Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Gran kommune, Oppland.

DatoFOR-2007-02-21-212
PublisertII 2007 hefte 1
Ikrafttredelse01.03.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forGran kommune, Oppland.
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§11-4, LOV-1981-03-13-6-§52a
Kunngjort01.03.2007
KorttittelForskrift om mindre avløpsanlegg, Gran

Fastsatt av Gran kommunestyre 21. februar 2007 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensingsforskriften) § 11-4.

§ 1.Virkeområde og formål

Denne forskriften gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg.

Forskriften skal sikre at kommunen får dekket sine kostnader for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg.

§ 2.Definisjoner 

Gebyrpliktig

Gebyrpliktig for saksbehandlingsgebyr er eier som søker om utslippstillatelse, eller omgjøring av utslippstillatelse. Gebyrpliktig for kontrollgebyr er eier av mindre avløpsanlegg. 

Avløpsvann

Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. 

Kommunalt avløpsvann

Sanitært avløpsvann og avløpsvann som består av en blanding av sanitært avløpsvann og industrielt avløpsvann og/eller overvann. Dersom mengden sanitært avløpsvann ikke overstiger 2000 pe og sanitært avløpsvann samtidig utgjør mindre enn 5% av avløpsvannet, regnes avløpsvannet ikke som kommunalt avløpsvann. 

Sanitært avløpsvann

Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. 

Innlagt vann

Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom ledning eller slange er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank/beholder eller lignende (innvendig eller utvendig), og som ledes ut av bygningen til grunnen eller oppsamlingstank. 

Mindre avløpsanlegg

Anlegg beregnet for å motta avløpsvann som ikke overstiger avløp tilsvarende 2000 personenheter (pe). 

Personenhet (pe)

Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5 ) på 60 gram oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som samlet går til overløp, renseanlegg eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør.

§ 3.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved:

-søknad om utslippstillatelse
-endring /omgjøring av utslippstillatelse.

Gebyrene gjelder både ved oppføring av ny bebyggelse og for eksisterende boliger etc. der søknad om utslippstillatelse kreves.

Nødvendig dokumentasjonsgrunnlag til søknaden skal fremskaffes og bekostes av søkeren.

Ved avslag og for saksbehandling av tiltak som ikke kommer til utførelse, skal det betales 50% av fullt gebyr.

Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret, og de fremkommer av gebyrregulativet.

§ 4.Kontrollgebyr (årsgebyr)

Kontrollgebyret betales årlig for alle eksisterende avløpsanlegg som omfattes av forskrift om begrensning av forurensning del 4, kap. 12. Betalingsplikten gjelder uavhengig av om det er gitt utslippstillatelse for anlegget.

Samlede inntekter fra kontrollgebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader til kontroll og tilsyn av anleggene.

Årsgebyret skal beregnes fra samme tidspunkt som søknad om utslippstillatelse er godkjent. Det kan søkes om utsettelse av betalingsstart ved vesentlig forsinket igangsetting av driften.

Det kan søkes om fritak for anlegg som midlertidig ikke er i drift.

Størrelsen på kontrollgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret, og de fremkommer av gebyrregulativet.

§ 5.Innbetaling av gebyrer

Gebyrpliktig står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad om utslippstillatelse er mottatt, med forfall innen 30 dager fra fakturadato.

Kontrollgebyr faktureres sammen med kommunens øvrige årsgebyrer.

§ 6.Innkreving av gebyrer

Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg med hjemmel i forurensningsloven § 52a, jf. tvangsloven kapittel 7.

Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 7.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskriften fattes av kommunestyret eller den som er tildelt myndighet i medhold av delegasjonsvedtak.

§ 8.Klage

Når det fattes enkeltvedtak etter § 4 og § 6 i denne forskriften, skal partene informeres om den klageadgang som er bestemt i forvaltningsloven og i forurensningsforskriften kap. 12 § 15. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelser, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav c. Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets vedtak om gebyrregulativ.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. mars 2007.