Forskrift om renovasjon, Lunner kommune, Oppland

DatoFOR-2007-03-08-4967
Publisert
Ikrafttredelse09.03.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forLunner kommune, Oppland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30
Kunngjort
KorttittelForskrift om renovasjon, Lunner

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Lunner kommunestyre 8. mars 2007 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 30.

1. Generelt

1.1 I medhold av § 30 i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) har kommunestyret i Lunner kommune sak 07/127, vedtatt følgende forskrift om innsamling av husholdningsavfall for alle kommunens husholdninger og hytter.

Renovasjonsordningen omfatter:

a)Renovasjon for helårsboliger.
b)Levering på gjenvinningsstasjoner inkludert mottak av farlig avfall.
c)Renovasjon for hytter/fritidsboliger iht. politisk vedtatte områder.
d)Hjemmekompostering.

2. Definisjoner

2.1 Abonnent

Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen etter pkt. 1.1. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt.

Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.

2.1.1 Pkt. 2.1 tilsier at hvert gårds- og bruksnummer, seksjonsnummer, festenummer skal ha minimum et abonnement.

Når det gjelder hytter på en eiendom, hvor hyttene ikke er utskilt, skal hovedbølet belastes med ett hytteabonnement pr. hytte.

Almenninger har også ofte bare ett matrikkelnummer. Selv om pkt. 2.1 knytter abonnement til ett gårds- og bruksnummer, skal alle hytter i almenningene belastes med renovasjonsgebyr.

2.2 Husholdningsavfall

Som husholdningsavfall regnes:

-vanlig avfall, også større gjenstander som inventar o.l., fra husholdninger.

3. Offentlig renovasjon

3.1 Enhver abonnent etter pkt. 2.1 og 2.1.1 er pliktig til å benytte den offentlige renovasjonsordningen for husholdningsavfall.

HRA skal besørge rutinemessig renovasjon minst hver annen uke for husholdningsavfall. Særskilte fraksjoner som eksempelvis papir, plastemballasje og våtorganisk fraksjon, kan renoveres med nærmere angitt intervall.

3.2 For bestemte områder, fraksjoner og deler av året kan helsemyndighetene bestemme særlig hentehyppighet. Rutiner for rengjøring av avfallsbeholdere skal være godkjent av helsemyndighetene i kommunen.

4. Dispensasjoner

4.1 Kommunen har vedtatt å overlate innsamling og transport av husholdningsavfall hos abonnentene i kommunen til HRA, som i sin helhet eies av kommunene på Ringerike og Hadeland.
4.2 Søknad fra abonnent om fritak fra disse forskriftene skal sendes HRA som sørger for videre behandling. Kommunen delegerer til HRA's administrasjon å avgjøre søknader om å unnta bestemte eiendommer fra forskriftene. Administrative vedtak i HRA kan ankes til kommunens klagenemd.
4.3 Etter søknad kan fritak inntil videre innvilges i følgende tilfeller:
a)Helårsbolig som er ubebodd i mer enn 12 påfølgende måneder. Helårsbolig brukt som fritidsbolig, vil bli ilagt avgift som for hytte.
b)Andre tilfeller når særlige grunner foreligger.

5. Avfallsgebyr

5.1 Abonnent i henhold til pkt. 1.1 skal for renovasjonstjenesten betale et fast årlig gebyr som etter innstilling fra HRA vedtas av kommunestyret. Eventuelle differensierte gebyrer vedtas samtidig.

Gebyrene skal være like i alle HRA-kommunene for like tjenester. Gebyrordningen bør utformes slik at den stimulerer til reduserte avfallsmengder.

5.2 Det gis høyere gebyr for abonnenter som får tillatelse til å plassere oppsamlingsenheten mer enn 10 meter fra godkjent veg.
5.3 Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 og § 27 tilsvarende.
5.4 Ekstra leveranse av restavfall til renovasjonsbilen kan gjøres ved bruk av HRA-ekstrasekk. Sekken kjøpes i butikken, og settes ved siden av grønn dunk på tømmedagen.

Pris på sekk dekker distribusjon, innhenting og deponigebyr.

5.5 Ønsker abonnenten utført spesielle tjenester, kan dette avtales med HRA. Slike tjenester må betales i tillegg til vanlig gebyr.

6. Innsamling av husholdningsavfall 

Abonnentens plikter:

6.1 Abonnenten plikter å benytte oppsamlingsenheter anskaffet av HRA.
6.2 Avfall som leveres til innsamlingen skal sorteres i de fraksjoner som bestemmes av HRA. Hvis abonnenten ikke sorterer i pålagte fraksjoner, må avfallet hentes med egen bil. Ekstrakostnader for slik henting og eventuell sortering, må betales av vedkommende abonnent.
6.3 Oppsamlingsenheten skal bare brukes til avfall som omfattes av denne forskriften, og avfallet skal ikke pakkes fastere enn at oppsamlingsenheten lar seg tømme på vanlig måte.

Det skal ikke plasseres mer avfall i oppsamlingsenheten enn at lokket skal kunne lukkes.

6.4 Skade på oppsamlingsenhet forvoldt av abonnenten, må erstattes av abonnenten. Oppsamlingsenhet plassert av HRA på annen manns eiendom er HRA's ansvar.
6.5 Oppsamlingsenhetene skal, på hentedagen, være plassert innenfor 10 meter fra godkjent veg. Hvis ikke oppsamlingsenhetene står innen ti meter fra godkjent veg, blir de bare tømt hvis det foreligger avtale om gangtillegg.

Det må være normal god adkomst til oppsamlingsenhetene, og på vinterstid skal det være ryddet for snø, og om nødvendig strødd. 

HRA's plikter:

6.6 Skaffe abonnentene utendørs oppsamlingsenheter som er tilpasset valgt renovasjonssystem.
6.7 Avfall skal hentes med følgende hentefrekvens: 
Avfall skal hentes med følgende hentefrekvens:Følgende min. volum pr. abonnement
våtorganisk avfall 2 uker140 l
papir 4 uker140 l
restavfall 2 uker140 l
plastemballasje 4 uker140 l
 
6.8 Avfallet skal hentes på faste dager, og innsamlingsruter skal averteres i lokalavisene, samt være beskrevet på HRA's hjemmeside.

Det må påregnes uregelmessig henting i forbindelse med høytids- og helligdager.

Hvis innhenting ikke er i rute, og nye hentedager ikke er avertert, skal dunkene hentes hos abonnenten selv om de ikke har avtale om gangtillegg.

6.9 HRA plikter å rengjøre oppsamlingsenheten for våtorganisk fraksjon i samsvar med krav fra kommunen. Kostnader til rengjøring vil bli belastet vedkommende kommunes abonnenter.
6.10 Innsamlingen skal utføres slik at beboere ikke unødvendig sjeneres av støv, lukt og støy. Etter tømming skal oppsamlingsenheten settes tilbake på sin plass i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes.

Under transport skal avfall sikres slik at det ikke faller av bilene.

6.11 Gi nødvendig informasjon til abonnentene.

7. Gjenvinningsstasjoner

7.1 Abonnenten skal så langt som mulig levere avfall som kan gjenvinnes til en gjenvinningsstasjon mot gebyr fastsatt av HRA.

Nærmere bestemmelser om hvilke fraksjoner som kan tas imot gis av HRA for den enkelte gjenvinningsstasjon.

7.2 Farlig avfall som f.eks. plantevernmidler, oljer, batterier m.m. skal leveres på gjenvinningsstasjonen i kommunen.

Farlig avfall kan leveres kostnadsfritt av privatpersoner innenfor bestemte maksimumsmengder.

7.3 Gjenvinningsstasjonene skal ta imot husholdningsavfall fra privatpersoner og næringsavfall fra bedrifter så lenge det dreier seg om små leveranser som kan fraktes i personbil, personbil med henger eller varebil.

Større leveranser fra lastebiler eller containere skal henvises til Trollmyra.

8. Renovasjon for hytte/fritidseiendom

8.1 Abonnenten skal selv bringe sitt avfall til særskilt oppsamlingsenhet. Dette er felles dunk eller felles container.
8.2 Kildesorterte fraksjoner skal bringes til gjenvinningsstasjon.
8.3 Organisk avfall skal i størst mulig grad holdes adskilt og komposteres på eiendommen på en hygienisk tilfredsstillende måte.
8.4 Fastboende abonnenter skal ikke bruke oppsamlingsenhet beregnet til hytterenovasjon.

9. Ekstra leveranser med restavfall

9.1 Ekstra restavfall fra husholdninger og bedrifter kan leveres direkte på gjenvinningsstasjonene mot fastsatt gebyr.

10. Alternativ behandling av våtorganisk avfall

10.1 Dersom en abonnent ønsker en alternativ behandling av våtorganisk avfall fra sin husholdning, skal det skrives en avtale mellom abonnenten og HRA som sikrer at behandlingen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte. Alternativene er hjemmekompostering eller behandling på husdyrbruk.
10.2 Ved hjemmekompostering skal beholderne til kompostering være rottesikre jf. lov om rottebekjempelse med forskrifter og forskrift om oppbevaring av avfall og om renovasjon 10. september 1970.
10.3 Den kommunale helsemyndighet skal godkjenne utstyr og område for hjemmekompostering.
10.4 Ved godkjent avtale om behandling av våtorganisk avfall på husdyrbruk, skal all våtorganisk avfall kastes i gjødsellageret.
10.5 Eventuelle avvik i gebyrer for abonnenter som velger en alternativ behandlingsmåte, tas opp i forbindelse med årlig fastsetting av gebyrer.

11. Kjørbare veger

11.1 Kjørebanen må være min. 3 m bred pluss skulder.
11.2 Fra vegbanen og opp til 3,5 m høyde må vegen være fri for kantvegetasjon i en bredde på 3,5 m.
11.3 Bilene har en maks aksellast på 9 tonn. Abonnenten er ansvarlig for at bæreevnen på vegen tilfredsstiller dette kravet. Hvis ikke må abonnenten flytte/bringe dunkene fram til veg som tilfredsstiller kravet.
11.4 Snuplass må være stor nok hele året for 9,5 m lange biler.
11.5 Vegen må være brøytet i min. 3,0 m bredde.
11.6 Av sikkerhetsmessige grunner bør rygging utover vanlig snuing unngås.
11.7 Sjåføren kan, dersom han vurderer vegen for glatt, la være å kjøre. Sjåføren må da ta med ekstra avfall fra abonnenten ved neste innsamling.
11.8 Plassering av dunker

Dunkene skal stå lett tilgjengelig. Eventuelt dunkehus/stativ må ikke føre til at dunkene løftes mer enn 10 cm over bakkenivå, og det skal være min. 50 cm klaring over lokket. Håndtaket bør stå vendt i trilleretningen.

11.9 Om vinteren må det måkes adkomst fram til dunkene slik at de kan trilles greit. Ved isete adkomst må det strøs.
11.10 Dunkene må ikke plasseres slik at renovatøren må trille dunkene i trapper eller bratte skråninger. Dunker må plasseres slik at kjøring på gangveg i boligområder så langt som mulig unngås.

12. Straff

Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensningsloven § 79 annet ledd.

13. Ikrafttreden

Forskriftene trer i kraft fra det tidspunkt nødvendig vedtak blir fattet i kommunen.