Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann, Vestre Toten kommune, Oppland.

DatoFOR-2007-05-03-661
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse03.05.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestre Toten kommune, Oppland.
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§11-4, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort21.06.2007
KorttittelForskrift om utslippsgebyrer, Vestre Toten

Fastsatt av Vestre Toten kommunestyre 3. mai 2007 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling og tilsyn (kontroll) i medhold av forurensningsforskriften kap. 12, 13, 15 og 15A.

§ 2.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved:

-søknad etter forurensningsforskriften kap. 12-4.
-søknad etter forurensningsforskriften kap. 13-4.
-søknad etter forurensningsforskriften kap. 15-4.
-søknad etter forurensningsforskriften kap. 15A-4.

Det skal betales halvt saksbehandlingsgebyr ved avslag på søknad.

Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet.

§ 3.Tilsynsgebyr

Tilsynsgebyr (kontrollgebyr) er et årlig gebyr som skal betales av:

-bebygd eiendom med innlagt vann, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett.
-alle som har tillatelse etter forurensningsforskriften kap. 15-5.
-alle som har tillatelse fra kommunen eller er underlagt forskrift etter forurensningsforskriften kap. 15A-4.

For at tilsynsgebyr for en eiendom skal opphøre, midlertidig eller permanent, må vanntilførselen avstenges og plomberes av godkjent rørlegger, og skriftlig melding sendes kommunen.

Størrelsen på tilsynsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet.

§ 4.Innbetaling av gebyrer

Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad om utslippstillatelse er behandlet. Tilsynsgebyr faktureres sammen med kommunens øvrige årsgebyrer.

§ 5.Innkreving av gebyrer

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven § 52a og tvangsloven kapittel 7.

Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 6.Vedtaksmyndighet

Enkeltvedtak etter § 3, 2. ledd og § 5, 2. ledd i denne forskrift fattes av plansjefen.

§ 7.Klage

Enkeltvedtak fattet etter § 3, 2. ledd og § 5, 2. ledd i denne forskrift kan påklages til kommunal klagenemnd innen 3 uker fra meddelelse om vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 27 og § 28.

Vedtak om gebyrenes størrelse, som framkommer av gebyrregulativet, er forskrift og kan derfor ikke påklages.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.