Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Vestre Toten kommune, Oppland.

DatoFOR-2007-05-03-660
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse03.05.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestre Toten kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort21.06.2007
KorttittelForskrift om slamavskillere, Vestre Toten

Fastsatt av Vestre Toten kommunestyre 3. mai 2007 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, jf. § 30 tredje ledd og § 34. Endres ved forskrift 23 okt 2014 nr. 1492 (i kraft 1 jan 2015).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder tømming av slamavskillere og tette tanker for oppsamling av avløpsvann i hele kommunen.

§ 2.Definisjon
-Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av tvungen tømming i henhold til § 3. Dersom eiendom er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel fester regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.
-Slamavskiller: En eller flere kummer for avskilling av slam fra avløpsvann (septiktank).
§ 3.Tvungen tømming

Kommunen skal sørge for tømming av slamavskillere og tette tanker for oppsamling av avløpsvann i hele kommunen. Dette gjelder både boliger, næringsvirksomhet, fritidsbebyggelse og eventuell annen bebyggelse. Kommunen gjør dette ved bruk av privat slamtømmefirma.

All tømming inkludert ekstratømminger utføres av kommunen som del av den tvungne tømmingen.

§ 4.Tømmehyppighet

Tømming skal foretas:

-For slamavskillere som er utført i henhold til VA/Miljøblad nr. 48, samt alle slamavskillere for gråvann: Hvert 2. år.
-For slamavskillere for fritidsbebyggelse: Hvert 3. år.
-For andre slamavskillere: 1 gang pr. år.
-For tette tanker: 1 gang pr. år.

Dersom utslippstillatelse krever hyppigere tømming, må tillatelsen følges.

0Endres ved forskrift 23 okt 2014 nr. 1492 (i kraft 1 jan 2015).
§ 5.Gebyr

Gebyr betales som årsgebyr pr. slamavskiller/tett tank. Gebyret kan differensieres etter type og størrelse på slamavskiller/tett tank. Alle tømminger i henhold til § 4, 1. ledd, dekkes av årsgebyret og faktureres fra kommunen til abonnent.

Ekstratømminger betales som pris pr. tømming. Dette gjelder også ekstratømminger i henhold til § 4, 2. ledd i forhold til § 4, 1. ledd. Dette faktureres direkte fra slamtømmefirma til abonnent.

Gebyrsatsene framgår av kommunens gebyrregulativ.

§ 6.Varsling og gjennomføring av tømming

All tømming av slamavskillere i henhold til § 4, 1. ledd utføres uten egen bestilling fra abonnent. Slamtømmefirma varsler eier skriftlig om tømming av senest 1 uke på forhånd.

Tømming av tette tanker skal primært skje etter bestilling fra abonnent. De som ikke er bestilt tømt pr. 1. juli, vil bli tømt senest innen utløpet av oktober måned.

Alle ekstratømminger av slamavskillere og tette tanker bestilles til kommunens slamtømmefirma fra abonnent. Dette gjelder også ekstratømminger i henhold til § 4, 2. ledd i forhold til § 4, 1. ledd.

Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig utstyr for å få utført tømmingen. Kumlokk skal legges tilbake på plass.

§ 7.Abonnentens plikter

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige til enhver tid. Det skal ikke innbygges eller tildekkes. Det skal ikke plasseres gjenstander på kumlokk.

Atkomstveg skal ha styrke, bredde, kurvatur, og stigningsforhold egnet for kjøring med tømmebil. Tømmebil må kunne snu forsvarlig eller rygge inn uten problemer.

Om vinteren skal vegen og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd.

§ 8.Unntak

For å få unntak fra kravet om tvungen tømming, midlertidig eller permanent, må vanntilførselen avstenges og skriftlig melding sendes kommunen.

0Endres ved forskrift 23 okt 2014 nr. 1492 (i kraft 1 jan 2015).
§ 9.Straff

Overtredelse av forskriften straffes med bøter etter forurensningslovens § 79, 2. ledd.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks.