Forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde EN R203 over oljeraffineriet på Mongstad, Hordaland.

DatoFOR-2006-12-11-1388
PublisertII 2006 hefte 5
Ikrafttredelse01.02.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forHordaland.
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§15-3, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1272, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort14.12.2006
KorttittelForskrift om restriksjonsområde på Mongstad

Fastsatt av Luftfartstilsynet 11. desember 2006 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 9-1, § 15-3 og § 15-4, jf. forskrift 10. desember 1999 nr. 1272 om hvem som er luftfartsmyndighet etter luftfartsloven og delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273. 

Til forskriften er det vedlagt kart over restriksjonsområdet. Kartet er av veiledende karakter.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å ivareta sikkerheten i luftrommet over oljeraffineriet på Mongstad. Ved anlegget er det etablert et flammetårn for å kunne brenne av gass. Tilfeldig flygning over anlegget kan medføre brann og eksplosjonsrisiko for luftfartøy og industrianlegg.

§ 2.Stedlig virkeområde

Denne forskriften gjelder i følgende områder: 

EN R203 (oljeraffineriet på Mongstad)

Lateral utstrekning: I nautisk mil radius, posisjon 604845.0N - 0050130.0E

Vertikal utstrekning: SFC - 2000 FT AMSL

Tidsrom: Permanent.

§ 3.Luftromsrestriksjoner

All flyging er forbudt i restriksjonsområdet med mindre det er gitt særskilt tillatelse fra Oljeraffineriet på Mongstad via Avinor ved Lufttrafikktjenesten på Flesland.

Også ambulanse-, politi-, søk- og redningsoppdrag må innhente særskilt tillatelse fra Lufttrafikktjenesten på Flesland, før flyging i området EN R203 kan gjennomføres.

§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskriften gjelder fra 1. februar 2007. 

lf-20061211-1388-01-01.gif