Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Hurum kommune, Buskerud.

DatoFOR-2007-04-17-452
PublisertII 2007 hefte 2
Ikrafttredelse17.04.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forHurum kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort03.05.2007
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Hurum

Fastsatt av Hurum kommunestyre 17. april 2007 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning, helseproblemer og unødvendige branner i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Dette vil igjen medføre bedre avfallshåndtering og økt utnyttelse av ressurser gjennom avfallsreduksjon, materialgjenvinning og energiutnyttelse.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)bruk av grillinnretninger og matlaging i utepeiser, i direkte tilknytning til egen bolig og uten at dette fører til plager for naboer o.a. Bruk av grillinnretninger tillates på samlingsplasser og fellesområder, men forutsetter at brukeren på en forsvarlig måte rydder opp etter seg.
b)brenning av rent trevirke i vedovn, dvs. materialer som ikke er impregnert, malt eller overflatebehandlet på annen måte.
c)kaffe- og turbål i eller i nærheten av skogsmark i perioden 16. september til 14. april.
d)brenning av avispapir, og liknende i vedovn hjemme eller på hytte.
e)brenning nødvendig for brannvesenets øvelser.
f)brenning nødvendig for industrivernets øvelser på bedriftens område.
g)Ranke og flatebrenning i skogbruket, etter søknad eller melding
h)Halmbrenning i jordbruket, etter søknad eller melding.
i)Brenning av smittsomt planteavfall etter søknad eller melding.
j)Det kan gis tillatelse til Sankthansbål og lignende etter skriftlig melding eller søknad til kommunen ved brannvesenet. Det kan og gis tillatelse til å tilrettelegge spesielle bålplasser for andre bål.
§ 6.Dispensasjon

Kommunen v/Brannvesenet kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter skriftlig søknad. Før dispensasjon gis skal saken ha vært forelagt kommunelegen og miljøvernansvarlig til uttalelse.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunestyret (eventuelt særskilt klagenemd, eller til fylkesmannen dersom vedtaket er fattet av kommunestyret).

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Erstatning

Ulovlig fyring eller uaktsom opptreden i forbindelse med fyring som medfører utrykning for brannvesenet vil kunne medføre erstatningsansvar overfor brannvesenet for helt eller delvis å dekke deres kostnader i forbindelse med utrykningen. KS sine satser legges til grunn for eventuell erstatningssum.

§ 11.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 17. april 2007.