Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sørfold kommune, Nordland

DatoFOR-2007-09-04-1297
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forSørfold kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort29.11.2007   kl. 14.50
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Sørfold

Hjemmel: Fastsatt av Sørfold kommunestyre 4. september 2007 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 og delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål,
b)brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke,
c)brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta,
d)bråtebrenning og brenning av daugress og tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk,
e)Sankthansbål bestående av reint trevirke, papp og papir. Brenning av avfall som bildekk, trykkimpregnert trevirke, plast, isolasjonsmateriale, syntetiske materialer osv. er forbudt.
f)ranke- og flatebrenning i skogbruket,
g)halmbrenning lyng/grasbrenning i jordbruket,
h)brannøvelser i regi av brannvesenet,
i)utenfor tettbygd strøk tillates åpen brenning av avfallstrevirke, med unntak av impregnert og malt trevirke fra husstander (gjelder ikke produksjonsavfall fra næringsvirksomhet og tjenesteyting).
§ 6.Dispensasjon

Rådmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Rådmannen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av Rådmannen i medhold av denne forskrift kan påklages til Formannskapet.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2008.