Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Kongsberg kommune, Buskerud

DatoFOR-2007-06-28-983
PublisertII 2007 hefte 4
IkrafttredelseKommunen bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forKongsberg kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort23.08.2007
KorttittelForskrift om slamtømming, Kongsberg

Fastsatt av Kongsberg kommunestyre 28. juni 2007 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, jf. § 30 tredje ledd og § 34.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder tømming av slamavskillere og tette tanker for oppsamling av avløpsvann i hele kommunen.

§ 2.Definisjon
-Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av tvungen tømming i henhold til §3. Dersom eier av eiendom er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel fester regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.
-Slamavskiller: En eller flere kummer for avskilling av slam fra avløpsvann (septiktank).
-Tett tank: Tett oppsamlingstank for avløp fra vannklosett.
§ 3.Tvungen tømming

Kommunen skal sørge for tømming av slamavskillere og tette tanker for oppsamling av avløpsvann i hele kommunen. Dette gjelder både boliger, næringsvirksomhet, fritidsbebyggelse og eventuell annen bebyggelse.

All tømming inkludert ekstratømminger utføres av kommunen som del av den tvungne tømmingen.

§ 4.Tømmehyppighet 

For boligbebyggelse skal tømming foretas:

-For slamavskillere som er utført i henhold til VA/Miljøblad nr. 48, samt alle slamavskillere for gråvann: Hvert 2. år.
-For andre slamavskillere: 1 gang pr. år.
-For tette tanker: 1 gang pr. år. 

For fritidsbebyggelse skal tømming foretas:

-For slamavskillere: Hvert 3. år.
-For tette tanker: 1 gang pr. år.

Dersom utslippstillatelse krever hyppigere tømming, må tillatelsen følges.

§ 5.Gebyr

Gebyr betales som årsgebyr pr. slamavskiller/tett tank. Gebyret kan differensieres etter type og størrelse på slamavskiller/tett tank. Alle tømminger i henhold til § 4 1. ledd, dekkes av årsgebyret og faktureres fra kommunen til abonnent.

Ekstratømminger betales som pris pr. tømming. Dette gjelder også ekstra tømminger i henhold til § 4 2. ledd i forhold til § 4 1. ledd. Dette faktureres direkte fra slamtømmer til abonnent.

Gebyrsatsene framgår av kommunens gebyrregulativ.

§ 6.Varsling og gjennomføring av tømming

All tømming av slamavskillere i henhold til § 4 1. ledd utføres uten egen bestilling fra abonnent. Varsel om når tømming skal foretas blir gitt gjennom media eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

Tømming av tette tanker skal primært skje etter bestilling til slamtømmer fra abonnent. De som ikke er bestilt tømt pr. 1. juni, vil bli tømt senest i løpet av oktober måned.

Alle ekstra tømminger av slamavskillere og tette tanker bestilles til slamtømmer fra abonnent. Dette gjelder også ekstra tømminger i henhold til § 4 2. ledd i forhold til § 4 1. ledd.

Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig utstyr for å få utført tømmingen. Kumlokk skal legges tilbake på plass.

§ 7.Abonnentens plikter

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige til enhver tid. Det skal ikke innbygges eller tildekkes. Det skal ikke plasseres gjenstander på kumlokk.

Atkomstveg skal ha styrke, bredde, kurvatur, og stigningsforhold egnet for kjøring med tømmebil. Tømmebil må kunne snu forsvarlig eller rygge inn uten problemer.

Om vinteren skal vegen og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd.

§ 8.Unntak

For å få unntak fra kravet om tvungen tømming, midlertidig eller permanent, må vanntilførselen avstenges og plomberes av godkjent rørlegger og skriftlig melding sendes kommunen.

§ 9.Straff

Overtredelse av forskriften straffes med bøter etter forurensningslovens § 79, 2. ledd.

§ 10.Ikrafttreden.

Forskriften trer i kraft fra det tidspunkt kommunen bestemmer.