transport av slam fra mindre renseinnretninger som slamavskillere og andre samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann i hele kommunen. Det samme gjelder for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann jf. forurensningsloven § 26.

Oljeutskillere, fettutskillere og oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller lignende ikke sanitært avløpsvann omfattes ikke av disse forskriftene.

§ 3.Definisjoner

Med slamanlegg menes oppsamlingstank mv. for sanitært avløpsvann.

Ved tømming av slamavskillere blir innholdet sugd opp og separert.

Som abonnement regnes grunneier av eiendom med slamanlegg som omfattes av den kommunale slamtømmingsordningen.

§ 4.Kommunal innsamling av slam

Kommunen skal tømme slamavskillere, tette oppsamlingstanker og andre samleinnretninger for septikslam som omfattes av denne forskriften.

§ 5.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil. Lokk skal være kjøresikre når de kan bli utsatt for overkjøring. Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres. Trær og busker som er til vesentlig hinder fjernes av abonnenten før tømming utføres. Hvis ikke dette er gjort må anlegget tømmes utenom tømmeplan, og abonnenten kan bli ilagt et ekstra gebyr.

Abonnenten er pliktig til å melde fra om endring i tekniske installasjoner og anleggsutførelse, jf. plan- og bygningslovens bestemmelser.

§ 6.Adkomst

Veg til slamanlegget må være slik at den gir grei og rimelig fremkommelighet for avvanningsbilen. Det skal søkes tatt mest mulig hensyn til hvilken årstid det er best fremkommelighet til den enkelte abonnent. Utover dette har ikke den som tømmer eller kommunen ansvar for skade på og vedlikehold av privat veg og plass, med mindre det kan påvises uaktsomhet.

§ 7.Rettigheter og plikter til den som utfører tømmingen

Tømmer har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen. Arbeidet skal imidlertid utføres slik at ikke unødig skade på veg eller eiendom oppstår.

Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegge skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses. Avvanningsenheten skal være slik innrettet at tømming og transport kan skje på en hygienisk og estetisk måte.

Planlagt tømming og transport skal foretas innenfor tidsrommet kl. 7.00-21.00 mandag til fredag, høytidsdager unntatt. Unntaksvis kan tømming og transport skje på lørdager inntil kl. 18.00. I ekstraordinære situasjoner tømmes tanken ved behov.

§ 8.Tømmefrekvens

Varsel om når tømming vil finne sted, vil bli gitt i god tid.

Tømmefrekvensen for slamavskillere skal være etter denne forskriften.

Slamavskiller skal tømmes minst:

-4 m³ tanker tømmes annenhvert år hvis den er tilknyttet helårsbolig
-hvert 3. år hvis den er tilknyttet fritidsbolig.
-tette oppsamlingstanker tømmes etter behov, likevel minimum en gang hvert år.

Abonnenten kan selv avtale hyppigere tømming, f.eks. hvert år uten å måtte betale gebyr for tømming utenfor rute. Utover dette må abonnenten selv bestille tømming etter behov.

§ 9.Gebyr for tvungen slamtømming

Abonnenten skal betale gebyr for tømmingen. Kommunen fastsetter avgiftens størrelse. Det er utarbeidet eget gebyrregulativ.

Abonnenter som kommunen har pålagt å ha septiktank, og betaler ordinær kloakkgebyr, er fritatt for gebyr av septiktank.

§ 10.Innkreving, renter mv.

Gebyr for slamtømming med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av gebyret reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Kommunen har overlatt registrering og innkreving av gebyr til Innherred Renovasjon IKS.

§ 11.Fritak

I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet.

§ 12.Klageadgang

Vedtak i denne forskriften kan påklages i henhold til forvaltningsloven.

§ 13.Delegering

Myndighet etter følgende paragrafer i denne forskriften er delegert til Innherred Renovasjon IKS: § 2,§ 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 10 og § 11. Den myndighet som i denne forskriften er lagt til Innherred Renovasjon IKS, er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 83.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2007.