Forskrift om vedtekt for forsøk med kommunal oppgavedifferensiering - aktiv bekjempelse av forsøpling av offentlige uterom, Bergen kommune, Hordaland.

DatoFOR-2007-03-01-235
PublisertII 2007 hefte 1
Ikrafttredelse01.03.2007
Sist endretFOR-2011-09-25-1910
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1992-06-26-87-§5, FOR-1992-12-11-1050
Kunngjort08.03.2007
KorttittelForskrift om bekjempelse av forsøpling, Bergen

Fastsatt av Bergen kommunestyre 24. april 2006 med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning § 5. Stadfestet av Kommunal- og regionaldepartementet 1. mars 2007 med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning § 5, jf. delegeringsvedtak 11. desember 1992 nr. 1050. Endret ved forskrift 25 sep 2009 nr. 1910 (forlenget inntil videre).

§ 1.Virkeområde

Vedtekten gjelder forsøk med kommunal oppgavedifferensiering - aktiv bekjempelse av forsøpling av det offentlige uterom i Bergen kommune.

§ 2.Formål

Formålet med forsøket er å effektivisere håndhevingen av politivedtektene for Bergen - forbud mot forsøpling og frittstående reklameskilt samt kontroll av gårdeiers ansvar for snørydding og strøing.

§ 3.Forholdet til politiloven, politivedtekt for Bergen

Politiloven, politivedtekt for Bergen og forurensningsloven gjelder med de endringer og tillegg som fremgår av denne vedtekts § 4, § 5, § 6 og § 7.

§ 4.Gebyr

Gebyr for overtredelse av politivedtektene for Bergen § 6, § 12, § 15, § 16, § 17, § 19, § 20, § 24 ilegges av Bergen kommune. Gebyret er kr 500 og ilegges den som har overtrådt bestemmelsen.

Gebyr kan ilegges på stedet ved at blankett med gebyr og innbetalingskort leveres overtrederen eller en representant for denne. I særlig tilfeller kan gebyret sendes i posten. Er gebyret ikke betalt innen tre uker etter ileggelsen, forhøyes det med 50 prosent. Dette gjelder selv om gebyret er påklaget. Gebyret tilfaller kommunen.

§ 5.Klage over ilagt gebyr

Klage over ilagt gebyr må fremmes innen tre uker regnet fra det tidspunkt gebyret er ilagt. Ved beregning av fristen gjelder forvaltningsloven § 29, § 30 og § 31. Klagen utformes i samsvar med forvaltningsloven § 32.

Bergen kommunale klagenemnd i Bergen er klageinstans. Klagen fremsettes for Bergen kommune, Samferdselsetaten, som behandler klagen, og som gir skriftlig begrunnelse, dersom klageren ikke får medhold. Klageren kan innen tre uker etter at han/hun er underrettet om resultatet, kreve saken forelagt for den kommunale klagenemnd. Klagen sendes gjennom Samferdselsetaten.

§ 6.Unnlatelse av å etterkomme pålegg

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter politivedtekt for Bergen § 6, § 12, § 15, § 16, § 17, § 19, § 20, § 24 eller etter pålegg gitt av Bergen kommune i medhold av disse bestemmelsene, kan Bergen kommune la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 7.Tvangsmulkt

Tvangsmulkt etter forurensningsloven § 73, fastsatt av Bergen kommune som forurensningsmyndighet, tilfaller Bergen kommune.

§ 8.Ikrafttreden. Varighet

Vedtektene trer i kraft straks og gjelder til 31. desember 2008.1

1Forlenget ved forskrift 25 sep 2009 nr. 1910.