Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann, Eidsberg kommune, Østfold.

DatoFOR-2007-06-14-916
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse14.06.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forEidsberg kommune, Østfold.
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§11-4, LOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort02.08.2007
KorttittelForskrift om gebyr for avløpsutslipp, Eidsberg

Fastsatt av Eidsberg kommunestyre 14. juni 2007 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9.

§ 1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling og tilsyn i medhold av forurensningsforskriftens kap. 12, 13, 15 og 15A.

§ 2.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved:

-søknad etter forurensningsforskriften kap. 12-4.
-søknad etter forurensningsforskriften kap. 13-4.
-søknad etter forurensningsforskriften kap. 15-4.
-søknad etter forurensningsforskriften kap. 15A-4.

Saksbehandlingsgebyr skal også betales ved avslag på søknad.

Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet.

§ 3.Tilsynsgebyr

Tilsynsgebyr er et årlig gebyr som skal betales av:

-bebygd eiendom med innlagt vann, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett.
-alle som har tillatelse etter forurensningsforskriften kap. 15-5.
-alle som har tillatelse eller er underlagt forskrift etter forurensningsforskriften kap. 15A-4.

For at tilsynsgebyr for en eiendom skal opphøre, midlertidig eller permanent, må vanntilførselen avstenges og plomberes av godkjent rørlegger, og skriftlig melding sendes kommunen.

Størrelsen på tilsynsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet.

§ 4.Innbetaling av gebyrer

Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad om utslippstillatelse er behandlet. Tilsynsgebyr faktureres sammen med kommunens øvrige årsgebyrer.

§ 5.Innkreving av gebyrer

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven § 52a og tvangsloven kapittel 7.

Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 6.Vedtaksmyndighet

Enkeltvedtak etter § 3 og § 5 i etter denne forskrift fattes av administrasjonssjefen eller den han bemyndiger.

§ 7.Klage

Enkeltvedtak fattet etter § 3 og § 5 i denne forskrift kan påklages innen 3 uker fra meddelelse om vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 27 og § 28.

Vedtak om gebyrenes størrelse, som framkommer av gebyrregulativet, er forskrift og kan derfor ikke påklages.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 14. juni 2007.