Forskrift om avløp, Søgne kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2007-06-21-1187
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse01.12.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forSøgne kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1981-03-13-6, FOR-2004-06-01-931-§12-6
Kunngjort01.11.2007   kl. 13.55
KorttittelForskrift om avløp, Søgne

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Søgne kommunestyre 21. juni 2007 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6.

I

§ 1.For utslipp av avløp fra bolig og fritidsbebyggelse utenfor områder med eller planlagt med kommunale avløpsanlegg, stilles følgende krav til avløpsanleggene når utslippet er mindre enn 50 pe:

Soneavgrensning fremgår av kart «Krav til avløpsanlegg i Søgne» 22. mars 2007. 

Sone 1Tilknytning til kommunal kloakk.
Sone 2Renseanlegg utslipp til sjø, utslippsdyp minst 10 meter under laveste lavvann (LLV).
Renseanlegg med etterpolering for utslipp som ikke går til sjøen.
Infiltrasjonsanlegg med 3-kammer slamavskiller og kjøreveg maks. 50 meter fra slamavskiller.
Sone 3Tett tank for fritidsbebyggelse kan tillates, maks. 50 meter fra kjøreveg og maks. høydeforskjell fra veg 5 meter.
Renseanlegg med etterpolering for utslipp som går til sjøen, utslippsdyp minst 10 meter under LLV.
Infiltrasjonsanlegg med 3-kammer slamavskiller og kjøreveg maks. 50 meter fra slamavskiller.
Sone 4Tett tank for fritidsbebyggelse kan tillates, maks. 50 meter fra kjøreveg og maks. høydeforskjell fra veg på 5 meter.
Renseanlegg for utslipp som går til sjøen, utslippsdyp minst 10 meter under LLV.
Renseanlegg med etterpolering for utslipp som ikke går til sjøen.
Infiltrasjonsanlegg med 3-kammer slamavskiller og kjøreveg maks. 50 meter fra slamavskiller.
§ 2.Rensekravene; som for «følsomt område» i avløpsforskriften 
a)90 % reduksjon av fosfor og 90 % reduksjon av BOF5 dersom det foreligger brukerinteresser i tilknytning til resipienten,
b)90 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5 for resipienter med fare for eutrofiering hvor det ikke foreligger brukerinteresser, eller
c)60 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5 dersom det verken foreligger brukerinteresser eller fare for eutrofiering.

Renseeffekten skal beregnes som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget. Dersom det kun slippes ut gråvann, skal gråvannet gjennomgå rensing i stedegne løsmasser eller tilsvarende.

§ 3.Utslippssted

Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres og utformes slik at virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikter unngås, herunder slik at utslippet ikke medfører fare for forurensning av drikkevann.

§ 4.Dokumentasjon av rensegrad

Minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN 12566-3 eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur.

Øvrige renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet.

Renseanlegg med naturlig infiltrasjon i grunnen skal i tillegg ha dokumentasjon på at anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet. Dokumentasjonen skal omfatte grunnundersøkelse og inneholde informasjon om hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og risiko for forurensning.

Dokumentasjonen skal utføres av nøytrale fagkyndige. Prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes.

§ 5.Lukt

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt.

§ 6.Utforming og drift av renseanlegg

Renseanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger. Ved utformingen av anlegget skal det tas hensyn til variasjoner i mengde sanitært avløpsvann i løpet av året.

Minirenseanlegg skal drives og vedlikeholdes i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale, jf. vedlegg 2 punkt 2.3 til kapittel 11. Slamavskillere tilknyttet helårsboliger eller fritidsboliger skal tømmes helt for slam etter behov, ikke sjeldnere enn henholdsvis hvert andre og hvert fjerde år.

Det er ikke tillatt å slippe ut avløpsslam eller ristgods i en vannforekomst, verken ved dumping fra skip, utslipp fra rørledninger eller på noen annen måte.

II

Kommunens forskrift erstatter § 12-7 til og med § 12-13 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

III 

lf-20070621-1187-01-01.gif