Forskrift om tilsyn i omsorgsboliger, Skedsmo kommune, Akershus.

DatoFOR-2006-12-06-1382
PublisertII 2006 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkedsmo kommune, Akershus.
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort14.12.2006
KorttittelForskrift om tilsyn i omsorgsboliger, Skedsmo

Fastsatt av Skedsmo kommunestyre 13. september 2006 og 6. desember 2006 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon i byggverk, områder, virksomheter m.m. som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser om særskilte brannobjekter § 13, første ledd.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder omsorgsboliger.

Med omsorgsboliger i denne forbindelse menes boliger, uansett eierforhold, som er tilrettelagt for pleie- og omsorgsformål, hvor beboer har behov for assistanse ved en brann- eller rømningssituasjon.

§ 3.Tilsyn

Brannsjefen kan gjennomføre tilsyn med omsorgsboliger som følger av § 2.

Tilsyn gjennomføres med den hyppighet som brannsjefen bestemmer.

Hensikten med tilsynet er å undersøke om at bestemmelser gitt i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven følges.

Gjennom tilsyn med nevnte bygninger skal det vurderes om det er hensiktsmessig å la kravene til særskilte brannobjekter i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn gjelde helt eller delvis.

§ 4.Myndighet

Den myndighet som er tillagt kommunestyret delegeres til leder av brannvesenet.

§ 5.Pålegg og sikringstiltak

Den lokale tilsynsmyndigheten kan gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldende lovgivning eller gjennomføring av nødvendige sikringstiltak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 14.

§ 6.Klage

Vedtak truffet av lokal tilsynsmyndighet kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41, andre ledd.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2007.