Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg, Lier kommune, Buskerud.

DatoFOR-2006-12-12-1488
PublisertII 2006 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forLier kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52, FOR-2004-06-01-931-§11-4
Kunngjort21.12.2006
KorttittelForskrift om gebyr for avløpsanlegg, Lier

Fastsatt av Lier kommunestyre 12. desember 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a, jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4. Oppheves ved forskrift 4 mai 2010 nr. 1181 (i kraft 1 jan 2011).

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder:

a)Gebyr for behandling av søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytte, turistbedrift o.l. virksomhet med utslipp mindre enn 50 PE, jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning kapittel 12.
b)Gebyr for behandling av søknad om tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann, jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning kapittel 15.
c)Gebyr for kontroll av slike avløpsanlegg. Unntatt er anlegg etter pkt. b) med tømmeavtale og serviceavtale godtatt av kommunen.
§ 2.Definisjoner
a)Avløpsanlegg:

Anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av disse hoveddelene: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning. Dette inkluderer slamavskillere og tette tanker.

b)Sanitært avløpsvann:

Avløpsvann som i hovedtrekk skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, inkludert avløpsvann fra vaskerom, kjøkken, bad, vaskerom e.l.

c)PE (PersonEkvivalent):

Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5 på 60 g oksygen pr. døgn. Avløpsanleggets størrelse i PE beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året.

d)Oljeholdig avløpsvann:

Spillvann og overvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white spirit, bensin o.l. Dette inkluderer også spillvann fra vask og avfetting av kjøretøyer, motorvask o.l.

e)Gebyrpliktig:
-For saksbehandlingsgebyr: Den som søker om tillatelse eller endring av eksisterende tillatelse.
-For kontrollgebyr: Eier av avløpsanlegget.
§ 3.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr ved

a)Søknad om ny utslippstillatelse
b)Søknad om endring eller omgjøring av eksisterende tillatelse.

Gebyrplikten gjelder både ved oppføring av ny bebyggelse og ved krav om utslippstillatelse for eksisterende bebyggelse.

Nødvendig dokumentasjon til søknaden skal fremskaffes og bekostes av søkeren.

§ 4.Kontrollgebyr

Kontrollgebyr skal være årlig gebyr eller stykkprisgebyr pr. kontroll.

Samlet inntekt fra gebyret skal ikke overstige kommunens kostnader til kontroll og tilsyn med anleggene, inkludert utgifter til analyse.

§ 5.Gebyrsatsene

Gebyrsatsene vedtas av kommunestyret. 

Merknad:

Gebyrer og egenbetalinger behandles normalt som en del av saken om årsbudsjett ved slutten av hvert kalenderår.

§ 6.Innbetaling og innkreving

Gebyrpliktig er ansvarlig for innbetaling av gebyr.

§ 7.Klage og omgjøring

Enkeltvedtak truffet i medhold av forskriften kan påklages til kommunens klagenemnd.

Kommunen kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det. 

Merknad:

Gebyr er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensingsloven § 52a, 2. ledd.

Kommunestyrets vedtak om gebyrsatser er forskrift, jf. forvaltningsloven 10. februar 1967 § 2, 1. ledd pkt. c. Dette kan ikke påklages.

§ 8.Ikrafttreden.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2007.