Forskrift om renovasjon, Klepp kommune, Rogaland.

DatoFOR-2007-03-26-411
PublisertII 2007 hefte 2
Ikrafttredelse26.03.2007
Sist endret
EndrerFOR-2000-09-11-1012
Gjelder forKlepp kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort19.04.2007
KorttittelForskrift om renovasjon, Klepp

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Klepp kommunestyre 26. mars 2007 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 83 og § 85.

I

§ 1.Mål for avfallssektoren

Klepp kommune har som målsetting å redusere avfallsproblemene ved å hindre at avfall oppstår, redusere mengden farlige stoffer i avfallet, fremme ombruk, gjenvinning og energiutnyttelse og sikre en forsvarlig sluttbehandling av restavfallet.

For å nå disse målene vil kommunen selv, og i samarbeid med andre, gjennom bestemmelser i forskrifter mm., ved veiledning og informasjon og ved differensiering av avfallsgebyrene, arbeide for en høy grad av kildesortering og separat innsamling/levering av ulike avfallsfraksjoner til kommunale og private anlegg for ombruk, gjenvinning og sluttbehandling.

§ 2.Definisjoner 

Med avfall forstås i denne forskriften kasserte løsøregjenstander eller stoffer, jf. forurensningsloven § 27. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mm. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Forurensningsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall (farlig avfall og større gjenstander). 

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. 

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. 

Som spesialavfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med anna husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse (grovavfall) eller fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr (farlig avfall).

Eksempler på farlig avfall kan være maling, spillolje, løsningsmidler, plantevernmidler, o.l. 

Smitte-, risiko- og/eller problemavfall er smittefarlig, potensielt smittefarlig, estetisk skjemmende eller stikkende/skjærende avfall fra sykehus, sykehjem, legekontor, veterinærer og lignende. Ordningen omfatter ikke patologisk avfall. 

Som våtorganisk avfall (bioavfall) regnes matavfall, hageavfall og annet biologisk nedbrytbart avfall som egner seg for hjemmekompostering og/eller sentralkompostering. 

Med plastemballasje menes plastflasker og plastkanner, plastfolie og plastposer, plastbegre og plastbokser, EPS (isopor), potetgull og kaffeposer, blomsterpotter og lignende emballasje. 

Med restavfall menes blandet avfall som blir igjen etter kildesortering eller sentralsortering av husholdnings- og næringsavfall og som leveres til avfallsdeponi eller forbrenningsanlegg. 

Med slam menes oppsamlet volum fra slamavskillere, minirenseanlegg, tette tanker og lignende. 

Med kildesortering forstås i denne forskriften at abonnent eller annen avfallsprodusent holder visse avfallstyper atskilt, og legger disse avfallstypene i anviste beholdere eller bringer dem til anviste mottak. 

Med miljøstasjon menes særskilte ubetjente avfallsmottak hvor avfall kan leveres kildesortert av abonnent. 

Med gjenvinningsstasjon menes et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av separert avfall. Gjenvinningsstasjoner er som regel betjent. 

Med beholder menes stativ, sekker, kasser, spann, dunk, sjakt, boks, avfallsinnkast, konteiner, nedgravd konteiner eller anna som kommunen til enhver tid finner hensiktsmessig og hygienisk å anvende. 

Med abonnent regnes eier av en eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Leier av næringseiendom kan unntaksvis stå som abonnent dersom dette avtales skriftlig mellom kommunen og eieren. Eieren kan uansett gjøres økonomisk ansvarlig for leierens forpliktelser overfor kommunen. Dersom eiendommen er festet bort for minst 30 år, eller der festet kan forlenges utover 30 år, skal festeren regnes som abonnent. 

Med fellesabonnement menes at flere abonnenter går sammen om felles avfallsbeholdere for en eller flere fraksjoner. En av abonnentene i fellesabonnementet må stå ansvarlig overfor kommunen og hver enkelt eiendom som inngår i fellesabonnementet står økonomisk ansvarlig for sin del av fellesabonnementet 

Med bruker menes den som til daglig bruker beholderne. Brukeren plikter å følge med i kunngjøringer vedrørende avfallshenting for bevegelige fri- og helligdager. 

Med kommunens renovatør menes det eller de renovasjonsselskap som utfører innsamling av avfall på kommunens vegne.

§ 3.Virkeområde

Forskriften omfatter kildesortering, oppbevaring, innsamling og behandling av avfall samt fastsettelse av avfallsgebyrer i Klepp kommune.

Forskriften gjelder:

a.Alle typer avfall som kommunen etter forurensingsloven eller ved delegering fra overordnet forurensningsmyndighet er tillagt myndighet over. Også slam fra slamavskillere, priveter, tette tanker mv.
b.Alle husholdninger (også hytter) og virksomheter i kommunen hvor det oppstår slikt avfall, jf. pkt. a. Kommunen kan etter nærmere bestemmelser og etter søknad unnta enkelte eiendommer fra forskriften.

Klepp kommune kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser. Disse kan fastsettes som vedtekter eller normer der tilleggsbestemmelser til avfallsforskrift er nødvendig eller hensiktsmessig.

§ 4.Kommunal innsamling av avfall

Etter forurensningsloven § 30, 1. ledd, er det tvungen renovasjon for den type avfall kommunen har ansvar for, jf. § 3, pkt. a. Alle bebygde eiendommer i kommunen der det foregår virksomhet som medfører at det oppstår slikt avfall (jf. § 3, pkt. a) omfattes av tvungen kommunal renovasjonsordning. Kommunen skal også tømme slamavskillere og tette tanker mv., som omfattes av denne forskriften.

Det er ikke tillatt å brenne avfall utendørs i åpne tønner/småovner eller på åpne bål på åpen mark uten tillatelse fra forurensningsmyndigheten (SFT, fylkesmannen) og brannvesenet, jf. forurensningsloven og lov om helsetjenesten i kommunen.

Det er heller ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall o.l. i naturen, jf. forurensningslovens § 28 (forbud mot forsøpling).

Kommunen kan ved generelle bestemmelser eller i det enkelte tilfelle stille krav til den enkelte abonnent/avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmåte for ulike deler av avfallet som omfattes av denne forskriften for å sikre en økonomisk samt ressurs- og miljømessig best mulig håndtering og disponering av avfallet, herunder levering av kildesortert avfall til miljøstasjoner.

Kommunen kan selv stå for innsamlingen av avfall som omfattes av denne forskriften, eller sette det ut til andre etter avtale. Uten kommunens samtykke må ingen samle inn husholdningsavfall. Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller ved forskrift eller enkeltvedtak bestemme at kommunens samtykke ikke er nødvendig (jf. forurensningsloven § 30).

§ 5.Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Farlig avfall fra virksomheter omfattes ikke av den kommunale innsamlingsordningen for avfall.

Næringsavfall omfattes i utgangspunktet ikke av den kommunale innsamlingsordningen. Slikt avfall skal bringes til godkjent avfallsmottak. Brenning av næringsavfall er ikke tillatt.

Avfallsbesitteren må selv sørge for å bringe produksjons- og spesialavfall (jf. § 2) som ikke omfattes av den kommunale innsamlingsordningen til godkjent avfallsmottak. Klepp kommune kan gi opplysninger om hvor slikt avfall kan leveres.

§ 6.Farlig avfall

Klepp kommune skal sørge for at det eksisterer tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mengder farlig avfall under grensen som til enhver tid gjelder i forskrift for farlig avfall.

Farlig avfall skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

Enhver som er i besittelse av spesialavfall har ansvar for at spesialavfallet oppbevares, lagres og for øvrig tas forsvarlig hånd om, herunder at det treffes tiltak for å forebygge at farlig avfall forårsaker forurensning eller skade på mennesker eller dyr, eller fare for dette. Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall. Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes dersom dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet.

Det er forbudt å legge farlig avfall i beholdere for annet avfall, jf. også § 9.

Abonnenter og virksomheter som omfattes av denne forskrift skal levere spesialavfall til godkjente spesialavfallsmottak eller til egne kommunale mottak. Kommunen kan beregne gebyr fra bedrifter og virksomheter som leverer spesialavfall til kommunale mottak.

Kommunen kan også tilby egen ordning for abonnenter som omfattes av denne forskrift. Abonnentene plikter da å levere spesialavfallet i egne beholdere (røde) som kommunen utleverer jf. også § 10.

For øvrig gjelder bestemmelsene i nasjonal forskrift om farlig avfall.

§ 7.Hjemmekompostering av våtorganisk avfall (bioavfall)

Abonnenter kan som alternativ til egen beholder for innsamling av våtorganisk avfall, inngå avtale med kommunen om hjemmekompostering.

Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte (varmkompostering).

Det forutsettes at komposteringen skjer i en isolert og skadedyrsikret beholder, og at mat- og hageavfall ikke legges i beholderen for restavfall. Abonnenten har selv ansvar for beholderen. Alle som starter med hjemmekompostering må inngå avtale med Klepp kommune.

Ved brudd på disse forutsetningene kan kommunen pålegge abonnenten tilslutning til ordningen med bruk av egen beholder for innsamling av våtorganisk avfall. Klepp kommune gir veiledning angående drift av hjemmekomposteringen.

Abonnenter innen landbruksnæringen som ikke ønsker å delta i ordningen med hjemmekompostering, kan inngå avtale med kommunen om å la våtorganisk avfall gå i egen gjødselkjeller. Forutsetningene for å inngå en slik avtale er at det drives husdyrhold og at spredearealet er godkjent.

§ 8.Anskaffelse og bytte av avfallsbeholdere

Klepp kommune besørger utlevering og vedlikehold av avfallsbeholdere til papir, våtorganisk avfall og restavfall. Utgiftene til dette dekkes av kommunen. Renhold av oppsamlingsbeholderne er abonnentens ansvar. Abonnentene er også ansvarlige for skader på beholderne som skyldes feilaktig bruk, hærverk e.l. Kommunen avgjør når en beholder må repareres eller fornyes. Ved senere bytte av beholder på abonnentens anmodning kan denne bli pålagt et nærmere bestemt gebyr.

Avfallsbeholder til plastemballasje og ekstra beholder til bleier (for abonnenter med barn under tre år) kan kjøpes av kommunen for de som ønsker slike beholdere. Abonnenten sørger selv for vedlikehold av disse beholderne og de er abonnentens eiendom.

Abonnement kan ikke sies opp annet enn ved flytting, eiendomsoverdragelse e.l. (tvungen renovasjon, jf. § 4). Abonnement løper inntil det lovlig blir sagt opp av abonnenten. Beholderne for papir, restavfall og organisk avfall følger det enkelte hus eller leilighet og forblir kommunens eiendom.

Beboelseseiendommer skal ha det antall oppsamlingsenheter kommunen fastsetter - vurdert etter avfallsmengde, -type og behov. Ingen beboelseseiendom skal være uten avfallsbeholdere. Kommunen gir skriftlig melding til abonnenten dersom det er behov for flere eller større beholdere.

Flere abonnenter kan søke om fellesabonnement der to eller flere naboer kan ha felles beholder(e) for en eller flere avfallsfraksjoner. En av abonnentene i fellesabonnementet må stå ansvarlig overfor kommunen, jf. også § 2.

Spesialbeholdere må godkjennes av Klepp kommune.

§ 9.Krav til sortering og bruk av avfallsbeholderen

Husholdningsavfall som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen skal kildesorteres i følgende fraksjoner:

1.Våtorganisk avfall (bioavfall) skal leveres til kompostering (beholder med brunt lokk eller hjemmekompostering). Det er ikke tillatt å legge avfall som ikke kan komposteres i beholder med brunt lokk eller hjemmekompostbeholder. Bruk av kjøkkenavfallskverner for oppmaling og utslipp av organisk avfall til kommunalt avløp er forbudt. Matavfall og anna vått avfall skal avrennes og pakkes inn.
2.Papir, papp og kartonger som skal til gjenvinning skal legges i beholderen med grønt lokk. Kartonger skal legges i lukka plastpose. Det er forbudt å legge andre avfallstyper i beholderen med grønt lokk.
3.Plastemballasje skal sorteres ut og legges i perforerte, gjennomsiktige plastsekker som kommunen deler ut. Eventuelle matrester skylles av i kaldt vann.
4.Farlig avfall kan legges i rød beholder og skal leveres til godkjent mottaksordning. De ulike farlige avfallstypene må ikke blandes sammen, og det bør brukes originalemballasje ved retur av farlig avfall. Også småelektrisk kan legges i rød beholder.
5.Andre kildesorterte fraksjoner med godkjent innsamlingsordning (for eksempel glass- og metallemballasje) skal bringes til miljøstasjoner eller kommunale mottak. Klepp kommune kan gjøre endringer i utvalg og fraksjoner. Ved miljøstasjonene er det ikke tillatt å blande avfallet og etterlate seg restavfall.
6.Den del som omfatter restavfall til sluttbehandling, skal i den svarte beholderen med svart lokk. Det er ikke tillatt å legge oppi avfall som det finnes etablerte gjenvinningsordninger for i den svarte beholderen.

Det er ikke tillatt å legge varm aske, spesialavfall samt eksplosiver eller selvantennelige stoffer i avfallsbeholderne, jf. også § 5.

Døde kjæledyr betraktes av myndighetene som forbruksavfall og den som eier dyret har også ansvar for at det blir håndtert på en miljømessig forsvarlig måte, og må betale omkostningene for en slik håndtering ved særskilte mottak, ev. gjennom veterinær. Det forbudt å legge døde kjæledyr i noen avfallsbeholder.

Oppsamlingsbeholderen må ikke overfylles, og den må ikke pakkes fastere med avfall enn at den lett kan tømmes. Lokket skal holdes lukket. Oppsamlingsbeholderen må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskrift.

Avfallsvekt pr. oppsamlingsenhet skal ikke overstige følgende maksimale vektgrenser:

80 liters beholder: 35 kg
120 liters beholder: 50 kg100 liters sekk: 25 kg
140 liters beholder: 50 kg160 liters sekk: 30 kg
240 liters beholder: 70 kg200 liters sekk: 40 kg
660 liters beholder: 120 kg

Bruk av komprimeringsutstyr for beholdere skal avtales på forhånd og kontrolleres av kommunen.

Før anbringelse i oppsamlingsbeholderen skal sanitetsbind, bleier, bandasjer o.l. anbringes i tett emballasje. Ekskrementposer (colostomiposer) må tømmes og innpakkes tilsvarende. Sprøytespisser skal ha påsatt original hette og ellers pakkes forsvarlig inn. Aske, sot, pussestøv o.l. skal pakkes inn slik at det ikke frigjøres under tømming.

Sekker vil bare i spesielle tilfeller bli tillatt brukt som oppsamlingsbeholder. Der sekker blir tillatt, må det i disse ikke anbringes stikkende og/eller skjærende gjenstander som kan skade renovatørene.

Sekker må ikke fylles mer enn at de kan gi skikkelig bæregrep. Kun sekker som er godkjent av kommunen kan settes ut for avhenting samtidig med avfallsbeholder inneholdende samme avfallstype.

Avfall som er for stort eller for tungt til å kunne leveres i avfallsbeholderne kan leveres til egne mottak, eller det kan gjøres avtale med kommunen om særskilt henting mot gebyr etter regning.

Kommunen kan vedta ytterligere innsamlings-/mottaksordninger for spesielle avfallstyper. For øvrig vises til særskilte forskrifter.

§ 10.Plassering og tømming av oppsamlingsbeholderen

Oppsamlingsbeholderne må plasseres slik at de ikke er til sjenanse for andre verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming. I perioder med snø og is kan det være nødvendig å ha en annen plassering av beholdere som skal tømmes enn resten av året. Avfallsbeholderen plasseres lett tilgjengelig med håndtak i henteretningen.

Abonnentene skal rette seg etter renovatørenes anvisning vedrørende korrekt plassering av beholdere som skal tømmes. Etter tømming skal abonnenten snarest mulig bringe beholderen tilbake på eiendommen.

Oppsamlingsenheten skal plasseres slik at avstanden til kjørbar veg ikke overstiger 25 m. Dersom en bor lengre enn 100 m fra offentlig vei, vil renovasjonsbilen kjøre fram til avfallsbeholderen dersom veien fram til eiendommen tilfredsstiller kravene til kjørbar vei, jf. § 11.

På tømmedagen må beholderne være satt fram før tømmetid. Tømmingen skal tidligst skje kl. 0600. Ved permanente endringer i normalt tømmetidspunkt, vil kommunen gi melding om dette til berørte brukere.

Abonnentene plikter å følge med i kunngjøringer vedrørende avfallshenting for høytidsdager og bevegelige helligdager. Dette vil være annonsert i kildesorterings kalenderen som sendes rundt til alle husstander innen 1. januar hvert år.

Den som samler inn avfall for kommunen er bare pliktig til å ta med avfall som er plassert i selve oppsamlingsbeholderen. Avfallet skal hentes rutinemessig i henhold til kildesorteringskalenderen. I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen hentehyppighet, eller at innsamling bare skal foretas visse deler av året.

Innsamlingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig blir sjenert av støv, lukt og støy. Beholderne skal forlates i lukket stand. Under transport må avfallet sikres slik at det ikke faller av kjøretøyet.

§ 11.Krav til kjørbar vei

Som kjørbar vei regnes vei som har tilfredsstillende snuplass eller gjennomkjøring og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle et kjøretøy av type LL med aksellast på 11,5 tonn, jf. gjeldende norm for vei- og gateutforming.

Om vinteren må vei en og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd. Vinterstid kan glatt veibane føre til at vei eller gate ikke betegnes som kjørbar vei.

Hekker og trær som vokser inn over vei skal beskjæres ved eiendomsgrensen til en høyde av 4 meter og i full bredde (minimum 3,0 m pluss nødvendige kurveutvidelser) for å kunne imøtekomme krav til kjørbar vei.

Dersom anmodning fra kommunen om beskjæring innen en bestemt tidsfrist ikke etterkommes, kan kommunen foreta slik beskjæring og belaste huseieren for kostnadene, jf. granneloven, § 12.

Dersom krav til kjørbar vei ikke kan imøtekommes, kan kommunen kreve at abonnenter bringer beholdere og eventuelle godkjente sekker fram til annen kjørbar vei, eventuelt tilrettelagt samleplass.

§ 12.Tømming av slam fra slamavskillere mv.

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelige for tømming med bil. Anlegget skal anvises for eksempel med skilt. Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord osv. fjernes før tømming skal utføres.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Varsel om når tømming finner sted vil bli gitt gjennom pressen eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

For eiendommer med fast bosetting skal slamavskilleren ikke tømmes sjeldnere enn hvert 2. år. For fritidsbebyggelse skal ikke slamavskilleren tømmes sjeldnere enn hvert 4. år. Tette oppsamlingstanker tømmes etter behov.

For eiendommer tilknyttet det kommunale avløpsnettet og som fortsatt har slamavskiller skal slamavskilleren ikke tømmes sjeldnere enn hvert 3. år.

I spesielle tilfelle kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet.

Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand.

§ 13.Hygieniske krav til renovasjon

Renovasjon og tilhørende bestemmelser skal i alle deler og til enhver tid være slik at sentrale myndigheters og helse- og sosialmyndighetenes krav til hygienisk avfallshåndtering oppfylles. Det vises her til sentrale og lokale forskrifter og regelverk.

Helsemyndighetene i kommunen har et selvstendig ansvar for å se til at helseforskriftene om oppbevaring av avfall følges, og kan på eget grunnlag sette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

§ 14.Renovasjonsgebyrer

Abonnenten skal betale renovasjonsgebyr til kommunen for både pålagte og frivillig valgte tjenester i henhold til den kommunale renovasjonsordningen. For husstander mv. med fellesabonnementer skal gebyret betales av hver abonnent i forhold til antall deltakere og aktuelle andeler i fellesabonnementet.

Kommunen har egne regler for beregning av gebyrenes størrelse. Disse er basert på gebyrgrunnlaget.

Renovasjonsgebyrene er fastsatt som differensierte gebyrer avhengig av beholderstørrelse, tjenesteomfang mv.

Kommunen fastsetter også gebyr til dekning av utgifter for tilleggstjenester som f.eks. utkjøring av nye eller henting av brukte avfallsbeholdere, mottak av avfall som leveres til mottaksplass og gjenvinningsstasjoner, ekstra innsamling fra enkeltabonnenter osv.

Ved felles renovasjon for husholdninger og virksomheter eller andre ordninger som kommunen finner hensiktsmessig, kan kommunen innføre nye variable gebyrsatser.

Ved tømming av slamavskillere, tette tanker mv., kan kommunen fastsette at gebyret skal betales etter utført renovasjonsturnus. Kommunen fastsetter regler for beregning av gebyrets størrelse.

§ 15.Innkreving av renovasjonsgebyr, renter mv.

Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 16.Unntak, dispensasjoner og klager

Kommunen kan i enkeltsaker, etter skriftlig søknad, gjøre unntak fra eller gi fritak eller dispensasjon fra bestemmelsene i forskriften dersom særlige grunner tilsier dette. Søknader om unntak, fritak eller dispensasjoner skal inneholde korrekt angivelse av eier, bruker og adresse samt hva det søkes om og begrunnelse. Søknader sendes Klepp kommune v/etat for lokal utvikling.

Gebyrberegninger og andre avgjørelser som er foretatt av etat for lokal utvikling kan påklages etter forvaltningsloven 10. februar 1967. Det vises særlig til kapittel VI Om klage og omgjøring.

Vedtak som er fattet av etat for lokal utvikling eller andre som er delegert myndighet i medhold av disse forskriftene, kan påklages til hovedutvalg for lokal utvikling.

§ 17.Sanksjoner

Kommunen kan pålegge abonnenten å øke beholdervolumet hvis det anses nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet, eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskriften, vil det bli gitt melding fra kommunen om at dette må rettes. Meldingen kan bli gitt muntlig av kommunens renovatør, skriftlig med melding som festes til avfallsbeholderen og/eller med brev til abonnenten.

For å unngå eventuelle hygieniske problemer kan kommunen i slike tilfeller, for abonnentens regning, sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet.

Dersom forholdene skyldes abonnentens forsømmelse, kan kommunens renovatør på anmodning fra abonnenten hente avfallet etter regning.

Renovatøren kan nekte å tømme avfallsbeholdere som er overfylte, for tunge eller på annen måte fylt opp i strid med bestemmelsene i § 9, eller som ikke til rett tid eller sted er plassert for tømming i henhold til bestemmelsene i § 10.

Overtredelse av renovasjonsforskriften kan utover dette straffes med bøter etter forurensingsloven § 79, andre ledd.

§ 18.Meldinger om endringer av abonnementet

Abonnenten plikter å melde til kommunen om endringer som kan ha betydning for abonnementet på eiendommen, herunder alle eierskifter og eventuelle bruksendringer, jf. for øvrig § 8.

II

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 11. september 2000 nr. 1012 om renovasjon, Klepp kommune, Rogaland.