Forskrift om nedgravde oljetanker, Spydeberg kommune, Østfold

DatoFOR-2007-08-28-1376
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse28.08.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forSpydeberg kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort13.12.2007   kl. 15.00
KorttittelForskrift om nedgravde oljetanker, Spydeberg

Hjemmel: Fastsatt av Spydeberg kommunestyre 28. august 2007 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall (Forurensningsloven) § 9 første ledd nr. 3, jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 1.

§ 1.Virkeområde
a)Forskriften gjelder for hele kommunen.
b)Forskriften gjelder for nedgravde oljetanker av alle størrelser.
§ 2.Krav til kontrollør
a)Firmaer eller personer som skal utføre kontroll og rekondisjonering av oljetanker, skal kunne dokumentere nødvendige kvalifikasjoner og opplæring, jf. § 1-10 i forurensningsforskriften.

Forskriften trer i kraft straks.