Forskrift om mindre avløpsanlegg, Askøy kommune, Hordaland

DatoFOR-2007-05-03-1840
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse03.05.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forAskøy kommune, Hordaland
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-6, LOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1981-03-13-6-§12, LOV-1981-03-13-6-§22, LOV-1981-03-13-6-§24, LOV-1981-03-13-6-§81, LOV-1981-03-13-6-§85, LOV-1981-03-13-6-§86, LOV-1974-05-31-17-§2
Kunngjort04.02.2010   kl. 15.00
KorttittelForskrift om mindre avløpsanlegg, Askøy

Hjemmel: Fastsatt av Askøy kommunestyre 3. mai 2007 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, § 12, § 22, § 24, § 81, § 85 og § 86 og lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XX nr. 13 (direktiv 91/271/EF endret ved direktiv 98/15/EF).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder utslipp fra sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50pe. For virksomhet som kun slipper ut gråvann, gjelder forskriften kun dersom det er innlagt vann. Forskriften gjelder ikke påslipp til offentlig avløpsnett.

§ 2.Definisjoner 
a)Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.
b)Kommunalt avløpsvann: Sanitært avløpsvann og avløpsvann som består av en blanding av sanitært avløpsvann og industrielt avløpsvann og/eller overvann. Dersom mengden sanitært avløpsvann ikke overstiger 2000 pe og sanitært avløpsvann samtidig utgjør mindre enn 5 % av avløpsvannet, regnes avløpsvannet ikke som kommunalt avløpsvann.
c)Sanitært avløpsvann: Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.
d)Gråvann: Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert.
e)Oljeholdig avløpsvann: Spillvann og overvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende. I dette ligger også spillvann fra vask og avfetting av kjøretøyer, motorvask og lignende.
f)Avløpsanlegg: Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning.
g)Avløpsnett: Et transportsystem som samler opp og fører avløpsvann fra bolighus eller andre bygninger med innlagt vann.
h)Offentlig avløpsnett: Avløpsnett som er allment tilgjengelig for tilknytning.
i)Privat avløpsnett: Avløpsnett som ikke er allment tilgjengelig for tilknytning.
j)Den ansvarlige: Den som er ansvarlig for virksomheten. Som ansvarlig regnes den som kan holdes ansvarlig, jf. forurensningsloven § 7.
k)Tettbebyggelse: En samling hus der avstanden mellom husene ikke er mer enn 50 meter. For større bygninger, herunder blokker, kontorer, lager, industribygg og idrettsanlegg, kan avstanden være opptil 200 meter til ett av husene i hussamlingen. Hussamlinger med minst fem bygninger, som ligger mindre enn 400 meter utenfor avgrensningen i første og andre punktum, skal inngå i tettbebyggelsen. Avgrensningen av tettbebyggelse er uavhengig av kommune- og fylkesgrenser.

Dersom avløpsvann fra to eller flere tettbebyggelser, som nevnt i første ledd, samles opp og føres til ett felles renseanlegg eller utslippssted, regnes tettbebyggelsene som én tettbebyggelse.

En tettbebyggelse, som nevnt i første ledd, kan likevel inndeles i flere tettbebyggelser hvis den ansvarlige kan dokumentere at utslippene fra hver enkelt tettbebyggelse føres til forskjellige resipienter, som ikke påvirker hverandre. Fylkesmannen avgjør ved enkeltvedtak etter søknad om utslippene går til forskjellige resipienter som ikke påvirker hverandre.

l)Elvemunning: Vann i overgangsområde mellom ferskvann og sjø ved utløpet av en elv.
m)Personekvivalent, pe: Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5 , på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør.
n)Avløpsslam: Slam fra rensing av sanitært og kommunalt avløpsvann, unntatt ristgods.
o)Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann (bekk, elv, innsjø og tjern).
p)Innlagt vann: vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg (også innvendige cisterner) eller lignende, som gjennom rør eller ledninger, er ført innendørs.
§ 3.Krav om tillatelse

Ingen kan sette i verk nye utslipp eller øke utslipp vesentlig uten tillatelse er gitt i medhold av § 5. Utslipp etablert før 1. januar 2007, som ikke økes vesentlig, og som det på tidspunkt for etablering ikke måte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er fortsatt lovlige.

Kommunen kan i forskrift eller i enkeltvedtak bestemme at tidligere etablerte utslipp er ulovlige etter en fastsatt frist.

§ 4.Søknad om tillatelse

Ved etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann skal den ansvarlige sørge for at

1)det er utarbeidet en skriftlig, fullstendig søknad som inneholder de nødvendige opplysningene for kommunens behandling, herunder:
a)den ansvarliges navn og adresse,
b)om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i § 6 til og med § 15, eller om det søkes om å fravike disse kravene,
c)dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives,
d)plassering av avløpsanlegg og utslippsted på kart i målestokk 1:5000 eller større,
e)utslippets størrelse i pe, jf. § 11-3 bokstav m i forurensningsforskriften,
f)beskrivelse av utslippsstedet,
g)interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til rekreasjon eller næringsvirksomhet,
h)oversikt over hvem som skal varsles.
2)parter og andre som kan bli særlig berørt av saken er varslet om innholdet i søknaden. Kopi av varselet skal sendes til kommunen samtidig med at parter og andre blir varslet. I varselet skal det fremgå at uttalelser må være kommet til søker innen en frist på minst fire uker etter at varselet er sendt
3)følgende tillatelse må vedlegges søknaden:
a)tillatelse fra Havnevesenet til å legge avløpsledninger i sjøbunnen, jf. lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann
4)følgende uttalelse må vedlegges søknaden:
a)uttalelse fra fiskerimyndighetene for utlegging av avløpsledninger i AK-område, gytefelt og kaste- og låssettingshavner
5)søknad er sendt til kommunen, etter at uttalelsesfristen er utløpt, sammen med kvittering for at varsel er sendt og eventuelle uttalelser.
§ 5.Behandling av søknad

Fullstendig søknad i overensstemmelse med krav i § 6 til og med § 15 skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Dersom kommunen ikke har avgjort slik søknad innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt. Klagefristen begynner å løpe fra den dagen fristen utløper. Fullstendig søknad om tillatelse til utslipp med krav som fraviker § 6 til og med § 15 skal avgjøres uten ugrunnet opphold.

Kommunen kan under behandling av søknaden fastsette krav som fraviker § 6 til og med § 15, herunder fastsette krav til utslippssted, -anordning og -dyp, eller nekte etablering av utslipp. Der søknad om utslipp er i samsvar med § 6 til og med § 15, kan kommunen kun varsle om utvidet saksbehandlingstid dersom fristen på seks uker ikke er utløpt, og dersom det foreligger særlige forhold som protester, brukerkonflikter eller lignende. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.

Kommunen skal samordne behandling av søknad om utslippstillatelse etter dette kapittel med byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Dersom bygge- eller delesaken er i strid med gjeldende arealplaner, må dette være avklart før utslippstillatelse gis.

Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at tillatelse er gitt, eller innstilles arbeidet i lengre tid enn to år, faller retten til å etablere utslippet bort. Dersom utslippet fremdeles er aktuelt, må ny søknad sendes inn.

§ 6.Avløpsnett

Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til

a)avløpsvannets mengde og egenskaper,
b)forebygging av lekkasjer, og
c)begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp.
§ 7.Krav til renseeffekt (%)
Type renseløsningTotal fosforTotal nitrogenOrganisk stoff (BOF5)
Kjemisk/biologisk renseanlegg901590
Slamavskiller/septiktank med direkte utslipp5525
§ 8.Områder uten særskilte soner

For de områdene som ikke er nevnt særskilt i lokal forskrift gjelder følgende:

Separate utslipp kan føres via slamavskiller i tett ledning til minimum 15 m dybde og minimum 50 m fra land i normal sjøresipient.

Slamavskilleren skal ha følgende minstekrav til totalt våtvolum og antall kamre.

TypeTotalt våtvolum (m³ )1. kammer2. kammer3. kammer
Boligenhet med klosettavløp4,03,00,50,5
Boligenhet uten klosettavløp2,01,50,5
Fritidsbolig med klosettavløp2,01,50,5
Fritidsbolig uten klosettavløp1,00,70,3

Slamavskilleren skal være utført i samsvar med VA Miljøblad 48.

Der forholdene tilsier det, kan kommunen kreve felles slamavskiller.

Slamavskilleren skal plasseres og utformes slik at tømming av slam fra hvert kammer er mulig med tankbil. Slamavskillere tilknyttet helårshus skal tømmes helt for slam ikke sjeldnere enn hvert 2. år. For fritidsbebyggelse ikke sjeldnere enn hvert 4. år.

§ 9.Krav til biologisk/kjemisk rensing

Til følgende resipienter skal nye utslipp baseres på mindre avløpsanlegg renset via biologisk/kjemisk minirenseanlegg. Avløpsvannet skal føres i tett ledning til minimum 15 m dybde og minimum 10 m fra land i mindre følsom sjøresipient:

Sone B Juvik
Sone B Trætteosen/Fauskangervågen 

Fritidshus

For fritidshus i sone B, med biologisk klosett, kan det aksepteres at gråvann renses via slamavskiller og i tett ledning til sjø, jf. forskriftens § 8.

§ 10.Godkjente renseløsning for minirenseanlegg 

Minirenseanlegg

RenseklasseRenseprosess StoffOrganisk materiale BOF7Total fosfor
Klasse 1Biologisk/kjemisk20 mg O/liter1,0 mg P/liter

Med minirenseanlegg er ment små renseanlegg for mindre avløpsanlegg.

§ 11.Forbud

Til følgende resipienter blir det ikke godkjent nye utslipp fra separate avløpsanlegg:

Alle vann, tjern og elver/bekker

Sjøresipienter:

SoneAHorsøy
SoneAKjerrgardsosen
SoneAEikevåg
SoneAHetlevik
SoneAKollevåg
SoneAHanøyområdet - kyststrekningen fra Varneset til innløpet av Keila (Steinsundet)
SoneASkråmestø
SoneASørepollen
SoneAHåpolden
SoneAFauskangerpollen
SoneABakarvågen
SoneAFlorvåg
SoneAStrusshamn
SoneAFauskangervågen
SoneASkjellvik
SoneAHerdlavågen
SoneAHeggernes
SoneANordre Haugland
SoneAAskehamn
SoneAFromreidepollen
§ 12.Krav til prosjektering og utførelse

Alle avløpsanlegg skal prosjekteres og utføres i henhold til NKF og NORVARs VA/Miljøblad der dette finnes. Dersom VA/Miljøblad ikke foreligger for den aktuelle avløpstype, skal anlegget prosjekteres og utføres etter anerkjent bransjenorm og i tråd med gjeldende standarder.

Prosjektering og anleggsutførelse skal utføres av foretak med nødvendig VA-teknisk kompetanse.

§ 13.Krav til anleggsdokumentasjon i forbindelse med søknad om utslippstillatelse

Ved søknad om utslipp fra minirenseanlegg skal dokumentasjon på at anlegget tilfredsstiller krav til renseeffekt vedlegges søknad. Dokumentasjon skal være gitt ved bruk av analysemetoder nevnt i vedlegg 2 punkt 2.2 Analysemetoder til kap. 11 i Forurensningsforskriftens del 4: avløp.

For minirenseanlegg skal kopi av drifts- og vedlikeholdsavtale vedlegges søknad.

Drifts- og vedlikeholdsavtale skal tilfredsstille krav i Forurensningsforskriften § 12-13, dvs. at følgende punkter skal være regulert i avtalen:

-Servicebesøk (Antall besøk pr. år og oppgaver som skal utføres ved service, herunder kontroll av slammengde, tømming av slam, kontroll av vannkvalitet, kontroll av alarm mv.).
-Beredskapsordning som sikrer anleggseier assistanse dersom det oppstår funksjonssvikt på anlegget.
-Årlig rapportering av service og slamtømming til kommunen.
-Leveranse av deler.
-Eventuelle andre forhold som også er av forurensningsmessig betydning for det aktuelle anlegget.
§ 14.Dokumentasjon av renseeffekt

Alle avløpsanlegg skal overholde krav til renseeffekt, som definert i § 7.

Minirenseanlegg skal ha dokumentert renseeffekt i henhold til krav i NKF og NORVARs VA/Miljøblad nr. 52 - Minirenseanlegg. Dokumentasjonen skal tilfredsstille NS-EN-12566-3 og være basert på testing utført av nøytralt fagkyndig laboratorium med nødvendige akkrediteringer.

For følgende anleggstyper skal overholdelse av rensekrav dokumenteres:

-Minirenseanlegg (minimum 1 stikkprøve årlig i forbindelse med service utført i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale).

Inn- og utløpsprøver skal analyseres på tot-P og BOF5 av akkreditert laboratorium.

Kommunen kan også pålegge eiere av andre anleggstyper å dokumentere utslippsmengder og renseeffekt.

§ 15.Krav til drift

Eieren av anlegget er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at alle krav følges.

Service/tilsyn skal utføres i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale ved følgende tidsintervaller for nevnte anleggstyper:

-Minirenseanlegg.

Drifts- og vedlikeholdsavtale skal minimum omfatte nødvendige punkter spesifisert i NKF og NORVARs VA/Miljøblad for den aktuelle anleggstype.

Service/tilsyn skal utføres av representant for anleggsleverandør/produsent eller annet kvalifisert foretak. Kommunen kan kreve å få fremlagt dokumentasjon på at person/foretak som utfører service/tilsyn har nødvendige teknisk kompetanse.

Den som utfører service/tilsyn skal innen 1. mars påfølgende år sende inn årsrapport til kommunen. Årsrapporten skal minimum inneholde følgende:

-Kort beskrivelse av anlegget.
-Omtale av driftsforholdene forrige år, med spesiell vekt på eventuelle driftsproblemer.
-Resultatet fra eventuelle vannanalyser med beregning av renseeffekter.

Kommunen er forurensningsmyndighet og vil føre tilsyn med at regler og vedtak fattet i medhold av lokal forskrift blir fulgt.

Dersom det blir ført frem offentlig avløpsanlegg, der nye utslipp er etablert, må en påregne pålegg om tilknytning til dette anlegget.

§ 16.Endring om omgjøring av tillatelse

Tilsvarende som § 4.

§ 17.Tett tank

Tett tank kan kun benyttes i forbindelse med midlertidige bygninger og anlegg.

§ 18.Dispensasjon

Det kan gis dispensasjon fra denne forskriften ved særlig grunn.

Som særlig grunn gjelder:

-stedbunden næring
-gjenoppbygging etter brann
-rehabilitering av eldre bolig, fritidshus eller avløpsanlegg. Dette gjelder likevel ikke rehabilitering av bolighus og fritidshus uten lovlig utslipp eller ved bruksendring fra fritidsbolig til bolighus.
§ 19.Utlegging av avløpsledninger

Utlegging av avløpsledninger i sjøbunnen krever tillatelse fra Havnevesenet, jf. lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v.

§ 20.Utlegging av avløpsledninger i AK-område, gytefelt og kaste- og låssettingshavner

Utlegging av avløpsledninger innenfor ovennevnte sjøområder må forelegges fiskerimyndighetene for uttalelse før utslippstillatelse gis.

§ 21.Gebyr

Saker etter denne forskrift, skal belastes gebyr etter gebyrregulativet.

§ 22.Klage

Avgjørelse etter denne forskrift, kan påklages til Askøy kommunestyre ved klagenemnda.

§ 23.Iverksetting

Forskriften trer i kraft 3. mai 2007.