Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Spydeberg kommune, Østfold

DatoFOR-2007-08-28-1375
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse28.08.2007
Sist endretFOR-2012-02-07-1442
Endrer
Gjelder forSpydeberg kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort13.12.2007   kl. 15.00
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Spydeberg

Hjemmel: Fastsatt av Spydeberg kommunestyre 28. august 2007 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706. Endret ved forskrift 7 feb 2012 nr. 1442.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Spydeberg kommune ønsker gjennom forskriften å legge til rette for en bedre avfallshåndtering gjennom økt materialgjenvinning og energiutnyttelse.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor boligområder i kommunen.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
c)Boligområder: Områder for bebyggelse og anlegg, boligbebyggelse, jf. pbl § 11-7, 1. ledd.
0Endret ved forskrift 7 feb 2012 nr. 1442.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriften § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)Åpen brenning på grillinnretninger, kaffebål og utepeiser.
b)Brenning av ved og ubehandlet trevirke i vedovn. Brenning av impregnert og malt trevirke er forbudt.
c)Bruk av avispapir for opptenning i vedovn hjemme eller på hytta. Annet papir som papp, melkekartonger, magasiner med glanset papir og lignende skal leveres til resirkulering.

Nevnte unntak jf. pkt. a, b og c, fritar ikke noen for å utvise aktsomhet etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Det må ikke foretas brenning til slike tider og på slike steder at ilden lett kan spre seg, med mindre det er sørget for betryggende tiltak for å hindre spredning.

§ 6.Dispensasjon

Kommunens forurensningsmyndighet kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

0Endret ved forskrift 7 feb 2012 nr. 1442.
§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av forurensningsmyndigheten i kommunen i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunestyret, eller til fylkesmannen dersom vedtaket er fattet av kommunestyret.

0Endret ved forskrift 7 feb 2012 nr. 1442.
§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.