Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Røyken kommune, Buskerud

DatoFOR-2007-02-22-1114
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse22.02.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forRøyken kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort11.10.2007   kl. 14.40
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Røyken

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Røyken kommune 22. februar 2007 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning, helseproblemer og unødvendige branner i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Dette vil igjen medføre bedre avfallshåndtering og økt utnyttelse av ressurser gjennom avfallsreduksjon, materialgjenvinning og energiutnyttelse.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)åpen brenning på grillinnretninger og utepeiser, i direkte tilknytning til egen bolig uten at dette fører til plager for naboer o.a. Bruk av grillinnretninger tillates på samlingsplasser og fellesområder, men forutsetter at brukeren på en forsvarlig måte rydder opp etter seg.
b)brenning av rent trevirke i vedovn, dvs. materialer som ikke er impregnert, malt eller overflatebehandlet på annen måte.
c)kaffe- og turbål i perioden 16. september til 14. april.
d)brenning av avispapir, og liknende i vedovn hjemme eller på hytte.
e)brenning nødvendig for brannvesenets øvelser.
f)brenning nødvendig for industrivernets øvelser på bedriftens område.
g)ranke og flatebrenning i skogbruket, etter melding.
h)brenning av smittsomt planteavfall etter melding.
i)halmbrenning i jordbruket etter melding. Gjelder kun åpen brenning av halmstubber direkte på jordet.
§ 6.Dispensasjon

Kommunen v/Brannvesenet kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter skriftlig søknad. Før dispensasjon gis skal saken ha vært forelagt kommunelegen og miljøvernansvarlig til uttalelse.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunestyret (eventuelt særskilt klagenemd, eller til fylkesmannen dersom vedtaket er fattet av kommunestyret).

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Erstatning

Ulovlig fyring eller uaktsom opptreden i forbindelse med fyring som medfører brannvesenets utrykning vil kunne medføre erstatningsansvar overfor brannvesenet for helt eller delvis å dekke deres kostnader i forbindelse med utrykningen. KS sine satser legges til grunn for eventuell erstatningssum.

§ 11.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 22. februar 2007.

Kommentarer til forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner 

Miljøvernmyndighetene arbeider generelt med å redusere avfallsmengden som oppstår, øke gjenvinningen og redusere miljøproblemene som avfallet forårsaker. Derfor stilles det strenge krav til avfallsanleggene, og det stilles krav om at alle må betale det det faktisk koster å få avfall behandlet på en miljø- og ressursmessig forsvarlig måte. Behandling av avfall utenfor de etablerte ordningene, for eksempel ved åpen brenning, vil bidra til å undergrave arbeidet med å redusere helse- og miljøulempene ved håndtering av avfall og bør reduseres til et minimum. Åpen brenning eller brenning av avfall i småovner er ikke miljømessig akseptable behandlingsmetoder for avfall.

De hensyn kommunene kan legge til grunn for sin forskriftsregulering er følgende:

-lokale helse- og miljøproblemer
-forurensning generelt. 

Til § 1 Formål

I forskriftens formålsparagraf er begrunnelsen for forskriften omtalt. Kommunen ønsker, gjennom forskriften, å legge til rette for bedre avfallshåndtering og økt utnyttelse av ressurser gjennom avfallsreduksjon, materialgjenvinning og energiutnyttelse. I tillegg ønsker man å unngå unødvendige branner. 

Til § 2 Virkeområde

Forskriften kan tillate eller forby åpen brenning av husholdningsavfall, definert etter forurensningsloven, men kan også tillate eller forby åpen brenning av det som ikke er definert som avfall (for eksempel vedkubber og grillkull).

Forskriften vil imidlertid ikke kunne tillate brenning av næringsavfall, verken ved åpen brenning eller ved brenning av næringsavfall i småovner. Dette inkluderer bl.a. bygge- og anleggsavfall. Kommunen har ikke fått myndighet etter forurensningslovens § 32 første ledd som regulerer disponering av næringsavfall.

Forskriften kan heller ikke tillate brenning av avfall i småovner som har til hensikt å destruere avfall, for eksempel ulike typer bakgårdsovner eller andre småovner som er beregnet til å brenne avfall. Slik brenning er ulovlig, uavhengig av mengden avfall som forbrennes, eller størrelsen på avfallsovnen, dersom ovnen ikke har en utslippstillatelse fra forurensningsmyndigheten (fylkesmannen) i medhold av forurensningslovens § 11. Dette er også regulert forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

Kommunen skal likevel føre tilsyn med all åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Dette betyr at kommunen også skal føre tilsyn med brenning av næringsavfall og brenning av avfall i bakgårdsovner etc. 

Til § 3 Definisjoner

Definisjonene er hentet fra Miljøverndepartementets delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706 og beskriver hva kommunen har fått myndighet til å regulere. 

Til § 4 Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Forskriften er bygget opp med et generelt forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner ut fra vurderinger av helse- og miljøaspektene knyttet til slik brenning. Unntak fra forbudet er spesifisert i § 5. Det er også gitt bestemmelser om bruk av ild utendørs i forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Denne forskriften fastsetter at det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting utendørs på en slik måte at det representerer en brannfare. Det er også fastsatt et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark uten tillatelse fra kommunen i perioden 15. april til 15. september. 

Til § 5 Unntak fra forbudet

I § 4 er det som nevnt fastsatt et generelt forbud mot åpen brenning og brenning i småovner. Det er imidlertid fastsatt noen unntak fra dette generelle forbudet, først og fremst knyttet til matlaging (grilling), til oppvarming ved fyring med ved og brannøvelser. Dette er aktiviteter som det av praktiske årsaker ikke er hensiktsmessig å forby. De medfører generelt heller ikke store ulemper, selv om vedfyring på kalde dager med stillestående luft kan bidra til en relativt høy konsentrasjon av støv i lufta.

Det er fastsatt at det ved vedfyring ikke skal brennes trevirke som er impregnert eller overflatebehandlet, f.eks. med maling eller på annen måte. Grunnen til dette er at man da kan få utslipp til luft av tungmetaller eller andre tungt nedbrytbare komponenter.

§ 5 åpner også for at det kan gjøres opp kaffe- og turbål i den perioden av året hvor dette er tillatt etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

I tillegg tillates brenning nødvendig for brannvesenets og industrivernets øvelser. Det tillates brenning av kondemnable hus som ledd i brannvesenets øvingsopplegg dersom det anses som miljømessig forsvarlig, men vil bare kunne aksepteres dersom bygningen er miljøsanert. Det vil si at alle bygningsdeler, inventar mv. som inneholder komponenter som kan være til skade eller ulempe for miljøet, er fjernet før brenning foretas. Eksempler på slike komponenter er lysstoffrør, PCB-holdige kondensatorer, isolerglassruter, elektriske og elektroniske komponenter, trykkimpregnerte materialer, PVC og blyholdige kabler. Det vises til «Håndbok i miljøsanering av bygninger» (ØkoBygg-programmet). Før brenning skal kommunelegens uttalelse hentes inn. Det tillates og nødvendig brenning i forbindelse med brannvernopplæring. All slik brenning skal skje på en mest mulig miljøvennlig måte.

Brenning etter punktene g, h og i må avklares med brannvesenet. Det ligger ingen automatikk i at man får tillatelse selv om forskriften åpner for det, eventuell tillatelse må avklares for hvert tilfelle. All brenning foretas på eget ansvar og slik at røyken ikke tilstøter bebyggelsen. 

Til § 6 Dispensasjon

Kommunen ønsker i forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner å legge inn mulighet for å dispensere fra forskriften, etter søknad. Kommunen kan da i særskilte tilfeller kunne gi dispensasjon.

Eventuelle ønsker om dispensasjon kan for eksempel gjelde brenning av sankthansbål. Slike søknader må vurderes av lokal forurensningsmyndighet, helsemyndighet og brannvesenet. Det må foreligge enighet mellom disse før en søknad om dispensasjon kan innvilges. Kommunen har ikke myndighet til å gi dispensasjon etter søknad som nevnt ovenfor uten at forskriften åpner for slik mulighet.

Kommunen har heller ikke myndighet til å gi dispensasjon for brenning av næringsavfall, eller brenning av avfall i småovner beregnet for brenning av avfall (se kommentar til § 2 Virkeområde), i det dette krever utslippstillatelse etter forurensningslovens § 11. Kommunen har ikke myndighet etter denne paragraf. 

Til § 7 Tilsyn

Ved overtredelse av bestemmelser i den kommunale forskriften kan kommunen benytte følgende tilgjengelige virkemidler:

-gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd
-ilegge forurensningsgebyr etter forurensningslovens § 73
-iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges (jf. forurensningsloven § 74)
-kreve refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter forurensningsloven § 74, se også § 10 i denne forskrift
-anmelde forholdet (jf. forurensningsloven § 78 og § 79).

Disse bestemmelsene er ytterligere omtalt i kap. 3 i «Veiledning om kommunens oppgaver etter forurensningsloven» Rundskriv T-5/98 fra Miljøverndepartementet. Bestemmelsene skal også benyttes for å håndheve forurensningsloven på myndighetsområdet åpen brenning og brenning av avfall i småovner, dersom kommunen velger å ikke fastsette en forskrift. 

Til § 8 Klage

Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunens særskilte klageorgan. 

Til § 9 Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78. 

Til § 10 Erstatning

Unødvendige utrykninger fører til utgifter for brannvesenet. Det åpnes med dette for at brannvesenet kan kreve hele eller deler av sine utgifter dekket. Dette vil trolig og virke preventivt mot uvettig brenning. 

Til § 11 Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 22. februar 2007.