Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m., Porsgrunn kommune, Telemark

DatoFOR-2007-06-21-1499
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse01.07.2007
Sist endret
EndrerFOR-1997-05-22-669
Gjelder forPorsgrunn kommune, Telemark.
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort20.12.2007   kl. 16.00
KorttittelForskrift om branntilsyn, Porsgrunn

Hjemmel: Fastsatt av Porsgrunn bystyre 21. juni 2007 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann-, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer (brann- og eksplosjonsvernloven) og om brannvesenets redningsoppgaver § 13 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn bidra til å forebygge brann i nærmere bestemte bygninger eller områder som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser om særskilte brannobjekter.

§ 2.Virkeområde

Den lokale forskriften gjelder følgende bygninger og områder i kommunen:

-Boenheter tilrettelagt for personer med et pleie- og omsorgsbehov
-Verneverdig tett trehusbebyggelse med fare for områdebrann
-Boenheter med fyringsanlegg
-Bygninger oppført tilsvarende «1890-gårder»
-Salgslokaler
-Lokaler med større frityrkjeler
-Båtopplag.
§ 3.Gjennomføring av tilsyn

Tilsyn med bygninger, områder som følger av § 2 skal gjennomføres hvert 4. år eller etter egen særskilt risikovurdering på det enkelte objekt eller objektgruppe.

Gjennom tilsynet skal det vurderes om det er hensiktsmessig å la kravene til særskilte brannobjekt i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn gjelde helt eller delvis.

§ 4.Myndighet

Den myndighet som er tillagt kommunestyret kan delegeres til leder av brannvesenet.

§ 5.Pålegg

Kommunestyret kan gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldende lovgivning eller gjennomføring av nødvendige sikringstiltak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 14.

§ 6.Klage

Vedtak truffet av kommunestyret/leder av brannvesenet etter delegert myndighet kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41.

§ 7.Ikrafttredelse

Den lokale forskriften trer i kraft 1. juli 2007.

Fra det tidspunkt forskriften trer i kraft oppheves forskrift 22. mai 1997 nr. 669 om vedtekt til brannlovens § 24 om brannsyn i deler av Brevik, Porsgrunn kommune, Telemark.