Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Sørfold kommune, Nordland.

DatoFOR-2007-02-26-656
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse26.02.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forSørfold kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2003-12-05-1909
Kunngjort21.06.2007
KorttittelForskrift om næringsavfallgebyr, Sørfold

Fastsatt av Sørfold kommunestyre 26. februar 2007 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a og delegeringsvedtak 5. desember 2003 nr. 1909.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder innkreving av gebyr til dekning av kommunens kostnader knyttet til tilsyn med besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, i Sørfold kommune. Virksomhetsgrupper som allerede er omfattet av andre tilsynsordninger bør ikke omfattes av denne ordningen.

§ 2.Plikt til å betale gebyr

Besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, skal betale gebyr for kommunens tilsyn med håndtering av dette avfallet.

§ 3.Gebyr for tilsyn utført av kommunen

For hvert tilsyn utført av kommunen skal det betales et gebyr på kr 700,- dersom det ikke konstateres avvik og kr 950,- dersom det konstateres avvik. I tillegg kommer reisegodtgjørelse utregnet etter statens regulativ. Ved lang kjøring tas det sikte på å utføre tilsyn hos flest mulig, slik at reisekostnadene blir å fordele på flere og derved lavest mulig for den enkelte bedrift.

Dersom ikke spesielle forhold skulle tilsi noe annet, skal bedriftene ikke betale gebyr oftere enn hvert annet år.

Gebyret reguleres årlig.

§ 4.Generelle prinsipper for beregning og fastsettelse av gebyr

Gebyrene skal samlet ikke overstige kommunens kostnader ved tilsynsordningen. Kommunen fastsetter og justerer de til en hver tid gjeldende gebyrsatser.

§ 5.Innkreving av gebyr, renter mv.

I etterkant av tilsynet, som skal dokumenteres gjennom tilsynsrapport, vil virksomheten motta underretning fra kommunen om gjeldende gebyrsats for tilsynet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter at virksomheten har mottatt skriftlig varsel om betaling.

§ 6.Unntak

Kommunen kan i det enkelte tilfelle, når særlige grunner foreligger, nedsette eller frafalle gebyrer.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.