Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann, Kongsberg kommune, Buskerud

DatoFOR-2007-06-28-982
PublisertII 2007 hefte 4
IkrafttredelseKommunen bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forKongsberg kommune, Buskerud
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§11-4, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort23.08.2007
KorttittelForskrift om avløpsgebyrer, Kongsberg

Fastsatt av Kongsberg kommunestyre 28. juni 2007 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

§ 1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling og tilsyn i medhold av forurensningsforskriftens kap. 12, 13, 15 og 15A.

§ 2.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved:

-søknad etter forurensningsforskriften kap 12-4.
-søknad etter forurensningsforskriften kap 13-4.
-søknad etter forurensningsforskriften kap 15-4.
-søknad etter forurensningsforskriften kap 15A-4

Saksbehandlingsgebyr skal også betales ved avslag på søknad.

Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet.

§ 3.Tilsynsgebyr

Tilsynsgebyr skal betales ved tilsyn som gjennomføres av kommunen eller den som kommunen bemyndiger. Hensikten med tilsynet skal være å sikre at forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Kongsberg kommune og forurensningsforskriftens kapitel 12, 13, 15 og 15A eller vedtak i medhold av disse kapitlene blir fulgt.

Størrelsen på tilsynsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet.

§ 4.Innbetaling av gebyrer

Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad om utslippstillatelse er mottatt. Tilsynsgebyr faktureres etter utført tilsyn.

§ 5.Innkreving av gebyrer

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven § 52a og tvangsloven kapittel 7.

Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 6.Vedtaksmyndighet

Enkeltvedtak etter § 5 i etter denne forskrift fattes av rådmannen eller den han bemyndiger.

§ 7.Klage

Enkeltvedtak fattet etter § 5 i denne forskrift kan påklages innen 3 uker fra meddelelse om vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 27 og § 28.

Vedtak om gebyrenes størrelse, som framkommer av gebyrregulativet, er forskrift og kan derfor ikke påklages.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra det tidspunkt kommunen bestemmer.