Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Hol kommune, Buskerud.

DatoFOR-2007-05-31-598
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse01.06.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forHol kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2003-12-05-1909
Kunngjort14.06.2007
KorttittelForskrift om gebyr for næringsavfall, Hol

Fastsatt av Hol kommunestyre 31. mai 2007 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a og delegeringsvedtak 5. desember 2003 nr. 1909.

§ 1.Virkeområdet

Forskriften gjelder innkreving av gebyr til dekning av kommunens kostnader knyttet til tilsyn med besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, i Hol kommune.

§ 2.Plikt til å betale gebyr

Besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, skal betale gebyr for kommunens tilsyn med håndtering av dette avfallet.

§ 3.Gebyr for tilsyn utført av kommunen

For tilsyn utført av kommunen skal det betales gebyr etter medgått tid.

Satsen for medgått tid fastsettes årlig av kommunestyre gjennom gebyrregulativet for Hol kommune.

§ 4.Generelle prinsipper for beregning og fastsettelse av gebyr

Gebyrene skal samlet ikke overstiger kommunens kostnader ved tilsynsordningen.

Kommunen fastsetter og justerer de til enhver tid gjeldende gebyrsatser.

§ 5.Innkreving av gebyr, renter mv.

I etterkant av tilsynet, som skal dokumenteres gjennom en tilsynsrapport, vil virksomheten motta underretning fra kommunen om gjeldende gebyrsats for tilsynet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter at virksomheten har mottatt skriftlig varsel om betaling.

§ 6.Unntak

Kommunen kan i det enkelte tilfelle, når særlige grunner foreligger, nedsette eller frafalle gebyrer.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juni 2007.