Forskrift om renovasjon for innsamling mv. av husholdningsavfall for Ringerike kommune tilsluttet Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS, Ringerike kommune, Buskerud

DatoFOR-2006-11-14-4847
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse14.11.2006
Sist endretFOR-2008-11-13-1297
Endrer
Gjelder forRingerike kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1981-03-13-6, LOV-1967-02-10
Kunngjort11.12.2008   kl. 14.50
KorttittelForskrift om renovasjon, Ringerike

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Ringerike kommunestyre 14. november 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall (Forurensningsloven) og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VII. Endret 13. nov 2008 nr 1297 (forskriften kunngjort i sin helhet).

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Renovasjonsordningen omfatter:

a)Renovasjon for boligeiendommer.
b)Renovasjon for fritidseiendommer bebygd med fritidsbolig.
c)Levering på gjenvinningsstasjoner inkludert mottak av farlig avfall.
d)Hjemmekompostering.
§ 2.Definisjoner

Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen etter § 1. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt.

Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.

Hvert gårds- og bruksnummer, seksjonsnummer, festenummer skal ha minimum et abonnement.

Når det gjelder fritidsboliger på en eiendom, hvor fritidsboligene ikke er utskilt, skal hovedbølet belastes med ett abonnement pr. fritidsbolig.

Allmenninger har også ofte bare ett matrikkelnummer. Selv om pkt. 2 knytter abonnement til ett gårds- og bruksnummer, skal alle fritidsboliger i allmenningene belastes med renovasjonsgebyr.

Som husholdningsavfall regnes vanlig avfall, også større gjenstander som inventar o.l., fra husholdninger.

Kap. 2. Offentlig renovasjon

§ 3.Abonnentens plikter

Enhver abonnent etter § 2 er pliktig til å benytte den offentlige renovasjonsordningen for husholdningsavfall.

§ 4.Hentefrekvens
a)HRA skal besørge rutinemessig renovasjon minst hver annen uke for husholdningsavfall. Særskilte fraksjoner som eksempelvis papir, plastemballasje og våtorganisk fraksjon, kan renoveres med nærmere angitt intervall.
b)For bestemte områder, fraksjoner og deler av året kan helsemyndigheten bestemme særlig hentehyppighet.

Kap. 3. Dispensasjon

§ 5.Behandling av dispensasjonssøknad

Søknad om dispensasjon fra denne forskriften skal sendes HRA som sørger for videre behandling. Kommunen delegerer til HRAs administrasjon å avgjøre søknader om å unnta bestemte eiendommer fra forskriftene.

§ 6.Grunner til fritak

Etter søknad om dispensasjon kan fritak innvilges i følgende tilfeller:

a)Helårsbolig som er ubebodd i mer enn 6 påfølgende måneder. Helårsbolig brukt som fritidsbolig, vil bli ilagt avgift som for fritidsbolig.
b)Andre tilfeller når særlige grunner foreligger.

Kap. 4. Avfallsgebyr

§ 7.Hvem skal betale

Abonnent i henhold til § 1 skal for renovasjonstjenesten betale et fast årlig gebyr som etter innstilling fra HRA vedtas av kommunestyret. Eventuelle differensierte gebyrer vedtas samtidig.

§ 8.Beregning av gebyrets størrelse

Gebyrene skal være like i alle HRA-kommunene for like tjenester.

Gebyrordningen bør utformes slik at den stimulerer til reduserte avfallsmengder.

Det gis høyere gebyr for abonnenter som får tillatelse til å plassere oppsamlingsenheten mer enn 10 meter fra godkjent veg.

§ 9.Innkreving av renter

Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 10.Ekstra leveranse

Ekstra leveranse av restavfall til renovasjonsbilen kan gjøres ved bruk av HRA-ekstrasekk. Sekken kjøpes i butikken, og settes ved siden av grønn dunk på tømmedagen.

Pris på sekk dekker distribusjon, innhenting og deponigebyr.

§ 11.Utførelse av spesielle tjenester

Ønsker abonnenten utført spesielle tjenester, kan dette avtales med HRA. Slike tjenester må betales i tillegg til vanlig gebyr.

Kap. 5. Innsamling av husholdningsavfall

§ 12.Abonnentens plikter
a)Oppsamlingsenheter, -type, fraksjonering og bruk

Abonnenten plikter å benytte oppsamlingsenheter anskaffet av HRA.

Avfall som leveres til innsamlingen skal sorteres i de fraksjoner som bestemmes av HRA.

Hvis abonnenten ikke sorterer i pålagte fraksjoner, må avfallet hentes med egen bil.

Ekstrakostnader for slik henting og eventuell sortering, må betales av vedkommende abonnent.

Oppsamlingsenheten skal bare brukes til avfall som omfattes av denne forskriften, og avfallet skal ikke pakkes fastere enn at oppsamlingsenheten lar seg tømme på vanlig måte.

Det skal ikke plasseres mer avfall i oppsamlingsenheten enn at lokket skal kunne lukkes.

b)Oppsamlingsenheter - skade

Skade på oppsamlingsenhet forvoldt av abonnenten, må erstattes av abonnenten.

Oppsamlingsenhet plassert av HRA på annen manns eiendom er HRAs ansvar.

c)Oppsamlingsenheter - plassering

Oppsamlingsenhetene skal, på hentedagen, være plassert innenfor 10 meter fra godkjent veg.

Hvis ikke oppsamlingsenhetene står innen ti meter fra godkjent veg, blir de bare tømt hvis det foreligger avtale om gangtillegg.

Det må være normal god adkomst til oppsamlingsenhetene, og på vinterstid skal det være ryddet for snø, og om nødvendig strødd.

§ 13.HRAs plikter
a)Oppsamlingsenheter

Skaffe abonnentene utendørs oppsamlingsenheter som er tilpasset valgt renovasjonssystem.

b)Hentefrekvens
Avfall skal hentes med følgende hentefrekvens:Følgende min. volum pr. abonnement:
våtorganisk avfall2 uker140 l
papir4 uker140 l
restavfall2 uker140 l
plastemballasje4 uker140 l

Avfallet skal hentes på faste dager, og innsamlingsruter skal averteres i lokalavisene, samt være beskrevet på HRAs hjemmeside.

Det må påregnes uregelmessig henting i forbindelse med høytids- og helligdager.

Hvis innhenting ikke er i rute, og nye hentedager ikke er avertert, skal dunkene hentes hos abonnenten selv om de ikke har avtale om gangtillegg.

c)Plikter ved innsamlingen

Innsamlingen skal utføres slik at beboere ikke unødvendig sjeneres av støv, lukt og støy. Etter tømming skal oppsamlingsenheten settes tilbake på sin plass i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes.

Under transport skal avfall sikres slik at det ikke faller av bilene.

d)Informasjon

Gi nødvendig informasjon til abonnentene.

Kap. 6. Gjenvinningsstasjoner

§ 14.Generelt

Abonnenten skal så langt som mulig levere avfall som kan gjenvinnes til en gjenvinningsstasjon mot gebyr fastsatt av HRA.

Nærmere bestemmelser om hvilke fraksjoner som kan tas imot gis av HRA for den enkelte gjenvinningsstasjon.

§ 15.Farlig avfall

Farlig avfall som f.eks. plantevernmidler, oljer, batterier m.m. skal leveres på gjenvinningsstasjonen i kommunen.

Farlig avfall kan leveres kostnadsfritt av privatpersoner innenfor bestemte maksimumsmengder.

§ 16.Levering av husholdnings- og næringsavfall

Gjenvinningsstasjonene skal ta imot husholdningsavfall fra privatpersoner og næringsavfall fra bedrifter så lenge det dreier seg om små leveranser som kan fraktes i personbil, personbil med henger eller varebil.

Større leveranser fra lastebiler eller containere skal henvises til Trollmyra.

Kap. 7. Renovasjon for fritidsboliger

§ 17.Felles oppsamlingsenhet

Abonnenten skal selv bringe sitt avfall til særskilt oppsamlingsenhet. Dette er felles dunk eller felles container.

Fastboende abonnenter skal ikke bruke oppsamlingsenhet beregnet til hytterenovasjon.

§ 18.Kildesortert fraksjoner

Kildesorterte fraksjoner skal bringes til gjenvinningsstasjon.

§ 19.Organisk avfall

Organisk avfall skal i størst mulig grad holdes adskilt og komposteres på eiendommen på en hygienisk tilfredsstillende måte.

Kap. 8. Ekstra leveranser med restavfall

§ 20.Ekstra leveranse med restavfall

Ekstra restavfall fra husholdninger og bedrifter kan leveres direkte på gjenvinningsstasjonene mot fastsatt gebyr.

Kap. 9. Alternativ behandling av våtorganisk avfall

§ 21.Alternativ behandling av våtorganisk avfall

Dersom en abonnent ønsker en alternativ behandling av våtorganisk avfall fra sin husholdning, skal det skrives en avtale mellom abonnenten og HRA som sikrer at behandlingen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte. Alternativene er hjemmekompostering eller behandling på husdyrbruk.

§ 22.Krav ved hjemmekompostering

Kommunen skal godkjenne utstyr og område for hjemmekompostering.

Beholdere for hjemmekompostering skal være tilfredstillende sikret mot inntrengning av skadedyr og fugler, jf. «forskrift om skadedyrbekjempelse».

Ved godkjent avtale om behandling av våtorganisk avfall på husdyrbruk, skal all våtorganisk avfall kastes i gjødsellageret.

§ 23.Gebyrsetting ved alternativ behandling

Eventuelle avvik i gebyrer for abonnenter som velger en alternativ behandlingsmåte, tas opp i forbindelse med årlig fastsetting av gebyrer.

Kap. 10. Kjørbare veger

§ 24.Krav til kjørbar vei

Kjørebanen må være min. 3 m bred pluss skulder.

Fra vegbanen og opp til 3,5 m høyde må vegen være fri for kantvegetasjon i en bredde på 3,5 m.

Bilene har en maks. aksellast på 9 tonn. Abonnenten er ansvarlig for at bæreevnen på vegen tilfredsstiller dette kravet. Hvis ikke må abonnenten flytte/bringe dunkene fram til veg som tilfredsstiller kravet.

Snuplass må være stor nok hele året for 9,5 m lange biler.

Vegen må være brøytet i min. 3,0 m bredde.

§ 25.Sikkerhet for sjåføren

Av sikkerhetsmessige grunner bør rygging utover vanlig snuing unngås.

Sjåføren kan, dersom han vurderer vegen for glatt, la være å kjøre. Sjåføren må da ta med ekstra avfall fra abonnenten ved neste innsamling.

§ 26.Plassering av oppsamlingsenheter

Dunkene skal stå lett tilgjengelig. Eventuelt dunkehus, -stativ må ikke føre til at dunkene løftes mer enn 10 cm over bakkenivå, og det skal være min. 50 cm klaring over lokket. Håndtaket bør stå vendt i trilleretningen.

Om vinteren må det måkes adkomst fram til dunkene slik at de kan trilles greit. Ved isete adkomst må det strøs.

Dunkene må ikke plasseres slik at renovatøren må trille dunkene i trapper eller bratte skråninger. Dunker må plasseres slik at kjøring på gangveg i boligområder så langt som mulig unngås.

Kap. 11. Avsluttende bestemmelser

§ 27.Ansvarsforhold

Kommunen er forurensningsmyndighet og har ansvar for/vedtar: forskrifter, vedtekter, geografiske områder som unntas fra tvungen renovasjon, gebyrregulativ.

HRA har ansvar for/fastsetter: teknisk utstyr for oppsamling, innsamling, transport, sentral sortering og behandling av avfall. HRA fastsetter vektgrenser for avfallsbeholdere, inndeling av sorteringsfraksjoner, fargekoder på poser og sekker mv. samt endringer i kundeforhold.

§ 28.Delegering

Kommunens myndighet til å treffe enkeltvedtak etter denne forskrift er delegert til HRA AS.

§ 29.Klage

Vedtak som fattes av HRA AS i medhold av denne forskrift, kan påklages til Ringerike kommune i samsvar med forurensningsloven § 85.

§ 30.Straff

Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensningsloven § 79 annet ledd.

Kap. 12. Ikrafttreden

§ 31.Forskriften trer i kraft fra det tidspunkt nødvendig vedtak blir fattet i kommunen.