Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Kongsberg kommune, Buskerud

DatoFOR-2007-06-28-981
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse01.09.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forKongsberg kommune, Buskerud
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-6, FOR-2004-06-01-931-§12-16, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort23.08.2007
KorttittelForskrift om utslipp av avløpsvann, Kongsberg

Fastsatt av Kongsberg kommunestyre 28. juni 2007 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6 og § 12-16. 

§ 3 til § 11 i denne forskriften erstatter kravene i forurensningsforskriften § 12-7 til § 12-13. For øvrig gjelder bestemmelsene i forurensningsforskriften.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter med innlagt vann i Kongsberg kommune, som ikke er tilkoplet kommunal avløpsledning, og hvor utslippet ikke overstiger 50 pe.

§ 2.Definisjoner

Definisjonene i forurensningsforskriftens § 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: 

Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller slange er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank eller lignende (innvendig eller utvendig). 

Gråvann: Den del av avløpsvannet som kommer fra kjøkken, bad og vaskerom. Toalettavløp er ikke inkludert. 

Tot-P: Total fosfor. 

BOF5 : Biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av organisk stoff i vann. 

TKB: Termotolerante koliforme bakterier. 

Personekvivalent, pe: Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5 ) på 60 gram oksygen pr. døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. 1 pe tilsvarer utslipp fra en person. 

Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann (bekk, elv, sjø, innsjø, tjern). 

ADK-1 kurs: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp.

§ 3.Krav til planlegging

Utslippet er søknadspliktig i medhold av forurensningsforskriften. Selve anlegget er søknadspliktig i medhold av plan- og bygningsloven.

Foretak som utfører planlegging skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i henhold til plan- og bygningsloven. Den som utfører grunnundersøkelse eller prosjektering av infiltrasjonsanlegg skal ha nødvendig hydrogeologisk kompetanse.

Hvis antall boliger, fritidshus etc. (boenheter) med innlagt vann i et område etter utbygging blir mer enn 7, med innbyrdes avstand mindre enn 50 meter, skal det utarbeides en samlet avløpsplan for området. Også i andre tilfeller kan kommunen kreve at det utarbeides en samlet avløpsplan for et område eller en eiendom.

Ved søknad om utslippstillatelse skal kommunens søknadsskjema benyttes. Alle vedlegg som det er satt krav om i søknadsskjemaet skal være med søknaden i den grad de er relevante.

Brukerinteresser som antas å bli berørt av utslippet, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon og næringsvirksomhet, skal beskrives. Det skal innhentes opplysninger om type og tilstand for drikkevannskilder som kan bli berørt av utslippet, herunder alle som ligger mindre enn 100 meter fra anlegget. I tillegg skal det av nøytral fagkyndig dokumenteres at disse drikkevannskildene ikke vil bli påvirket av utslippet. Alle disse drikkevannskildene skal avmerkes på situasjonsplan.

Ved nyanlegg eller utvidelse på annenmanns grunn skal det foreligge erklæring fra grunneier om tillatelse til dette. Dette gjelder både for ledningsanlegg og renseanlegg. Kopi av erklæring skal vedlegges søknad om utslipp. Erklæringen skal tinglyses etter at tillatelse er gitt.

§ 4.Krav til utførelse

Foretak som utfører avløpsanlegg skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i medhold av plan- og bygningsloven. Inneha sentral godkjenning eller lokal godkjenning etter søknad. Ansvarlig for planlegging og prosjektering kan være ansvarlig for utførelse.

Den som utfører arbeidene på stedet skal kunne dokumentere relevant kompetanse, for eksempel utdannelse som maskinentreprenør eller rørlegger, og tilleggsutdannelse i form av ADK-1 kurs eller 2-dagers kurs i bygging/installasjon og prosjektering av mindre avløpsanlegg fra Norsk Rørsenter, eller tilsvarende. I tillegg skal vedkommende kunne dokumentere erfaring fra tilsvarende arbeider.

Alle renseanlegg bortsett fra infiltrasjonsanlegg skal ha mulighet for prøvetaking på utløp.

§ 5.Utslippskrav

Anleggene skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner, regnet som årlig middelverdi (gjennomsnittsverdi):

Parameter:Utslippskonsentrasjon:
Tot-P<1,0 mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på >90 %)
BOF5<25 mg/l. (Dette tilsvarer en renseeffekt på >90 %)

I alle områder som på kommuneplanen har betegnelsen nåværende eller framtidig fritidsbebyggelse, samt områder som blir regulert til fritidsbebyggelse i framtidige reguleringsplaner, stilles det i tillegg krav til at utslippskonsentrasjonen av bakterier (TKB) skal være <1.000/100 ml, regnet som årlig middelverdi.

Det kan stilles strengere krav i spesielt sårbare områder.

§ 6.Godkjente renseløsninger

Alle renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Dokumentasjonen skal utføres av nøytrale fagkyndige.

For anlegg >23 pe (tilsvarer 7 boenheter) vurderes renseløsning av kommunen i hvert enkelt tilfelle. For anlegg <23 pe gjelder de kravene til renseløsninger som er angitt nedenfor. Godkjenningen gjelder alt avløpsvann der ikke annet er angitt. Det presiseres at det bare kan velges renseløsning som kan forhåndsdokumentere at de aktuelle rensekravene oppfylles. 

Der forholdene ligger til rette for det, skal det benyttes følgende renseløsning:

-Lukket infiltrasjonsanlegg. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 59 og Norvar-rapport 49/1994, «Grunnundersøkelser for infiltrasjon - små avløpsanlegg». Anlegget skal ha støtbelastning med pumpe. Det skal monteres peilerør for å kunne kontrollere eventuell vannoppstuvning i anlegget. 

Der forholdene ikke ligger til rette for å benytte lukket infiltrasjonsanlegg, tillates følgende renseløsninger:

-Våtmarksfilter med forfilter. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 49. Anlegget skal ha støtbelastning med pumpe.
-Minirenseanlegg. Skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN-12566-3 eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Kan inntil 1. mai 2007 i stedet være typegodkjent i klasse 1 i henhold til frivillig typegodkjenningsordning.

Det presiseres at det for anlegg i områder som på kommuneplanen har betegnelsen nåværende eller framtidig fritidsbebyggelse, samt områder som blir regulert til fritidsbebyggelse i framtidige reguleringsplaner, må dokumenteres at rensekravet for bakterier (TKB) oppfylles.

-Tett tank for toalettavløp. Tett tank godkjennes vanligvis ikke. Løsningen kan godkjennes i spesielle tilfeller der det er spesielle brukerinteresser eller vanskelig å finne egnet renseløsning. Gjelder bare for toalettavløp, og godkjennes bare i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann. Det skal være alarm som varsler i god tid før tanken er full. Det skal være kjørbar atkomst med tømmeutstyr til tanken. Tett tank for toalettavløp skal være minimum 6 m³ for helårsboliger og 3 m³ for fritidsboliger.
-Biologisk filter. Godkjenningen gjelder bare for gråvann. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 60. Anlegget skal ha støtbelastning med pumpe.

Slamavskiller skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 48. Den skal plasseres slik at den kan tømmes hele året med tømmeutsyr. Slamavskiller skal plasseres maks. 25 meter fra kjøreveg og bunn slamavskiller skal ligge maks. 5 meter lavere enn vegnivå. For gråvannsanlegg for 1 fritidsbolig kan prefabrikert filterposekum benyttes istedenfor slamavskiller, der det ikke er mulighet for tømming av slamavskiller.

§ 7.Utslippssted

Alle overflateresipienter som mottar renset avløpsvann skal ha årssikker vannføring (jf. lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 3). Der det er uforholdsmessig langt til resipient med årssikker vannføring, kan det tillates å kople utløpsledning til ledning for jordbruksdrenasje dersom den munner ut i resipient med årssikker vannføring. Utløpsledning kan også ledes til egnede løsmasser med tilstrekkelig infiltrasjonskapasitet, der det kan dokumenteres at brukerinteresser ikke blir berørt.

Ved utslipp til innsjø, tjern eller dam skal utløpet være minst 1,5 meter under laveste vannstand.

§ 8.Lukt

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for generende lukt.

§ 9.Krav til drift og vedlikehold

Avløpsanlegg skal drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger.

§ 10.Anleggseiers kontroll 

Generelt gjelder:

All pålagt ekstern kontroll og prøvetaking skal utføres av fagkyndig virksomhet og bekostes av eier.

Alle anlegg for alt avløp unntatt lukkede infiltrasjonsanlegg skal ta representativ utløpsprøve minimum hvert 3. år. Denne skal analyseres på tot-P og BOF5 . Der det er satt krav til rensing av bakterier, skal det også tas prøve som analyseres på TKB. Alle gråvannsanlegg skal ta de samme prøvene minimum hvert 5. år. Første prøve skal tas når anlegget er nytt.

Alle prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2 punkt 2.2 skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes.

Årsrapport i henhold til krav angitt nedenfor skal sendes til kommunen innen 1. februar påfølgende år. Den skal minimum inneholde følgende:

-Kort beskrivelse av anlegget.
-Omtale av driftsforholdene forrige år, med spesiell vekt på eventuelle driftsproblemer.
-Resultater fra eventuelle vannanalyser. 

For de enkelte anleggstypene gjelder:

-Lukket infiltrasjonsanlegg.

Skal ha ekstern kontroll og levere årsrapport minimum hvert 5. år.

-Minirenseanlegg.

Skal ha drifts- og vedlikeholdsavtale med renseanleggleverandør. Denne skal oppfylle kravene i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2, punkt 2.3. Ved eventuell konkurs/opphør hos leverandør skal eier inngå drifts- og vedlikeholdsavtale med annen fagkyndig virksomhet, godkjent av kommunen.

-Våtmarksfilter.

Skal ha drifts- og vedlikeholdsavtale med renseanleggleverandør. Som en del av denne skal anlegget ha ekstern kontroll og levere årsrapport hvert år. Filtermassen skal skiftes ut når prøveresultatene ikke overholder fosforkravet. Ved eventuell konkurs/opphør hos leverandør skal eier inngå drifts- og vedlikeholdsavtale med annen fagkyndig virksomhet, godkjent av kommunen.

-Biologisk filter.

Skal ha drifts- og vedlikeholdsavtale med renseanleggleverandør. Som en del av denne skal anlegget ha ekstern kontroll hvert år. Filtermassen skal skiftes ut når prøveresultatene ikke overholder fosforkravet. Ved eventuell konkurs/opphør hos leverandør skal eier inngå drifts- og vedlikeholdsavtale med annen fagkyndig virksomhet, godkjent av kommunen. Skal levere årsrapport de årene det tas utløpsprøve fra anlegget.

§ 11.Kommunens tilsyn

Kommunen eller den som kommunen bemyndiger har anledning til å foreta tilsynsbesøk til anleggene, og kan ta utløpsprøver for kontroll av at rensekrav overholdes.

Alle slamavskillere og tette tanker skal kontrolleres av slamtømmer ved hver tømming i henhold til kontrollskjema.

§ 12.Eldre utslipp

Utslipp etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er ulovlige fra 1. januar 2008. Utslippene kan likevel bestå inntil enkeltvedtak om opprydding er fastsatt.

§ 13.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. september 2007.