Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Storfjord kommune, Troms.

DatoFOR-2006-12-13-1691
PublisertII 2007 hefte 2
Ikrafttredelse01.01.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forStorfjord kommune, Troms.
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§28, FOR-2002-06-26-847-§7-3
Kunngjort12.04.2007
KorttittelForskrift om feiing og tilsyn, Storfjord

Fastsatt av Storfjord kommunestyre 13. desember 2006 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 og forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3.

§ 1.Formål

Forskriften har som formål å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Storfjord kommune, slik at sannsynligheten for at brann skal oppstå i piper og ildsteder reduseres så mye som mulig.

Forskriften skal videre regulere kommunens gebyrordning for feiing og tilsyn.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder feiing og tilsyn med alle fyringsanlegg i Storfjord kommune.

§ 3.Hjemmel

Forskriften er utarbeidet med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 og forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3.

Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn pålegger kommunen å gjennomføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Kommunen gis også rett til å kreve gebyr som dekker kostnadene ved tjenesten. Gjennom lokal forskrift kan kommunen bestemme hyppighet og fastsette grunnlag for gebyrinnkreving.

§ 4.Hyppighet for feiing

Feiingen skal utføres så ofte som nødvendig for å hindre at brann eller andre skader oppstår.

4.1.Boliger

Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, basert på grunnlag av eiendommens ildsted, fyringens art og omfang. Feiing skal utføres minst hvert 4. år med unntak for fritidsboliger og hytter.

4.2.Fritidsboliger og hytter

For fritidsboliger eller hytter er det eiers ansvar å tilkalle feiervesenet for feiing etter behov. Brannsjefen kan bestemme hvor ofte feiing skal gjennomføres i fritidsboliger og hytter basert på grunnlag av eiendommens ildsted, fyringens art og omfang.

§ 5.Hyppighet for tilsyn

Tilsyn med fyringsanlegg i boliger utføres minst en gang pr. 4. år.

For fritidsboliger eller hytter er det i hovedsak eiers ansvar å tilkalle feiervesenet for tilsyn etter behov. Kommunen kan også foreta tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger eller hytter etter plan utarbeidet av brannsjefen.

§ 6.Varsling

Eier eller representant for eier av fyringsanlegget skal varsles skriftlig med dato for gjennomføring av feiing, og kan pålegges å varsle andre brukere av vedkommende bygning.

Feiingen varsles senest dagen før slik at eieren eller hans representant kan legge forholdene til rette for at feiing kan gjennomføres.

Tilsyn varsles til eier eller eierens representant med dato/tid senest en uke før slik at eier eller hans representant får tid til å forberede seg på å være tilstede ved tilsynet.

§ 7.Gebyr for feiing og tilsyn

I medhold av denne forskrift innfører Storfjord kommune følgende forskriftsbestemmelser for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg:

7.1.Storfjord kommune skal dekke sine kostnader i forbindelse med gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn etter selvkostprinsippet med inntil 100% dekningsgrad.
7.2.Gebyr for feiing og tilsyn fastsettes årlig av kommunestyret. Gebyret dekker både feiing og tilsyn. Det skal svares gebyr for samtlige boliger, bygninger inkl. hytter og fritidshus som har ett eller flere fast tilknyttede ildsteder og/eller fyringsanlegg, uavhengig av om disse er i regelmessig bruk eller ikke. 

Årsgebyret fastsettes årlig av kommunestyret etter følgende beregningsmetode:

FeierfrekvensGebyrFaktor
1. Årsgebyr for bygning med 1 skorstein og hvor årlig feiing er påkrevd etter brannsjefens bestemmelse.Kr xx1,0
2. Årsgebyr for bygning med 1 skorstein. Årlig feiing er ikke nødvendig.Årsgebyr for gruppe 1 x0,7
3. Annet arbeide, så som ekstra inspeksjon av piper eller ildsteder, ekstra fjerning av beksot og lignende honoreres etter medgått tid mot ekstra faktura.Kr/time + kjøring etter kommunens satser
4. Ekstragebyr for bygning med flere skorsteiner.Bygningens årsgebyr x0,5 ekstra pr. pipe
5. Årsgebyret innkreves hvert år for alle gebyrpliktige bygninger.
7.3.Gebyrplikten er normalt ikke knyttet til tidspunktet for når tid feiing eller tilsyn er gjennomført.
7.4.Gebyr kan innkreves selv om feiing og tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller:
1.Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig.
2.Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende adgang til fyringsanlegget, fordi eier eller leietaker ikke har vært tilstede, eller lagt forholdene til rette for atkomst til fyringsanlegget.
3.Kommunen har etablert ordning med periodevis (årlig) innkreving av hensyn til et rasjonelt innkrevingssystem, og at lovbestemt feiing og tilsyn foregår etter en rullerende plan.
§ 8.Gebyrfritak

Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller:

1.Boligen/bygningen har ikke montert ildsted.
2.Fyringsanlegget er frakoblet pipe og blendet.

Før fritak gis, skal feieren ha godkjent frakobling av fyringsanlegg og at blending av pipe er tilfredsstillende utført.

Huseier/bruker plikter å melde fra til kommunen dersom fyringsanlegg/ildsted installeres eller tilkobles igjen eller blending av pipe skal fjernes.

Dersom huseier unnlater å melde installasjon/tilkobling av ildsted/fyringsanlegg eller fjerning av blending, kan kommunestyret fastsette et straffegebyr, evt kreve feie- og tilsynsgebyr etterbetalt fra det tidspunkt fritak ble innvilget.

§ 9.Andre tjenester

Eiere og brukere av fyringsanlegg som ønsker frivillig feiing eller tilsyn utenom lovpålagt feiing eller tilsyn, fjerning av beksot, filming av pipeløp og lignende, må selv ta kontakt med kommunens feiervesen og avtale dette. Kommunen utfører tjenesten mot gebyr fastsatt av kommunestyret.

§ 10.Huseiers/brukers plikter

Eier skal, etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at feiing kan utføres på tilfredsstillende måte.

Eier av bygninger hvor feiing av røykkanal foretas fra tak, skal sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst opp til og på taket.

Eieren er pliktig å sørge for at forskriftsmessig stige er tilgjengelig for feier og i umiddelbar nærhet ved huset.

Forskriftsmessig takstige skal festes til tak og sikres mot utskliding.

Der feiing ikke skjer fra tak, skal eier eller leietaker sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til røykkanal.

Eieren eller leietakeren skal sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til sotluke eller tilsvarende egnet innretning for sotuttak.

§ 11.Feierens plikter

Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte med minst mulig ulemper for beboerne. Etter endt feiing skal feieren sørge for at sot blir fjernet, enten av feieren selv eller av huseier/leieboer, og anbrakt på egnet sted.

Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi skriftlig tilbakemelding til eieren, eller representant for eieren om disse forhold med frist for retting eller tilbakemelding om når retting blir gjennomført. Dersom retting ikke blir gjennomført, skal tilsynsmyndigheten gi nødvendige pålegg.

§ 12.Håndheving og sanksjoner

Lokalt tilsyn, håndheving og sanksjoner skal finne sted i samsvar med kapittel 7 i brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser.

§ 13.Klage

Klage på vedtak gjort i medhold av denne forskrift framsettes skriftlig til Storfjord kommune. Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven, samt lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

§ 14.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2007.