Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med eier av næringsavfall i Grong kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2007-06-21-861
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse21.06.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrong kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2003-12-05-1909
Kunngjort11.07.2007
KorttittelForskrift om gebyr for næringsavfall, Grong

Fastsatt av Grong kommunestyre 21. juni 2007 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensingsloven) § 52a og delegeringsvedtak 5. desember 2003 nr. 1909.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder innkreving av gebyr til dekning av kommunen sine kostnader knyttet til tilsyn av eier av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, i Grong kommune.

§ 2.Plikt til å betale gebyr

Eier av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, skal betale gebyr for kommunen sitt tilsyn med håndtering av dette avfallet.

§ 3.Gebyr for tilsyn utført av kommunen

For tilsyn utført av kommunen skal det betale følgende tilsynsgebyr:

1-4 ansatteKr 400,00
5-9 ansatteKr 1 000,00
10-19 ansatteKr 2 000,00
20-49 ansatteKr 3 000,00
50-99 ansatteKr 4 000,00
Over 100 ansatteKr 5 000,00
§ 4.Generelle prinsipper for beregning og fastsetting av gebyr

Gebyrene skal ikke overstige kommunen sine kostnader ved tilsynsordningen. Kommunen fastsetter og regulerer de til enhver tid gjeldende gebyrsater

§ 5.Innkreving av gebyr, renter mv.

I etterkant av tilsynet, som skal dokumenteres gjennom en tilsynsrapport, vil virksomheten ta imot underretning fra kommunen om gjeldende gebyrsats for tilsynet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter at virksomheten har mottatt skriftlig varsel om betaling.

§ 6.Unntak

Kommunen kan i enkelte tilfelle, når særskilte forhold taler for det, sette ned eller frafalle gebyr.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 21. juni 2007.