Forskrift om ordensreglement for grunnskolen, Harstad kommune, Troms

DatoFOR-2007-07-26-965
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse01.08.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forHarstad kommune, Troms
HjemmelLOV-1998-07-17-61-§2-9, LOV-1998-07-17-61-§2-10
Kunngjort16.08.2007
KorttittelForskr om ordensreglement for grunnskolen, Harstad

Kapitteloversikt:

Fastsatt av rådmannen 26. juli 2007 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2-9 og § 2-10.

Kap. 1. Formål og virkeområde

§ 1.Formål

Hensikten med reglementet er å gjøre Harstadskolene til en trivelig arbeidsplass for elever og ansatte.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for alle grunnskoler i Harstad.

Kap. 2. Plikter

§ 3.Kommunens plikter

Elever ved grunnskolen i Harstad vil få en undervisning lagt opp etter sine forutsetninger og evner. Dette innebærer at kommunen, ut fra prinsippet om tilpasset opplæring skal:

-Gi tilbud om, og hjelp til å lære alle deler av gjeldende læreplan, spesielt tilpasset den enkelte elev.
-Behandle eleven med respekt og omtanke.
-Gi hjelp til å behandle konflikter med andre elever og med skolen.
-Gi en opplevelse av skolehverdagen som trygg og meningsfull.
§ 4.Elevenes plikter

Elever ved grunnskolen i Harstad har plikt til:

-Å bidra til at undervisninga blir best mulig ved å møte presis og godt forberedt til undervisningen.
-Å opptre slik at ingen føler seg utsatt for mobbing, rasistiske uttalelser/handlinger eller seksuell trakassering.
-Å vise medelever og voksne respekt og omsorg, både i skoletid og i arrangementer i skolens regi.
-Å bidra til å holde skolen fin ved å behandle inventar og utstyr best mulig og hindre forsøpling.
-Aldri ha med våpen eller andre farlige gjenstander på skolen.
-Aldri ha med eller bruke tobakk eller snus og andre rusmidler på skolen.

Kap. 3. Reaksjoner

§ 5.Brudd på ordensreglementet fører til:
-Det vurderes konkret i det enkelte tilfelle om brudd på reglementet er av en slik karakter at verger/foresatte skal gis muntlig orientering fra skolen om hendelsen.
-Ved alvorlige og/eller gjentatte brudd på bestemmelsen skal det sendes skriftlig melding til verger/foresatte.
-Slik skriftlig melding kan også inneholde varsel om at eleven står i fare for å få standpunktkarakteren Nokså Godt eller Lite Godt i orden og/eller oppførsel, jf. forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova § 3-10.
-Alvorlige og/eller gjentatte brudd på Ordensreglementet kan medføre at eleven ikke får delta på ulike arrangementer for en periode.
-Ved forsettlig eller uaktsom skade på/tap av bøker, inventar, bygning eller utstyr vil det bli vurdert å fremme erstatningskrav i overenstemmelse med lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning § 1-1, «Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte: skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist atferd, økonomisk evne og forholdene ellers»
-Foreldrene har erstatningsansvar for inntil 5.000,- kroner, jf. § 1-2.
-Eleven kan pålegges å rydde/vaske/fjerne graffiti, og også gjøre annet foreskrevet arbeid som del av erstatning.
-Blir en elev tatt for å ha tobakk, snus eller andre rusmidler med seg på skolen/eller aktiviteter i skolens regi, beslaglegges rusmidlene.
-Det samme gjelder skadelige gjenstander og våpen, samtidig som politiet da involveres.
-Alvorlige brudd på skolens ordensreglement, eller gjentatte brudd, kan straffes med bortvisning jf. opplæringslovas § 2-10. Før dette skjer vil du imidlertid ha fått anledning til å uttale deg.
a.1.-4. årstrinn: Maksimalt 3 enkelttimer.
b.5.-7. årstrinn: Inntil resten av skoledagen.
c.8.-10. årstrinn: Inntil 3 dager.

Kap. 4. Saksbehandling

§ 6.Saksbehandling ved brudd på ordensreglementet:
-Brudd på skolens ordensreglement registreres som en anmerkning i elevprotokollen.
-Ved alvorlige og/eller gjentatte brudd sendes det skriftlig melding til foresatte i tråd med forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova § 3-10.
-Vedtak om utestengelse fra arrangementer bestemmes av rektor i samråd med kontaktlærer.
-Etter alvorlige brudd på Ordensreglementet varsles elevens foresatte om vedtaket om bortvisning. Dette skal skje snarest og senest en uke etter at hendingen har funnet sted.
-Nedsatt karakter i orden og oppførsel settes i klasselærerråd og rapporteres til de foresatte i vurderingsboka.
-Beslutning om bortvisning fattes av rektor i samråd med elevens kontaktlærer. For elever på 5.-7. årstrinn skal bortvisningsvedtak på mer enn enkelttimer meldes de foresatte før det settes i kraft.
-Beslutning om bortvisning ut over en dag er et enkeltvedtak. Vedtaket skal derfor begrunnes skriftlig og det kan ankes etter reglene i forvaltningsloven.
-Elevens kontaktlærer plikter - så langt det er praktisk mulig - å holde de foresatte kjent med problematisk adferd, slik at de foresatte kan gripe inn så tidlig som mulig.
-Den enkelte skole kan utarbeide sitt eget ordensreglement i tråd med denne forskriften. Slikt ordensreglement skal godkjennes av rådmannen.

Kap. 5. Iverksetting

§ 7.Iverksetting

Forskriften iverksettes fra 1. august 2007.