Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Oppegård kommune, Akershus.

DatoFOR-2007-02-14-280
PublisertII 2007 hefte 1
Ikrafttredelse22.03.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forOppegård kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort22.03.2007
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Oppegård

Fastsatt av Oppegård kommunestyre 14. februar 2007 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Gjennom denne forskriften ønsker kommunen å legge til rette for bedre avfallshåndtering og forbedre forurensningssituasjonen på regionalt og lokalt nivå.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder åpen brenning utendørs og brenning av avfall i småovner ute og inne innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som foregår utendørs.
b)Småovner: forbrenningsovner/anlegg innendørs og utendørs som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen, eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
c)Avfall: Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Eksempler på avfall er kondemnerte byggverk, byggeavfall, løsøregjenstander, brennbare væsker, hageavfall, halm, gras mv. Det presiseres at listen ikke er uttømmende.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning utendørs og brenning av avfall i småovner ute og inne er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt

a)åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål. Enhver som tenner opp, eller har medbragt grillinnretninger i friluft, har et ansvar for å slukke og rydde opp avfall etter seg.
b)brenning av avfallstrevirke (rester av trevirke og trevirke som ikke benyttes på annen måte) i vedovn. Avfallstrevirket må imidlertid ikke bestå av impregnert eller malt trevirke.
c)brenning av bål i eller nær skogmark, som en del av friluftslivet. I perioden 15. april til 15. september må det søkes om særskilt tillatelse fra brannsjefen om opptenning av bål, da det i denne perioden i utgangspunktet er forbudt å tenne opp bål.
d)sankthansbål når det foreligger tillatelse fra brannsjefen. Bålet må bare inneholde rene og ikke giftige materialer. Det er forskriftsstridig å brenne bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, isolasjonsmateriale, plast, EE avfall, farlig avfall osv. på sankthansbål eller i andre sammenhenger, jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
§ 6.Dispensasjon

Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter skriftlig søknad.

Nordre Follo Brannvesen v/brannsjefen kan etter skriftlig søknad gi dispensasjon i henhold til § 5 punkt c og d.

§ 7.Tilsyn og sanksjoner

Oppegård kommune fører tilsyn med at bestemmelsene i forskriften overholdes.

Følgende virkemidler kan benyttes ved overtredelse av forskriften:

-Gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd
-Ilegge tvangsmulkt etter forurensningsloven § 73
-Iverksette tiltak hvis ikke pålegget etterfølges jf. forurensningsloven § 74
-Kreve refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter forurensningsloven § 74
-Anmelde forholdet jf. forurensningsloven § 78 og § 79.
§ 8.Klage

Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne forskrift kan påklages til formannskapet.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar.

§ 10.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft etter kunngjøring i Norsk Lovtidend.