Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker mv., Ringsaker kommune, Hedmark.

DatoFOR-2007-04-18-453
PublisertII 2007 hefte 2
Ikrafttredelse18.04.2007
Sist endret
EndrerFOR-1986-08-27
Gjelder forRingsaker kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort03.05.2007
KorttittelForskrift om slamtømming, Ringsaker

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Ringsaker kommunestyre 18. april 2007 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, jf. § 30 tredje ledd og § 34.

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder tømming av mindre renseinnretninger som slamavskillere, minirenseanlegg, og samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann.

§ 2.Definisjoner: 

Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av tvungen tømming i henhold til § 3. Dersom en eiendom er festet bort for 30 år eller mer, skal fester regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. Hvis det er flere boenheter/husholdninger på en eiendom regnes hver boenhet/husholdning som et abonnement. Det skal betales årsgebyr for hvert abonnement. 

Slamavskiller: En eller flere kummer for avskilling av slam fra avløpsvann. Et annet navn på slamavskiller er septiktank. 

Tett tank: En tett kum for oppsamling av avløpsvann.

Kap. 2. Septikordningen

§ 3.Tvungen tømming

Det er tvungen tømming av alle mindre renseinnretninger i hele kommunen. Dette gjelder alle boliger, all næringsvirksomhet, all fritidsbebyggelse og ev. annen bebyggelse i kommunen. Kommunen plikter å påse at det foreligger system for tømming av slam fra alle mindre renseinnretninger i kommunen.

Kommunen kan utføre renovasjonen i egen regi eller ved bruk av privat renovatør.

All tømming av slamavskillere, oppsamlingskum for minirenseanlegg og tette tanker skal utføres av den renovatøren kommunen har kontrakt med.

Septik skal leveres til det mottak kommunen til enhver tid bestemmer.

§ 4.Tømmehyppighet og metoder/rutiner

Tømming skal foretas med følgende hyppighet:

-Slamavskillere for helårsbolig som er tilknyttet wc:

1. kammer hvert år. Øvrige kammer hvert 2. år.

-Slamavskillere for helårsbolig som ikke er tilknyttet wc, samt alle fritidsboliger:

1. kammer hvert 2. år. Øvrige kammer hvert 4. år.

-Tette tanker for helårsboliger og fritidsboliger, samt minirenseanlegg som krever årlig tømming:

1 gang pr. år.

Dersom utslippstillatelse krever hyppigere tømming, må tillatelsen følges.

Tømming av tette tanker utenom fjellet skal primært skje etter bestilling direkte fra abonnent til renovatør. Tette tanker som ikke er tømt i løpet av året, vil bli tømt fortløpende og uoppfordret. Tømming av tette tanker i fjellet og øvrige mindre renseinnretninger i hele kommunen administreres av kommunen. Det er abonnentens ansvar å sørge for tømming etter behov, dersom et slikt behov inntreffer hyppigere enn frekvensene angitt i forskriften.

Dersom en tett tank er full på det tidspunktet slamavskiller tømmes på eiendommen, kan den tette tanken tømmes samtidig. En tank regnes som full når avløpsvannet når opp til innløpet i kummen.

§ 5.Krav til kjørbar veg

Som kjørbar veg regnes veg som oppfyller følgende forutsetninger:

-Vegen må være kjørbar for de biltyper som benyttes i septikrenovasjonen.
-Abonnentene er ansvarlige for vedlikehold, brøyting og strøing av vegen. Brøyting/strøing må skje slik at vegen er kjørbar til renovatøren kommer.
-Vegen skal være fri for hinder og skal ha kurvatur, stigningsforhold, bredde og bæreevne til å tåle de kjøretøy som benyttes i septikrenovasjonen. Tømmebilen må kunne snu forsvarlig på eiendommen.

Kommunen i samråd med renovatør avgjør hva som er kjørbar veg.

Kommunen har ikke ansvar for skade på privat veg eller eiendom som følge av renovatørens gjennomføring av septikrenovasjon

§ 6.Abonnentens plikter

Kummer skal være fritt tilgjengelige for inspeksjon og tømming til enhver tid. Nedgravde lokk kan kreves gravd opp og skal gjøres tilgjengelig for tømming. Det skal ikke plasseres gjenstander på lokkene, og de skal ikke innbygges eller tildekkes.

Abonnenten skal sørge for å fjerne jord, is eller snø fra alle kumlokk i forkant av tømming.

Alle kumlokk skal være forsvarlig sikret.

§ 7.Varsling og gjennomføring av tømming

Varsel om når tømming skal foretas blir gitt gjennom media eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen. Kumlokk skal legges tilbake på plass og grinder og lignende skal lukkes.

§ 8.Fritak

Kommunen kan gi en eiendom fritak fra den kommunale tømmingen på grunn av vanskelige adkomstforhold, slik som ikke kjørbar veg. Eier skal da selv sørge for tømming av sitt anlegg. Eier av eiendommen må fremvise kvittering på at tømming har foregått i henhold til denne forskrifts § 3 fjerde ledd.

Videre kan kommunen gi fritak fra den kommunale tømmingen hvis en eiendom er ubebodd.

For at fritak skal gis etter § 8, første og annet ledd må det fremmes skriftlig søknad til kommunen.

Fritak kan også gis fra den kommunale tømmingen når det har vært foretatt tømming tidligere samme år. Eier av eiendommen må fremvise dokumentasjon på gjennomført tømming. For at fritak skal gis, må eier fremvise dokumentasjon på at tømming er foregått til kommunen.

Melding må gis til kommunen senest på det tidspunkt den kommunale tømmingen i den aktuelle skolekretsen annonseres.

Kap. 3. Gebyr

§ 9.Beregning av gebyr

Kommunen vedtar hvert år et gebyrregulativ.

Alle abonnenter skal betale renovasjonsgebyr. Alle gebyrer skal fremgå av kommunens gebyrregulativ. Gebyrene kan differensieres.

Eventuelle tømminger på kveld/natt eller helger, utløst av forhold hos abonnenten, vil bli fakturert direkte fra renovatør.

§ 10.Innkreving, renter m.m.

Kommunen er forpliktet til å innkreve gebyr til full dekning av sine kostnader til renovasjonen.

Avfallsgebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 og § 27 tilsvarende.

Kap. 4. Avsluttende bestemmelser

§ 11.Tilsyn

Kommunen, eller den kommunen bemyndiger, skal føre tilsyn med at kravene i denne forskriften følges.

§ 12.Klage

Enkeltvedtak i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunalt klageorgan.

§ 13.Sanksjoner

Ved overtredelse av denne forskrift kan kommunen gi pålegg om å treffe tiltak etter forurensningslovens § 7 fjerde ledd eller ilegge tvangsmulkt etter forurensningslovens § 74.

§ 14.Straff

Brudd på forskriften kan straffes med bøter etter forurensningslovens § 78.

§ 15.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra dato for vedtak i kommunestyret. (Dette gjelder ikke § 4 og § 8 som trer i kraft 1. januar 2007.) Samtidig oppheves forskrift 27. august 19861 om tømming av slamavskillere, privet, tette tanker mv., Ringsaker kommune, Hedmark.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.