Forskrift for innsamling og behandling av matrester og organiske restprodukter fra virksomheter, Malvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2006-10-31-1711
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forMalvik, Selbu, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy og Leksvik kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1982-11-19-66, FOR-2003-04-25-486
Kunngjort02.08.2007
KorttittelForskrift om organisk avfall, Innherred

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Malvik kommunestyre 27. mars 2006, Selbu kommunestyre 18. september 2006, Meråker kommunestyre 28. august 2006, Stjørdal kommunestyre 21. september 2006, Frosta kommunestyre 20. juni 2006, Levanger kommunestyre 10. mai 2006, Verdal kommunestyre 2. oktober 2006, Inderøy kommunestyre 20. mars 2006, Mosvik kommunestyre 16. mars 2006 og Leksvik kommunestyre 31. oktober 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, § 34, § 79 og § 83 og lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjeneste i kommunene og forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern.

I

§ 1.Formål

Formålet med innsamlingen er at matrester/organiske restprodukter etter forskriftsmessig behandling skal brukes til dyrefôr. Forskriften skal sikre en hygienisk og miljømessig forsvarlig behandling av dette avfallet.

Matrester/organiske restprodukter og biprodukter som av forskjellige grunner ikke kan brukes til dyrefôr skal gies en miljømessig forsvarlig behandling.

§ 2.Virkeområde

Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling, transport, og behandling av matrester/organiske restprodukter og biprodukter fra all næringsvirksomhet som har slike produkter. Matrester/organiske restprodukter fra butikker, kafèer, serveringssteder, storhusholdninger, næringsvirksomhet, mv. defineres som næringsavfall. Større produksjonsbedrifter kan søke om fritak fra denne ordningen. Søknaden rettes til kommunen som forurensnings-myndighet. Søknaden skal også legges fram for Mattilsynet. Større produksjonsbedrifter får eget avgiftsberegningsgrunnlag, der en tar hensyn til levert mengde, leveringsmåte og kvalitet.

§ 3.Abonnentens plikter

De som deltar i ordningen plikter å sortere ut alle matrester/organiske restprodukter og levere dette til transportør godkjent av kommunen. De som ikke i tilstrekkelig grad sorterer sitt avfall, vil bli belastet med de økte kostnadene dette medfører.

Virksomheter som omfattes av forskrift for innsamling av matrester/organiske restprodukter og biprodukter, og ikke har et godkjent innsamlingssystem for disse produktene, vil ikke få levere avfall til behandlingsanlegg som styres av kommunen. Sorteringsrutiner og plassering av oppsamlingsbeholdere inspiseres av kommunens løpende hygienekontroll. Avfallsbeholderne bør, der det er mulig, oppbevares i kjølerom eller annet lukket rom som godkjennes av hygienekontrollen og med hensyn til adkomst for transportøren. Kommunen tar hensyn til avfallsrommets innretning og tilgjengelighet ved behandling av byggesaker. Nyetableringer skal ha godkjent ordning for disse produktene før kommunen godkjenner oppstart.

§ 4.Transportørens plikter

Oppsamlingsbeholderne skal tømmes regelmessig og til faste tider. Tømmefrekvens er en gang pr. uke.

Transportør skal påse at beholderne er rengjort ved utplassering. Behandlingsanlegget skal sørge for rengjøring av beholderne.

§ 5.Bruk av beholdere

For å unngå hygieniske ulemper skal fyllingsgraden ikke overstige 80 % av beholderens volum.

Innherred Renovasjon IKS står som eier av beholderne, og det må kun benyttes beholdere som er godkjent. Beholdere som kommer på avveie må erstattes av abonnenten.

§ 6.Avsluttende bestemmelser

Det opprettes særskilte avtaler og to adskilte gebyrer som skiller mellom transport og behandling. Kommunen vedtar gebyrene.

§ 7.Delegering

Myndighet etter følgende paragrafer i denne forskriften er delegert til Innherred Renovasjon IKS: § 2, § 3, § 4, § 5. Den myndighet som i denne forskriften er lagt til Innherred Renovasjon IKS, er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 83.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2007.