Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Vestre Toten kommune, Oppland.

DatoFOR-2007-05-03-708
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse03.05.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestre Toten kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort28.06.2007
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Vestre Toten

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Vestre Toten kommunestyre 3. mai 2007 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder all åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har utslippstillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen, eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning kan tillates uten søknad, under forutsetning av forsvarlig organisering og gjennomføring:

a)Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser.
b)«Kaffebål» i utmark, i perioden fra 15. september t.o.m. 14. april.
c)Brenning av avfallstrevirke i vedovn (ikke impregnert eller overflatebehandlet).
d)Brenning av avispapir og liknende til opptenning i vedovn.
e)Halmbrenning på dagtid frem til kl. 18.00, mandag-fredag utenom helligdager i perioden f.o.m. 15. april t.o.m. 31. mai.
f)Sankthansbål, vardebrenning som del av nasjonal markering eller offentlig tilstelning. Det forutsettes brukt rent trevirke.
g)Kvist og rydningsvirke fra gårdsbruk i perioden f.o.m. 15. april t.o.m. 31. mai.

Slik brenning kan likevel kreves stanset, dersom det oppstår konflikt med hensyn til helseulemper og/eller sikkerhet.

§ 6.Dispensasjon

Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter skriftlig søknad. Den skal foreligge i god tid, senest 14 dager før brenningen skal foregå. Det kan knyttes vilkår til dispensasjon.

Det kan søkes dispensasjon for:

a)Halmbrenning om våren utenfor perioden f.o.m. 15. april t.o.m. 31. mai dersom spesielle klimatiske forhold har gjort det vanskelig å få utført forsvarlig brenning i gitte tidsrom.
b)Halmbrenning om høsten ved vekstskifte fra korn til poteter.
c)Flatebrenning i skogbruket.
d)Brenning som har en samfunnstjenlig hensikt med dokumenterte fordeler som i vesentlig grad overstiger ulempene brenningen vil medføre, dog ikke på bekostning av helse eller sikkerhet.
§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunal klagenemnd, eller til fylkesmannen dersom vedtak er fattet av kommunestyret.

§ 9.Straff/Sanksjon

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.

Kommentarer 

Lovhjemmel:

-Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9. 

Tilgrensende lovverk

-Lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene, § 4a - miljørettet helsevern.
-Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), § 5 og § 6.
-Forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8-2. 

Til § 1 Formål

Forskriftens formål er å fremme helse, trivsel og miljø for kommunens innbyggere gjennom å sikre en å bedre avfallshåndtering. Kommunen er delegert myndighet til å fastsette lokal forskrift for åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Årsaken til at dette bør forskriftsreguleres er at slik brenning medfører ufullstendig forbrenning. Karbonmonoksid (CO) utslippet er høyt. Det frigjøres forurensende partikler i røyk og aske, noe som ofte medfører helseplager. Spesielt allergiske personer og personer med kroniske hjerte- og/eller lungesykdommer er utsatt. Røyk, lukt og sot kan ellers være generelt sjenerende i betydelig grad. Kompostering er for øvrig en vesentlig bedre utnyttelse av ressursen. Kommunen skal gjennom sine renovasjonsavtaler legge til rette for levering av slikt avfall (se «Generell informasjon»). 

Til § 2 Virkeområde

Forskriften gjelder for åpen brenning og brenning av avfall i småovner, der slik virksomhet ikke er tilstrekkelig regulert av annen lov eller forskrift. Den gir et generelt forbud mot alle former for utendørs avfallsbrenning og åpen brenning innefor kommunens grenser, herunder bråtebrenning, brenning av hageavfall og kvist, halmbrenning og ranke- og flatebrenning i skogbruket, med de unntak som er nevnt i forskriftens § 5.

Brenning av produksjonsavfall ligger utenfor denne forskrifts virkeområde. Jf. lov om forurensning § 32, skal produksjonsavfall bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre det kan gjenvinnes eller brukes på annen måte (dvs. at det er leveringsplikt på produksjonsavfall) (Se § 3 Definisjoner). 

Til § 3 Definisjoner 

Åpen brenning: Åpen brenning omfatter alle former for utendørs brenning uavhengig av om det er avfall eller ikke som brennes. 

Definisjon av avfall er gitt i lov om forurensning § 27: 

Forbruksavfall: Som forbruksavfall regnes vanlig avfall, også større gjenstander som inventar o.l. fra husholdninger, mindre butikker, og kontorer og lignende. 

Produksjonsavfall: Som produksjonsavfall regnes avfall fra næringsvirksomhet og tjenesteyting som i art og mengde skiller seg vesentlig fra forbruksavfall. 

Til § 4 Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Ingen kommentarer. 

Til § 5 Unntak fra forbudet

a.Åpen brenning på grillinnretninger og utepeiser.

Brenning her forutsetter bruk av grillkull, eller ved. Slik brenning kan likevel begrenses til visse områder eller tider på året dersom spesifikke forurensnings- eller brannvernshensyn tilsier det.

b.«Kaffebål» i utmark.

All bruk av åpen ild i utmark er forbudt i tidsrommet 15. april t.o.m. 14. september uten tillatelse, i henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8-2.

Anvendelse av allemannsretten forutsetter at det tas hensyn til naturen. Det må sørges for grunneiertillatelse dersom bålbrenning antar større omfang.

c.Brenning av avfallstrevirke i vedovn.

Gjelder bare for rent trevirke. Impregnert, malt eller på annen måte overflatebehandlet trevirke avgir miljøgifter både under brenning og via asken, og tillates derfor ikke brukt.

d.Brenning av avispapir og lignende til opptenning i vedovn.
e.Halmbrenning på dagtid frem til kl. 18.00, mandag-fredag utenom helligdager i perioden f.o.m. 15. april t.o.m. 31. mai.

Brannvesen skal alltid varsles (etter gjeldende praksis) om tidspunkt for brenning i rimelig tid før brenning finner sted.

Nødvendige sikringstiltak skal foreligge og oppgis ved varsling.

Halmen skal være spredt utover jordet. Oppsamlet halm inngår ikke i unntaket. Halmstrengen etter skurtresker uten halmkutter, eller halm som blir ranket sammen fra jordekantene som sikkerhetstiltak før brenning, regnes ikke som oppsamlet. Halmballer, rundballer og store hager med halm regnes som oppsamlet og defineres som produksjonsavfall.

Det oppfordres til å varsle naboer innen en gitt radius fra brennområdet før brenning finner sted.

f.Sankthansbål, vardebrenning som del av nasjonal markering eller offentlig tilstelning. Det forutsettes bruk av rent trevirke.

Unntaket legaliserer likevel ikke bruk av åpen ild i utmark i tidsrommet 15. april t.o.m. 14. september.

Brannvesen skal alltid varsles (etter gjeldende praksis) om tidspunkt for brenning i rimelig tid før brenning finner sted.

g.Unntaket legaliserer likevel ikke bruk av åpen ild i utmark i tidsrommet 15. april t.o.m. 14. september. For øvrig gjelder de samme tidsbegrensninger som for brenning av halm.

Brannvesen skal alltid varsles (etter gjeldende praksis) om tidspunkt for brenning i rimelig tid før brenning finner sted. 

Til § 6 Dispensasjon

Skjema for å søke om dispensasjon fra forskriften finnes på Rådhuset, og på kommunens nettsider.

Følgende generelle vilkår settes til innvilget dispensasjon (listen er ikke uttømmende):

-Brenning skal ikke foregå etter mørkets frambrudd.
-Brenning skal ha funnet sted innefor det, i dispensasjonen, angitte tidsrom.
-Brenning skal kun foregå under meteorologiske forhold som ivaretar forskriftens formål (fuktighet, vindstyrke og -retning).
-Varsling av naboer innen en angitt radius fra brennområdet skal foreligge.
-Brannvesen skal alltid varsles om tidspunkt for brenning, i rimelig tid før brenning finner sted.

Følgende spesielle vilkår settes for åpen brenning i jord/skogbruk (forskriftens pkt. b, c og d) (listen er ikke uttømmende):

-Halmbrenning skal begrenses til et minimum.
-Halmbrenning, og flatebrenning i skogbruket skal foregå på dagtid frem til kl. 18, mandag-fredag.
-Nødvendige sikringstiltak skal foreligge og oppgis ved varsling.
-Halmen skal være spredt utover jordet. Oppsamlet halm regnes som produksjonsavfall.
-Det skal ikke brennes på helligdager eller offentlige høytidsdager.
-Spesielle hensyn skal tas dersom brenning skjer i nærheten av skoler, barnehager, helseinstitusjoner og idrettsanlegg. Her kan tidsrammen for brenning bli ytterligere begrenset av hensyn til slike virksomheter.

Prinsipielt oppfordres jord-/skogbrukere til å ta i bruk alternativer til brenning.

Følgende spesielle krav til søknad og vilkår for dispensasjon settes for brenning som har samfunnstjenlig hensikt (forskriftens pkt. e) (listen er ikke uttømmende):

-En hver søknad må inneholde dokumentasjon på at brennobjektet er sanert/skal saneres mht. stoffer som kan avgi helseskadelige og/eller miljøtoksiske stoffer ved forbrenning.
-Hver søknad skal ledsages av en dokumentasjon på at det er foretatt helse/miljøfaglige og sikkerhetsmessige vurderinger for å minske faren for utilsiktede og forskriftsstridige forløp (f.eks avstand til hus, tilgang på vann til slokking, mv.).
-Brennobjektet skal inspiseres og godkjennes av brann/miljøkyndig før brenningen finner sted.

Et eksempel på slik brenning kan være husbrenning som ledd i brannvesenets øvingsprogram.

Dersom det kommer klage på gjennomføring av brenning utført etter dispensasjon, og tilsynet finner at vilkår for brenning ikke er tilstrekkelig overholdt, vil dette kunne få følger for senere søknader om åpen brenning (se også § 9). 

Til § 7 Tilsyn

For Vestre Toten kommune utøves tilsyn i disse saker av rådmannen.

Ved overtredelse av bestemmelser i forskriften kan kommunen benytte følgende tilgjengelige virkemidler:

-Gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd.
-Ilegge tvangsmulkt etter forurensningsloven § 73.
-Iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges (jf. forurensningsloven § 74).
-Kreve refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter forurensningsloven § 74.
-Anmelde forholdet (jf. forurensningsloven § 78 og § 79).
-Disse bestemmelsene er ytterligere omtalt i kap. 3 «Veiledning om kommunens oppgaver etter forurensningsloven» i Rundskriv T-5/98 fra Miljøverndepartementet.

En eventuell tvangsmulkt fastsettes ut fra overtredelsens alvorlighetsgrad i størrelsesorden kr 1000,- til kr 15.000,-. Ellers gjelder følgende:

-Ved første gangs overtredelse sendes skriftlig advarsel, med varsel om tvangsmulkt dersom ny overtredelse avdekkes.
-Ved andre gangs overtredelse ilegges tvangsmulkt.
-Ved ytterligere overtredelse vurderes saken anmeldt.
-Ved grove overtredelser kan strengere sanksjoner vurderes fra første overtredelse.
-Dersom øvre grense på kr 15.000,- ikke ansees å være tilstrekkelig i forhold til overtredelsens alvorlighetsgrad, fremmes saken politisk.

Dersom person med forsett eller uaktsomhet foretar brenning i strid med forskriften, og dette fører til at brannvesenet varsles med påfølgende utrykning, vil ansvarlig kunne ilegges en mulkt svarende til utrykningskostnader (jf. kommunestyrets årlige vedtak vedrørende gebyrer). Dersom person ikke retter seg etter pålegg om slokking, kan kommunen anmelde forholdet.

Kommunen kan ikke ved overtredelse av denne forskrift alene holde igjen tilskudd innen landbruket. Dette kan først komme til anvendelse etter flere, og/eller gjentatte brudd på forurensningsloven.

Overtredelse av vilkår for dispensasjon kan få følger for senere dispensasjonssøknad. 

Til § 8 Klage

Klagen sendes kommunen. 

Til § 9 Straff/Sanksjon

Straffeansvar kan bli utfallet dersom overtredelsen anmeldes. 

Til § 10 Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra kommunestyrets vedtaksdato.