Forskrift om gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri og for gjennomføring av tilsyn med fyrverkeriutsalg, Meløy kommune, Nordland

DatoFOR-2007-05-24-959
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forMeløy kommune, Nordland
HjemmelFOR-2002-06-26-922-§9-2, LOV-2002-06-14-20
Kunngjort16.08.2007
KorttittelForskrift om gebyr for fyrverkeritilsyn, Meløy

Fastsatt av Meløy Kommunestyre 24. mai 2007 med hjemmel i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2 annet ledd, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

§ 1.Formål

Forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri og gjennomføring av tilsyn med fyrverkeriutsalg.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for all saksbehandling i forbindelse med søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri og for tilsyn med utsalgsstedene. Videre gjelder forskriften årlig gebyr for å inneha tillatelse til salg av fyrverkeri og for myndighetenes tilsyn i denne forbindelse. Forskriften gjelder for Meløy kommune.

§ 3.Gebyr

Ved førstegangs behandling av søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri må det betales fullt gebyr. Gebyret dekker også tilsyn i forbindelse med godkjenning av lokalene, samt førsteårs tilsyn med salg av fyrverkeri.

Dersom det av ulike grunner blir krav om ny søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri, må det betales halvt gebyr ved behandling av søknad, for de som allerede innehar en tillatelse. Gebyret dekker også førsteårs tilsyn med salg av fyrverkeri.

For fortsatt å inneha tillatelsen må det årlig betales 1/8 av fullt gebyr. Gebyret dekker også myndighetenes tilsyn med fyrverkeriutsalg.

Dersom det er gitt tillatelse i henhold til første og annet ledd, og gebyret ikke er betalt innen fristen, vil tillatelsen bli trukket tilbake.

Dersom gebyret etter tredje ledd ikke betales innen fastsatt frist, bortfaller tillatelsen til handel med fyrverkeri.

Størrelse av fullt gebyr fastsettes av kommunestyret ved årlig behandling av budsjettet.

§ 4.Myndighet

Meløy Kommune Økonomiavdelingen gis myndighet til å innkreve gebyr etter denne forskriften, etter oppgave fra Meløy brannvesen.

§ 5.Klage

Vedtak truffet med hjemmel i denne forskriften kan påklages til Meløy Kommunestyre.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft for behandling av alle søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri med søknadsfrist fra og med 1. januar 2008.